Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 maja 2019 r.)

Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców.

Do 31 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 640 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 6,7 mld zł, co stanowi 84,1% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 9,9 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 2,39 mld zł, co stanowi 29,8% budżetu Programu.
 
Raport zawiera dane obejmujące:
 
• aktualny postęp finansowy, tj. wartość i liczbę podpisanych umów o dofinansowanie, wartość środków wypłaconych beneficjentom i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
• aktualny postęp rzeczowy, tj. efekty, jakie udało się do tej pory osiągnąć dzięki realizacji Programu,
• syntetyczną charakterystykę najważniejszych obszarów, w jakich zostało udzielone wsparcie w Programie.

Załączniki:

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 maja 2019 r.)

pdf 3.97 MB