Ruszają dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowym

Już w sierpniu po środki unijne po raz kolejny będą mogły sięgnąć firmy, partnerstwa firm lub firm z organizacjami oraz jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami. Po raz drugi rusza nabór wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Na ten cel przeznaczono ponad 102 mln pln.

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym po środki europejskie będą mogły sięgnąć firmy, partnerstwa firm lub firm z organizacjami oraz jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami.  W ramach Poddziałania 1.1.1  "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" RPO WP mogą pozyskać fundusze na realizację projektów badawczo - rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Jest to kolejna szansa dla firm i jednostek badawczych umożliwiająca dofinansowanie projektów realizowanych na Pomorzu. Ważny akcent postawiono na współpracę i innowacje.

W ogłoszonym naborze uwzględniane będą wyłącznie projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza:

 ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
 

Ogłoszony właśnie nabór wniosków wskazuje na duże możliwości innowacyjne i technologiczne tkwiące w instytucjach i firmach naszego regionu. Stawia dość wysokie wymagania wobec zgłaszanych projektów, ale liczymy na to, że po raz kolejny będzie cieszył się dużym zainteresowaniem poszczególnych branż, począwszy od stoczniowej przez chemiczną, elektroniczną, medyczną czy  nawet obuwniczą. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów liczymy na jeszcze lepszy wynik w naszym regionie niż w pierwszym naborze, gdzie dofinansowanie w wysokości ponad 78 mln otrzymało 30 projektów  – mówi Jacek Zwolak, Dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej w Agencji Rozwoju Pomorza

Organizacje, jednostki naukowe i firmy mogą zdobyć środki m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje przeznaczyć będzie można również na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy" z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R m.in. wsparcia budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.


Wsparcie dotacyjne w ramach konkursu „Ekspansja na innowacje" skierowane jest zarówno do rozpoczynających i rozwijających działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu o środki będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. 

 

Warto zwrócić uwagę, że preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw, wzmacniające współpracę sieciową, wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów  Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Ogólna pula środków w konkursie wynosi 102 222 680 pln, a maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w siedzibie ARP S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.

Termin składania wniosków od 1 sierpnia do 29 września br. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 r.

Więcej informacji:  

www.arp.gda.pl

oraz

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku  

tel. (58) 32 33 106, 32 33 139;

gdansk.PIFE@pomorskie.eu

Olivia Business Centre (Budynek Olivia Six)

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D