Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, które odbyło się  15.12.2016 r. w Gdańsku.

1 Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2 

2 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 

3. Zasady kwalifikowalności wydatków projektu w ramach Poddziałania 5.2.2 

wraz ze sprostowaniem z dnia 22.12.2016 w zakresie kwoty stypendium (120% zasiłku)  – slajd nr 14 

4. Pytania i odpowiedzi