Poprawa efektywności energetycznej na terenie Powiśla i Żuław

Tytuł projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)


Beneficjent:

Miasto Malbork


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

MOF Malbork-Sztum


Całkowita wartość:

31 918 636,90 zł


Dofinansowanie UE:

20 497 371,21 zł


Opis projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum. W ramach przedsięwzięcia przewidziano głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) budynków użyteczności publicznej. W ramach przedsięwzięcia zakładano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac wynika z wykonanych audytów energetycznych, elektrycznych oraz programów funkcjonalno - użytkowych. W ramach projektu realizowano także działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie oszczędności i poszanowania energii.

W ramach projektu modernizacji energetycznej poddanych zostało 39 budynków, w tym 4 w trybie zaprojektuj i wybuduj:

 1. Straży Pożarnej w Postolinie,
 2. Budynek użyteczności publicznej, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 11,
 3. Budynek Gimnazjum nr 1 MOPS Malbork (tryb zaprojektuj i wybuduj),
 4. Budynek Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku (tryb zaprojektuj i wybuduj),
 5. Przedszkole nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku (tryb zaprojektuj i wybuduj),
 6. Budynek Przedszkola nr 8 w Malborku (tryb zaprojektuj i wybuduj),
 7. Budynek Gimnazjum nr 1 w Malborku,
 8. Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum nr 3 w Malborku,
 9. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Malborku,
 10. Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 5 w Malborku,
 11. Budynek Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku,
 12. Budynek Urzędu Miasta Malborka,
 13. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
 14. Budynek A - Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie,
 15. Budynek B - Szkoły Podstawowa nr 2 w Sztumie,
 16. Budynek C - Szkoły Podstawowe nr 2 w Sztumie,
 17. Przedszkole Publiczne w Gościszewie,
 18. Budynek A Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 19. Budynek B Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 20. Budynek C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 21. Budynek Ochotniczej w Sztumie,
 22. Budynek Zespołu Szkół w Czerninie,
 23. Budynek Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie,
 24. Budynek Starostwa Powiatowego w Sztumie,
 25. Budynek Zespołu Szkół w Sztumie,
 26. Budynek Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie,
 27. Budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – Budynek Główny,
 28. Budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – budynek internatu,
 29. Budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – Budynek Warsztatów
 30. Zespół Szkół w Dzierzgoniu,
 31. Budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Kołoząb ,
 32. Budynek Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
 33. Budynek Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sztumie,
 34. Budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie,
 35. Budynek Przedszkola w Starym Polu,
 36. Budynek Zespołu Szkół w Starym Polu,
 37. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku,
 38. Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku – Dach,
 39. Budynek Urzędu Gminy Malbork.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowane zostały:

 • docieplenie budynków, w tym ścian i dachów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • przebudowa bloków CWU i CO i instalacji sanitarnej,
 • instalacja paneli fotowoltaicznych (zapewnienie możliwości korzystania z OZE),
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • wymiana instalacji elektrycznej.

EFEKTY PROJEKTU

Bezpośrednimi i najważniejszymi efektami projektu są:

 • 39 zmodernizowanych energetycznie budynków,
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 7 423 314,17 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 2258,51 ton równoważnika CO2.

W wyniku projektu poprawie uległ ogólny wizerunek estetyczny gmin i miast powiatu malborskiego i sztumskiego. Projekt przyczynił się do podniesienia świadomości mieszkańców na temat możliwości wykorzystania energii z OZE oraz działań wpływających na zmniejszenia zużycia energii. Efektem działań jest podniesienie efektywności wytwarzania energii, jakości obiektów użyteczności publicznej. Podniesienie rentowności funkcjonowania przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, gazów cieplarnianych, strat związanych z przesyłem ciepła w sieciach cieplnych, kosztów ciepła.

POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

Koniecznym było podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości istniejących obiektów użyteczności publicznej w zakresie wytwarzania, przesyłania i racjonalnego wykorzystywania energii. Przed przystąpieniem do projektu infrastruktura, ze względu na zastosowanie przestarzałych technologicznie rozwiązań, charakteryzowała się niską efektywnością wytwarzania energii, niską sprawnością jej przesyłu i nieefektywnym wykorzystywaniem wytworzonej energii z uwagi na jej duże straty związane z nieszczelnością budynków i przepustowością murów (w wielu przypadkach szczelność i izolacyjność cieplna okien nie była zadowalająca, ponadto ściany zewnętrzne budynków oraz stropodachy charakteryzowały się wysokimi współczynnikami przenikania i posiadały niską izolacyjność cieplną).

Istotnym problemem z tym związanym były wysokie koszty ciepła spowodowane w dużej mierze przez straty związane z jego przesyłem oraz przerwy w ogrzewaniu powodujące konieczność nagrzewania wychłodzonych pomieszczeń. Dodatkowo na wysokie koszty utrzymania budynków wpływały niewystarczające wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz wykorzystywanie energochłonnych źródeł oświetlenia.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest konieczność redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Przeprowadzenie termomodernizacji przyczyniło się do znacznej redukcji zanieczyszczeń w postaci dwutlenku węgla, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu, węglowodorów i pyłów.

WNIOSKODAWCA

Liderem projektu jest Miasto Malbork. Partnerami projektu są: Miasto i Gmina Sztum, Gmina Nowy Staw, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Powiat Malborski, Powiat Sztumski.

TERMIN REALIZACJI

30.09.2018 r., a w przypadku 3 obiektów Miasta Malborka 28.06.2019 r.