Ponad 50 mln złotych na rewitalizację

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzje o dofinansowaniu ze środków unijnych kolejnych projektów przygotowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) kwotą ponad 50 mln zł. Chodzi o projekty kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast. Łączna wartości inwestycji wyniesie 73 mln zł.

Decyzję o dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

Gmina Miasta Gdyni:

- Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja (Poddziałanie 6.2.1.)

- Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja (Poddziałanie 8.1.1.)

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zachodniej część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5 300 osób. Wzajemnie powiązane działania przyczynią się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców i postępującej marginalizacji osiedla poprzez utworzenie Centrum Sąsiedzkiego, zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 35, utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych, przebudowę i remonty wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych oraz rozbudowę ulicy Nauczycielskiej.
 

Gmina Miasta Gdyni:

- Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego (Poddziałanie 6.2.1.)

- Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego (Poddziałanie 8.1.1.)

Projekt dotyczy kompleksowej rewitalizacji osiedla w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni i jego celem jest: ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, wyprowadzenie ze stanu kryzysowego, zwiększenie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania mieszkańców w życie lokalne, a także ich aktywizacja przez kształtowanie postaw obywatelskich. Projekt obejmuje m.in.: przebudowę ulicy Zamenhofa, wykonanie dojazdów do budynków wraz z miejscami parkingowymi, utworzenie ciągów pieszych i zagospodarowanie rekreacyjne na terenie osiedla; rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego i Św. Mikołaja wraz z przygotowaniem terenu; przebudowę i wyposażenie budynku przy ul. Opata Hackiego 33 wraz ze zmianą otoczenia oraz modernizacją wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Zaplanowane działania obejmują teren o powierzchni ok. 10,3 ha zamieszkały przez około 2 040 osób.

Oba projekty obejmują poszerzenie oraz modyfikację oferty placówek wsparcia dziennego, działających na rzecz dzieci i młodzież oraz rodziny z obszarów objętych rewitalizacją. Ze wsparcia bezpośredniego w projektach skorzysta 80 osób.
 

Gmina Kartuzy:

- Klub Integracji Społecznej (Poddziałanie 6.1.1.)

- Centrum Usług Społecznych (Poddziałanie 6.2.1.)

- Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz (Poddziałanie 8.1.1.)

Efektem projektów będzie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Kartuz poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych miasta, w skład której wejdą działania społeczne oraz infrastrukturalne.

Aktywizacja społeczno-zawodowa obejmie 153 osoby w ramach Klubu Integracji Społecznej. Projekt opiera się w pierwszej kolejności na poradnictwie psychologicznym i działaniach środowiskowych, po czym uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa, szkoleń i staży zawodowych. W celu ułatwienia uczestnictwa w projekcie dostępne będzie również wsparcie towarzyszące w postaci np. zapewnienia opieki nad dziećmi. Utworzone zostanie Centrum Usług Społecznych (CUS), w którym świadczone będą usługi dla 55 osób niesamodzielnych, opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

W Dworze Kaszubskim powstanie nowa infrastruktura pełniąca, obok funkcji Klubu Integracji Społecznej, zadania kulturalne. Modernizacji ulegną przestrzenie publiczne (rynek, parki, podwórka). W celu zaangażowania mieszkańców zaplanowano remonty budynków mieszkalnych.

 

Gmina Miejska Tczew:

- Społeczna od-nowa (Poddziałanie 6.2.1.)

- Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie (Poddziałanie 8.1.1.)

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 rodzin ze Starego Miasta i Zatorza, którzy wymagają wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W dzielnicy Zatorze planowane jest stworzenie „Klubu Rodzinnego Zatorze" w którym rodziny z obszaru uzyskają kompleksowe wsparcie oparte na Indywidualnych Programach Terapeutycznych i Rozwojowych.

Dodatkowo zostaną wyremontowane budynki przeznaczone do pełnienia nowych funkcji, zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna (m.in. plac zadworcowy i place zabaw, kładka wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż kanału Młyńskiego). W projekcie wezmą również udział wspólnoty mieszkaniowe.

Wybór zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałań 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT i/lub 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT oraz Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT odbył się na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 27 kwietnia br.

 

 

Załączniki:

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym (Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne)

pdf 272 KB