Rewitalizacja kolejnego obszaru na Pomorzu dzięki dotacji z Unii

Już wkrótce rozpoczną się działania rewitalizacyjne w Nowym Dworze Gdańskim przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego odbyło się 2 sierpnia br. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim z udziałem marszałków województwa pomorskiego: Mieczysława Struka oraz Wiesława Byczkowskiego. Dofinansowanie w ramach projektu zintegrowanego zostanie skierowane przede wszystkim na działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

 

 

Wartość projektu zintegrowanego to ponad 7,9 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 4,7 mln zł.

Projekt zintegrowany zakłada utworzenie w ramach Centrum Rozwoju Rodziny Miejsca Aktywności Lokalnej a w ramach Placówki Wsparcia Dziennego tzw. Kluboświetlicy. Powstaną również dwie grupy samopomocowe: Akademia Fajnego Rodzica oraz Ruch sąsiedzki.

Ze wsparcia specjalistycznego w projekcie skorzysta 80 osób.

W placówkach tych organizowane będą warsztaty wpływające na rozwój dzieci i młodzieży, warsztaty zdrowego żywienia, wycieczki edukacyjno-rozwojowe, wyjazdy studyjne dla grup samopomocowych. Planowane jest także utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego i terapeutycznego. Prowadzone będą również działania wspierające osoby niesamodzielne i niepełnosprawne a także warsztaty dla ich opiekunów. Utworzone zostanie Centrum Wolontariatu.

Na ten cel zaadaptowane zostaną pomieszczenia w Żuławskim Ośrodku Kultury.

 

 

W projekcie zaplanowano również zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga, remont części wspólnych budynków i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych. Odnowione zostanie także podwórko między budynkami spółdzielni mieszkaniowej. Dodatkowo zagospodarowane zostaną ciągi komunikacyjne i tereny przyległe na obszarze rewitalizacji. Odbędą się również warsztaty, w ramach których mieszkańcy sami wybiorą miejsce, opracują koncepcję oraz przy wsparciu profesjonalistów wspólnie zagospodarują przestrzeń publiczną.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmą teren o powierzchni ok. 16 ha zamieszkały przez ok. 1382 osoby.

Daria Kubiak