Do podziału jest ponad 120 milionów złotych

Kolejny raz wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o unijne wsparcie – tym razem na działania związane z usługami społecznymi finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Blisko 200 osób wzięło udział w szkoleniu informacyjnym związanym z naborem w ramach Podziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Do podziału między zainteresowanych jest ponad 120 milionów złotych. Wnioski na konkurs będzie można składać od 31 stycznia do 11 marca 2020 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na Pomorzu.

Wsparcie będzie można otrzymać m.in. na usługi opiekuńcze, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami czy działania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Do konkursu, jako wnioskodawcy mogą przystąpić przede wszystkim organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, które działają na konkretnym obszarze i mają doskonałe rozeznanie, co do lokalnych i indywidualnych potrzeb odbiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego.

1. Specyfika projektów 

2. System wyboru projektów 

3. Zasady realizacji i rozliczania projektów 

4. Zamówienia w projektach 

5. Doświadczenia w zakresie kontroli projektów 

6. Praktyczne zastosowanie standardów dostępności 

Zdjęcie sali z uczestnikami szkolenia 622

zdjęcia sali z uczestnikami szkolenia 622

Zdjęcia sali podczas szkolenia 622

Fot. Aleksander Olszak