Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 18 lipca 2019 r.)