Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 16 marca 2018 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przygotowała „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Celem raportu jest prezentacja stanu realizacji Programu oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców itp.

Do 16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania 1 383 projektom o łącznej wartości 8,3 mld zł. Unijne dofinansowanie dla inwestycji wyniosło 5,8 mld zł, co stanowi 78,4% budżetu Programu. Wypłaciliśmy beneficjentom 883,2 mln zł, co stanowi 12,1% budżetu Programu.

Należy zwrócić uwagę, że materiał prezentuje te efekty, które zostały już osiągnięte przez beneficjentów Programu oraz wykazane przez nich w odpowiednich systemach informatycznych.

Raport będzie aktualizowany w odstępach miesięcznych.

Załączniki:

Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2018 r.)

pdf 2.66 MB