Prezentacje ze spotkania informacyjnego z Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków z Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa, które odbyło się 4 marca w Gdańsku.

1. Specyfika i cel konkursu 

2. System wyboru 

3. Zasady kwalifikowalności wydatków

4. Standardy dostępności