Tytuł projektu:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa


Beneficjent:

Gmina Miejska Tczew


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Województwo pomorskie


Całkowita wartość:

13 388 334,24 zł


Dofinansowanie UE:

5 466 263,19 zł


Opis projektu:

Cały przebieg trasy jest wkomponowany w istniejącą sieć dróg gminnych i powiatowych. Trasa stanowić będzie część międzynarodowej sieci ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych Euro Velo. Projekt powstał w partnerstwie pięciu gmin z powiatu tczewskiego, tj. Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

Co i kiedy powstanie?

W ramach realizacji projektu na terenie powiatu tczewskiego powstanie Wiślana Trasa Rowerowa R9 o łącznej długości 66,6 km, spełniająca międzynarodowe standardy.

Projekt zakłada jednolite oznakowanie całej trasy rowerowej oraz zagospodarowanie 13-stu miejsc postojowych przyjaznych rowerzystom.

W ramach w/w przedsięwzięcia Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew, Gmina Pelplin zamierzają wykonać prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 9,3 km.

Wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę i tablice informacyjne. W projekcie powstanie 13 miejsc, przystosowanych do odpoczynku dla rowerzystów. W zależności od potrzeb lokalizacji danego miejsca postojowego w gminie, będą to m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg określonego wzoru.

W Gminie Tczew, mieście Tczew i Gminie Pelplin - Wiślana Trasa Rowerowa R9 przebiega po koronie wału przeciwpowodziowego, z którego podziwiać będzie można rozległe widoki Doliny Dolnej Wisły i Deltę Wisły. Jest to jeden z najciekawszych widoków w tej części Województwa Pomorskiego.

Projekt przewiduje również kompleksowe i jednolite oznakowanie całej Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego wg standardów unijnych wraz z oznakowaniem atrakcji turystycznych znajdujących się bezpośrednio na trasie lub bliskiej odległości.

W mieście Tczew powstał już pierwszy fragment Wiślanej Trasy Rowerowej R9, tj. ok. 600 m, który został oddany do użytkowania na koniec listopada 2017 r.. Jest to odcinek na osiedlu
Staszica przy ul. Partyzantów (od skrzyżowania z ul. Pionierów do Zakładu Usług Komunalnych wraz z przejściem na ul. Czatkowską). Gmina Gniew obecnie jest w trakcie realizacji prac ziemnych przy zagospodarowywaniu pięciu miejsc postojowych na terenie gminy.

W Gminie Subkowy do końca roku mają powstać dwa miejsca postojowe w Gorzędzieju i Rybakach. Gmina Pelplin realizuje projekt w systemie zaprojektuj-wybuduj i planuje wykonać drogę rowerową na wale przeciwpowodziowym o nawierzchni bitumicznej oraz zagospodarować dwa miejsca postojowe do końca II kwartału 2019 r..

Gmina Tczew jeszcze w tym roku planuje budowę kładki na rzece Drybok w rejonie Strugi Subkowskiej.

Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2019 roku.

Jakie koszty?

Łączny koszt inwestycji będzie wynosić ok. 13,4 mln zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wyniesie ok. 5,5 mln zł.

Jakie cele i korzyści?

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej w skali całego województwa, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Za sprawą realizacji projektu powstanie profesjonalnie przygotowany pod względem infrastruktury technicznej szlak rowerowy, łączący większość atrakcji przyrodniczych i kulturowych w skali całego województwa pomorskiego, a w szczególności powiatu tczewskiego, prezentującego walory marki regionu etniczno-kulturowego Pomorza jakim jest Kociewie.

Jedną z istotnych zalet usytuowania WTR R9 jest jego przebieg przez najcenniejsze miejsca zachowanego dziedzictwa kulturowego regionu m.in. Gniew oraz walory przyrodnicze powiatu np. Dolina i Delta Wisły czy Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Główne zasoby materialnego dziedzictwa kulturowego regionu koncentrują się w Gniewie, Pelplinie i Tczewie.

Znajdują się tu ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk, szereg zabytków sakralnych z pocysterską Bazyliką Katedralną w Pelplinie i sanktuariami w Gorzędzieju, Lubiszewie i Piasecznie oraz średniowieczny zamek krzyżacki w Gniewie.

Dzięki inwestycji w infrastrukturę techniczną szlaku poprawi się również dostępność do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie miejsc. Projekt bezpośrednio przyczyni się do podniesienia jakości obsługi ruchu turystycznego w powiecie tczewskim. Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej w powiecie tczewskim, jak i poprawa dostępności turystycznej regionu skutkować będzie wzrostem zainteresowania turystów powiatem tczewskim.

Wszyscy partnerzy, są partnerami Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, która bardzo aktywnie popularyzuje dziedzictwo kulturowe terenu gmin partnerskich zarówno poprzez informację, jak i różne wydarzenia w terenie, w tym rajdy rowerowe oraz informacyjną obsługę turystyki rowerowej.