Raport z realizacji RPO WP na lata 2014-2020 (z 31 października 2018 r.)

Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców.

Do 31 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 550 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 6,4 mld zł, co stanowi 80,1% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 9,3 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom ponad 1,6 mld zł, co stanowi 19,8% budżetu Programu.

Raport zawiera dane obejmujące:

  • aktualny postęp finansowy, tj. wartość i liczbę podpisanych umów o dofinansowanie, wartość środków wypłaconych beneficjentom i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  • aktualny postęp rzeczowy, tj. efekty, jakie udało się do tej pory osiągnąć dzięki realizacji Programu,
  • syntetyczną charakterystykę najważniejszych obszarów, w jakich zostało udzielone wsparcie w Programie.

Życzymy przyjemnej lektury!

 

Załączniki:

Raport z realizacji RPO WP na lata 2014-2020 (z 31 października 2018 r.)

pdf 9.73 MB