Pomorskie Wyspy Energetyczne

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że planuje wsparcie finansowe mikroinstalacji OZE, stanowiących element „wyspy energetycznej*", które nie wchodzą w zakres kosztów kwalifikowalnych zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 10.3.1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - WSPARCIE DOTACYJNE.

Dofinansowanie ze środków Funduszu przeznaczone może być na instalacje i urządzenia stanowiące element „wysypy energetycznej" takie jak:

a) elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW,

b) gazowe układy kogeneracyjne o mocy do 40 kW.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego dofinansowania zostaną podane po zakończeniu naboru wniosków w ramach Poddziałania 10.3.1. RPO WP 2014-2020.

 

* W ramach naboru dla Poddziałania 10.3.1. RPO WP 2014-2020 preferowane będą przedsięwzięcia stanowiące element „wyspy energetycznej" bądź wykorzystujące wysokosprawną kogenerację (w tym mikrokogenerację). Wyspa energetyczna to „niezależny energetycznie system (lokalny) grupujący producentów, konsumentów oraz prosumentów, charakteryzujący się możliwością regulacji energii produkowanej i zużywanej w ramach systemu, w czasie rzeczywistym, jak również możliwością współpracy z innymi, niezależnymi systemami i lokalnym dystrybutorem energii."