Poprawa jakości edukacji w Gminie Choczewo

Tytuł projektu:

SPEAKTIK. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choczewo


Beneficjent:

Gmina Choczewo


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Choczewo


Całkowita wartość:

1 279 430,64 zł


Dofinansowanie UE:

1 215 459,11 zł


Opis projektu:

Gmina Choczewo w okresie 01.09.2016-30.07.2018 r. realizowała projekt pod nazwą: „SPEAK-TIK. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choczewo". Projekt zakładał wsparcie uczniów, nauczycieli i pedagogów z 3 szkół (dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum).

W ramach projektu realizowano zajęcia:

  • rozwijające kompetencje kluczowe i z nauk przyrodniczych,
  • zajęcia z programowania i kodowania przy wykorzystaniu drukarek 3D,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność.

Część zajęć dla najmłodszych prowadzona była przy wykorzystaniu zestawów zabawek ekologicznych do samodzielnego składania. Składanie zabawek uczyło dzieci ekologii (zabawki złożone z elementów recyclingowych), kreatywności i innowacyjności (poprzez samodzielne składanie i zgłębianie zasady budowy zabawek), mechaniki i fizyki (złożone zabawki poruszały się wyłącznie przy pomocy sił natury tj. wiatru, mechanizmu nakręcania). Uczniowie gimnazjum natomiast uczestniczyli między innymi w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową i doktorantów z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, metodą projektu edukacyjnego, poprzez wykonywanie eksperymentów naukowych w oparciu o przygotowane instrukcje.

W ramach zajęć rozwijających kreatywność i innowacyjność w szkołach zorganizowane zostały festiwale nauki i kreatywności, podczas których stworzono strefy eksperymentów, między innymi z matematyki, fizyki, astronomii, przy czym w każdej strefie poruszane były różne zagadnienia m.in. w strefie fizyki zagadnienia z temperatury i jej właściwości, siły magnetyzmu, elektrostatyki i optyki; w strefie matematyki m.in. zagadnienia takie jak: bryły obrotowe, rachunek prawdopodobieństwa, zagadki logiczne; w strefie astronomii tajemnice kosmosu, budowy modelu rakiety kosmicznej; Stworzono także przestrzeń sceniczną, na której odbywały się widowiskowe pokazy o tematyce naukowej wraz z konkursami, animacje i gry. Festiwale zorganizowane zostały w sposób uwzględniający metody aktywizujące uczniów.

  • wycieczki pozaszkolne do centrów naukowo- edukacyjnych w Gdyni (Experyment) i Gdańsku (Hewelianum),
  • zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjnego- zawodowego,
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
  • zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (porady, diagnozy, konsultacje).

Diagnozy uczestników opierały się m.in. na wywiadzie psychologicznym, obserwacji, badaniach testowych, określających sytuację problemową, w której znajdowało się dziecko, lub zagrożenie jej wystąpienia, ocenie potencjału rozwojowego. Porady, konsultacje, terapia uwzględniały pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod kątem ustawicznego samodoskonalenia i nabywania nowych oraz rozwijania posiadanych umiejętności interpersonalnych, lecz także służyły wzmocnieniu pozytywnych postaw i motywacji oraz zaangażowania uczniów w celu uzyskania wyższych wyników nauczania.  Zajęcia z uczniami prowadzone były przez psychologów.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach z zakresu nauczania metodą eksperymentu, w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych (ECDL), szkoleniach Biofeedback oraz warsztatach z udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym z zakresu rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

W ramach projektu zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK, sprzętu i narzędzi do diagnozy i terapii, oprogramowanie.