Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP 2014-2020 za okres 2014-2015