Rumia do rewitalizacji

W kolejnym mieście województwa pomorskiego mieszkańcy skorzystają z unijnych projektów, które poprawią jakość ich życia. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego 3 projekty dotyczące kompleksowej rewitalizacji Zagórza w Rumi.

Celem projektów jest poprawa jakości życia mieszkańców przez pobudzenie ich aktywności społecznej i zawodowej oraz odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Wybrane projekty to:

  1. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi" – projekt obejmuje m.in. renowację oraz remont części wspólnych budynków mieszkalnych na terenie Zagórza, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i rozbudowę infrastruktury komunalnej na Zagórzu, budowę publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca. Obszar rewitalizacji obejmie teren o pow. 78,47 ha, zamieszkały przez 2 730 osób. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców.
  2. „Gmina Miejska Rumia – Klub Integracji Społecznej" – w projekcie realizowane będą:  poradnictwo psychologiczne i działania środowiskowe, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe.  Liczba uczestników projektu to 171 mieszkańców obszaru „ Zagórze" - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z obszarów rewitalizowanych.
  3. „Gmina Miejska Rumia – Centrum Usług Społecznych" – w ramach Centrum świadczone będą usługi dla 43 osób z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Powstanie również nowa Placówka Wsparcia Dziennego pod szyldem Klub Młodzieżowy „Nasza dzielnica" mająca na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. 

Wybór projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT oraz 6.1.1 Aktywizacja społeczno - zatrudnieniowa i  6.2.1 Rozwój Usług Społecznych odbył się na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 1 czerwca br.

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych (Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne) z dnia 1 czerwca 2017.pdf

pdf 269 KB