Lista projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

8 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 1 wniosek o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 1 004 815,01 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofiansowania