Ponad 137 mln zł unijnej dotacji na poprawę bezpieczeństwa Pomorzan

Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, budowa kolektorów deszczowych, remont remiz i nowoczesne wyposażenie dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz cyfrowy system alarmowania wraz z systemem monitoringu - to inwestycje, które zrealizowane zostaną dzięki dotacji z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego. Podpisano 20 umów o dofinansowanie.

Podpisywanie umów. Przy stole siedzą od lewej: Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, Marszałek Mieczysław Struk, Marszałek Wiesława Byczkowski oraz Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski

Fot. Sławomir Lewandowski

W piątek 18 sierpnia br. marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski oraz włodarze pomorskich gmin podpisali 20 umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycje dotyczą rozbudowy infrastruktury koniecznej do wzmocnienia ochrony mieszkańców przed skutkami groźnych zmian klimatycznych, głównie powodzi, zakupu sprzętu dla służb ratowniczych oraz rozbudowy systemów monitorowania i ostrzegania.

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na terenie powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego i kościerskiego – silna wichura i obfite opady deszczu, których efektem były ofiary w ludziach, zniszczenie tysięcy hektarów lasów oraz straty majątkowe wśród mieszkańców – świadczą o pilnej konieczności inwestycji w infrastrukturę i sprzęt konieczną do zabezpieczenia mieszkańców Pomorza. Zagrożenia naturalne i klęski żywiołowe m.in.: huragany i wichury, powodzie, mrozy, długotrwałe susze i pożary, gwałtowne opady i wyładowania atmosferyczne są nieuchronne. Władze gmin i służby ratownicze muszą być gotowe do szybkiego i sprawnego reagowania.

Wyposażenie gmin w nowoczesną aparaturę alarmową pozwoli na szybkie i sprawne informowanie mieszkańców o zbliżającym się niebezpieczeństwie i akcjach planowanych przez jednostki służb ratowniczych. Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji zagrożenia, przyczynią się do minimalizowania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i budowa nowych zapobiegnie skutkom ewentualnych powodzi.

Dzięki realizacja inwestycji blisko 973 tys. osób objętych zostanie ochroną przeciwpowodziową, powstaną zbiorniki małej retencji o pojemności przekraczającej 271 tys. m3, zakupionych zostanie 1 631 szt. nowego specjalistycznego sprzętu dla 81 jednostek służb ratowniczych, a także 7 systemów monitorowania zagrożeń i wczesnego ostrzegania.

Przy okazji uroczystego podpisania umów marszałek Mieczysław Struk odniósł się do ostatnich, katastrofalnych w skutkach wydarzeń związanych z nawałnicą, która przeszła przez Pomorze w ubiegły weekend.

Konsekwencje tych wydarzeń odczuwać będziemy przez następnych kilka lat – powiedział Marszałek Struk. Dlatego dziękuję za tak dużą reakcję na mój apel o pomoc dla poszkodowanych. Zachęcam wszystkie gminy do solidarności samorządowej. Wciąż potrzebne jest wsparcie. Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił przekazać 100 tys. zł. na zakup pił dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych na terenach poszkodowanych w wyniku nawałnic. Dlatego też tak ważne są umowy, które dziś podpisujemy – dodał Marszałek Struk.

18 sierpnia br. zawarte zostały umowy o dofinansowanie następujących projektów:

 1. „Budowa zbiornika retencyjnego B-1 w Gminie Pruszcz Gdański"
 2. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach w KSRG"
 3. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego"
 4. „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego"
 5. „Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych
  z części zurbanizowanych w Lęborku"
 6. ,,Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" realizowany na terenie Miasta Malborka oraz Miasta i Gminy Sztum w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum w ramach ZPT
 7. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów"
 8. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"
 9. ,,Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych
  i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice"
 10. ,,Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim''
 11. ,,Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej''
 12.  „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna"
 13. ,,Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego"
 14. ,,Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim''
 15. ,,Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki
  i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy )''
 16. „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu"
 17. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni
  i ochrony przed zmianami klimatu"
 18. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej" realizowany na terenie Bytowa
 19. „Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica"
 20. „Odwodnienie miasta Brusy"

Wartość 20 projektów to prawie 210 mln zł, z czego ponad 137 mln zł pochodzić będzie z unijnej dotacji w ramach RPO WP 2014-2020.

 

„Umowy w ramach konkursu dla działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014-2020" - zobacz prezentację

 

Monika Grochulska