Chronimy pomorskie rezerwaty przyrody

Tytuł projektu:

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza


Beneficjent:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Województwo pomorskie


Całkowita wartość:

2 708 323,41 zł


Dofinansowanie UE:

1 875 666,39 zł


Opis projektu:

Rezerwaty przyrody chronią najcenniejsze wycinki przestrzeni przyrodniczej województwa. Obejmują one obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub krajobrazowymi. Ich zachowanie we właściwym stanie uwarunkowane jest realizacją działań ochronnych wynikających z ustanowionych dla nich planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych. Projekt obejmuje rezerwaty, które mają je ustanowione i w przypadku których istnieje pilna potrzeba ich realizacji.

Celem projektu jest ochrona populacji 3 gatunków roślin oraz 3 typów ekosystemów, istotnych z punktu widzenia walorów przyrodniczych województwa. Obejmuje on 18 rezerwatów przyrody, w których chronione są te gatunki i ekosystemy. W projekcie realizowane będą działania zarówno z zakresu ochrony czynnej, jak też ograniczania antropopresji i ukierunkowywania ruchu turystycznego oraz monitoringu.

Zostały także w nim uwzględnione elementy edukacji i dialogu społecznego. W każdym rezerwacie wykonywane będą działania ochronne zaplanowane w jego planie ochrony lub w zatwierdzonych zadaniach ochronnych, zapewniające zachowanie objętych projektem gatunków i ekosystemów oraz pozwalające w zrównoważony sposób wykorzystać rezerwaty do celów turystyki i edukacji. Zadania te zostały opisane w studium wykonalności. Ponadto w 13 gminach, w których położone są rezerwaty, w których realizowane będą działania z zakresu ochrony czynnej, przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnej.

Na projekt składają się 4 podprogramy:

  • Podprogram: Ochrona populacji cennych gatunków roślin Cis pospolity Taxus baccata rezerwaty: „Cisy nad Czerską Strugą" „Cisy w Czarnem" „Choczewskie Cisy" planowane działania: - budowa/konserwacja ogrodzeń rezerwatów - usuwanie nalotów, podszytów i drzew konkurencyjnych dla cisa Groszek wielkoprzylistkowy Lathyrus pisiformis rezerwaty przyrody „Opalenie" planowane działania: - metaplantacja populacji - monitoring populacji Brzoza niska Betula humilis rezerwat przyrody „Mętne" planowane działania: - usunięcie samosiewów sosny i brzozy - monitoring populacji
  • Podprogram: Ochrona muraw kserotermicznych rezerwaty: „Biała Góra" „Kwidzyńskie Ostnice" „Miłachowo" planowane działania: - wypas zwierząt - budowa/odnowienie infrastruktury służącej organizacji wypasu • Podprogram: Ochrona ekosystemów hydrogenicznych rezerwaty przyrody: „Babnica" „Bagno Stawek" „Białogóra" „Bocheńskie Błoto" „Dolina Kulawy" „Mechowiska Sulęczyńskie" „Słone Łąki" planowane działania: - budowa grodzi ziemnych zamykających rowy melioracyjne - usuwanie gatunków ekspansywnych (koszenie) - monitoring hydrologiczny - usunięcie bariery migracyjnej
  • Podprogram: Edukacja ekologiczna i infrastruktura turystyczna rezerwaty „Babnica" „Bagno Stawek" „Biała Góra" „Białogóra" „Bocheńskie Błoto" „Cisy nad Czerską Strugą" „Cisy w Czarnem" „Dolina Kulawy" „Gałęźna Góra" „Mechowiska Sulęczyńskie" „Mętne" „Miłachowo" „Opalenie" „Słone Łąki" „Staniszewskie Błoto" „Widowo"