Rekomendacje usprawniające realizację projektów RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przygotowała dla beneficjentów programu listę rekomendacji, których zastosowanie pozwoli na znaczące usprawnienie realizacji projektów współfinansowanych z EFRR z wyłączeniem: projektów obsługiwanych przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza.

Rekomendacje IZ RPO WP 2014-2020:

1. Składanie wniosków o zaliczkę nie częściej niż co 90 dni (kwota zaliczki uwzględnia wydatki na kolejne 90 dni)

Zgodnie z zapisem w artykule 11 [ warunki udzielania zaliczki] ust. 7 zał. Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu IZ może wskazać inny termin na rozliczenie zaliczki niż wskazany w ww. umowy. W związku z powyższym w polu: planowy przebieg realizacji projektu należy wskazać:

  • wysokość zaliczki z podziałem kwoty na poszczególne umowy z wykonawcą;
  • numer umowy z wykonawcą, wszystkie podpisane Aneksy oraz wskazanie trybu postępowania, w którym został wyłoniony Wykonawca (regulamin wewnętrzny Beneficjenta/Partnera, rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, tryb przetargowy). W przypadku, gdy Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargowym, umowy z Wykonawcami oraz Aneksy do umów należy załączyć w systemie SL2014 w zakładce „Zamówienia publiczne";
  • planowany termin rozliczenia zaliczki (nie dłuższy niż 90 dni licząc od dnia obciążenia rachunku bankowego Płatnika);
  • termin płatności zaliczki zgodnie z terminarzem BGK dostępnym na stronie: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/

Wypłata kolejnej zaliczki będzie uzależniona od złożenia wniosku rozliczającego poprzednio otrzymaną zaliczkę.

 

2. Składanie wniosków o płatność na kwotę wyższą niż 1 milion złotych wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjent nie ponosi żadnych konsekwencji ze strony IZ RPO WP w przypadku nieprzedłożenia wydatku kwalifikowalnego w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia jego poniesienia.

 

3. Wycofywanie wydatków ze złożonych wniosków o płatność w celu skumulowania ich w ramach jednego wniosku zawierającego minimum 15 dokumentów księgowych na kwotę wyższą niż 1 milion złotych wydatków kwalifikowalnych.

Kumulowanie wydatków nie jest możliwe, w przypadku wniosków rozliczających udzielone zaliczki.

W przypadku wniosków o płatność, do których liczba załączonych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu jest równa lub większa niż 15 pozycji, IZ zgodnie z zapisem w Rocznym Planie Kontroli ma możliwość weryfikacji danego wniosku o płatność na podstawie próby dokumentów.

Weryfikacji podlega 10% wydatków kwalifikowalnych i co najmniej 10% pozycji dokumentów z wniosku o płatność.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanieBeneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność z przebiegu realizacji projektu (wniosek sprawozdawczy) nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.