Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 14 lutego 2019 r.)