Rewitalizacja człuchowskiego Śródmieścia

31 lipca br. na Zamku w Człuchowie marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy na dofinansowanie zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego Gminy Miejskiej Człuchów, który swoim zasięgiem obejmie obszar Śródmieścia w Człuchowie. Ze wsparcia najbardziej skorzystają rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wartość zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego to przeszło 10,4 mln zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 5,6 mln zł.

Dzięki udziałowi w projekcie najbardziej potrzebujący mieszkańcy - głównie z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - uzyskają dostęp do specjalistycznych usług społecznych. Zaplanowano adaptację budynków na działania społeczne, remont części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich. Przewidziano też utwardzenie i remont ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenów przyległych.

Powstanie Centrum Rodzin

Udzielone dofinansowane pozwoli na adaptację części budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 2 na Centrum Rodzin, które zapewni dostęp do usług  społecznych w zakresie wsparcia rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Centrum swoim działaniem obejmować będzie: dzieci, młodzież, rodziców oraz seniorów. W ramach Centrum realizowane będą działania w postaci konsultacji i poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego, terapii i mediacji, warsztatów umiejętności rodzicielskich, wsparcia środowiskowego. Prowadzona będzie również pomoc prawna, organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych. Wsparciem specjalistycznym objętych zostanie 75 mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano ponadto: utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia wraz z ciągiem pieszo–jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki, remont części wspólnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, zagospodarowanie podwórek gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. Zostaną wyremontowane również 2 drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych.

Zaplanowane w ramach projektów zintegrowanych działania obejmą teren o powierzchni ok. 35 ha zamieszkały przez ok. 3 062 osób.

Daria Kubiak