Rozstrzygnięcie konkursu z Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

Dnia 1 marca 2016 roku uchwałą nr 213/122/16 Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPPM.11.04.00-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego dla Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Spośród 24 projektów, które w trakcie oceny strategicznej I stopnia uzyskały minimum procentowe określone w Regulaminie konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów, które uzyskały największy procent punktów.

Jednocześnie, w celu wsparcia jak największej liczby projektów, ZWP podjął decyzję o obniżeniu procentu dofinansowania wszystkim projektom wybranym do dofinansowania do wysokości 70,00% ich kosztów kwalifikowalnych i, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu numer RPPM.11.04.00–IZ-01-22–001/15, mając na względzie zapewnienie równej intensywności wsparcia dla wszystkich wybranych projektów, uzupełnił łączną kwotę przyznanego dofinansowania poprzez zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu numer RPPM.11.04.00–IZ-01-22–001/15, kwota alokacji w PLN przeznaczonej na wsparcie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynika z przeliczenia alokacji w EUR po kursie zgodnym z algorytmem przeliczenia środków do Kontraktu Terytorialnego dla województwa pomorskiego określonym na miesiąc marzec 2016 roku (tj. 4,2913 PLN/EUR).

Projekty, które w trakcie oceny strategicznej I stopnia uzyskały minimum procentowe, ale nie otrzymały wsparcia w związku z wyczerpaniem alokacji, mogą zostać wybrane do dofinansowania w terminie późniejszym, pod warunkiem dostępności środków.

 

Załączniki:

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu

pdf 256 KB

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu - zmiana 10.03.2016

pdf 102 KB