Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 30 kwietnia 2018 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym „Raportem z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców.
 

Raport zawiera dane obejmujące:

  • aktualny postęp finansowy, tj. wartość i liczbę podpisanych umów o dofinansowanie, wartość środków wypłaconych beneficjentom i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  • aktualny postęp rzeczowy, tj. efekty, jakie udało się do tej pory osiągnąć dzięki realizacji Programu,
  • syntetyczną charakterystykę najważniejszych obszarów, w jakich zostało udzielone wsparcie w Programie.

Do 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania 1 399 projektom o łącznej wartości 8,3 mld zł. Unijne dofinansowanie dla inwestycji wyniosło 5,7 mld zł, co stanowi 77,6% budżetu Programu. Wypłaciliśmy beneficjentom ponad 1 mld zł, co stanowi 13,8% budżetu Programu.

Należy zwrócić uwagę, że materiał prezentuje te efekty, które zostały już osiągnięte przez beneficjentów Programu oraz wykazane przez nich w odpowiednich systemach informatycznych.

Załączniki:

Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30 kwietnia 2018 r.)

pdf 2.62 MB