Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 11 października 2018 r.)