Prezentacje ze spotkania informacyjnego z Działania 5.3.Opieka nad dziećmi do lat 3

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków z Działania 5.3.Opieka nad dziećmi do lat 3, które odbyło się 19 lutego w Gdańsku.

1.  Specyfika projektów 

2. System wyboru projektów 

3. Zasady realizacji i rozliczania projektów

4. Doświadczenia IZ RPO WP z realizacji projektów 

5. Praktyczne zastosowanie Standardów dostępności