Publikacja zapytań ofertowych przez wnioskodawców w Bazie Konkurencyjności

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo inwestycji i Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności. W konsekwencji istnieje możliwość publikowania zapytań ofertowych w Bazie także przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/chooseregisteroption