Pomorskie niezmiennie liderem wdrażania środków unijnych

Do połowy stycznia br. Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 553 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których łączna wartość to 4,14 mld zł, przy unijnym wsparciu wynoszącym 3,08 mld złotych. To najlepszy wynik w kraju, jeżeli chodzi o procent wykorzystanej alokacji (39,82%), województwo pomorskie jest liderem wśród innych regionów Polski.

 

Środki z Programu Regionalnego są przekazywane beneficjentom, którzy rozpoczynają realizację planowanych inwestycji - a to bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego, m.in. na powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój infrastruktury. W co zainwestowaliśmy środki unijne?

 

NOWE MIEJSCA PRACY

Wybrano 22 projekty o wartości dofinansowania 58,9 mln zł.

Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone zostaną przede wszystkim na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw. Uczestnicy otrzymają wsparcie, które umożliwi im uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące m.in. doradztwo (indywidualne i grupowe), kursy, szkolenia, warsztaty oraz pomoc prawną. Uzyskać będzie można również pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, a także tzw. wsparcie pomostowe na początkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej.

 

ZATRUDNIENIE

Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 16 projektów na łączną kwotę 37,4 mln zł, których celem było zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym m.in.:

 • projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim dla 115 osób z terenu powiatu starogardzkiego,
 • projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie dla 158 osób z terenu powiatu człuchowskiego,
 • projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach dla 212 osób z terenu powiatu kartuskiego.

 

INTEGRACJA SPOŁECZNA

31 projektów o wartości 49,3 mln zł, w tym m.in.:

 • projekt Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (koło gdańskie), którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 160 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego,
 • projekt Miasta Malborka, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia 512 osób zagrożonych  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego.

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Wybrane do dofinansowania projekty mają na celu aktywizację społeczno-zawodową ponad 6,5 tys. mieszkańców Pomorza, a działania w nich podejmowane ukierunkowane będą na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przewiduje się, że po zakończeniu programu pracować będzie co najmniej 1,2 tys. uczestników, a prawie 3 tys. uzyska niezbędne kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Oferowana pomoc obejmuje nie tylko bezpośrednio osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ale również ich rodziny oraz najbliższe otoczenie. Ponadto wszystkie realizowane projekty zakładają, że wsparciem objętych zostanie łącznie ponad 2,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Do dofinansowania wybrano 68 projektów o łącznej wartości ponad 94 mln zł oraz 1 projekt o wartości ponad 3,3 mln zł w ramach mechanizmu ZIT:

 • System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie wejherowskim – mechanizm ZIT,
 • Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • W dobrym kierunku - Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej,
 • Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Potęgowo i Gminy Damnica - rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie.

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH

Zintensyfikowanie, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, adresowanych w głównej mierze do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również wsparcie rozwoju usług w zakresie aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych, w tym przewlekle chorych.

Do dofinansowania wybrano 2 projekty o łącznej wartości ponad 7,3 mln zł w ramach mechanizmu ZIT:

 • System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent usług społecznych,
 • Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego

 

OPIEKA NAD DZIECMI DO LAT 3

Realizacja wybranych projektów zakłada utworzenie 987 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz powrót 397 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Wsparcie jakie otrzymają beneficjenci obejmuje tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez m.in.: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, a także wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Ponadto możliwe jest także sfinansowanie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi.

Do dofinansowania wybrano 16 projektów o łącznej wartości 37,6 mln zł, w tym m.in.:

 • aktywizacja zawodowa dwudziestu rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania dwudziestu nowych miejsc opieki w Żłobku Niepublicznym „Kids Planet",
 • pomorska sieć Pozytywnej opieki nad dziećmi do lat 3 - utworzenie 25 żłobków i 50 dziennych opiekunów,
 • mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie instytucji dziennych opiekunów,
 • maluch bezpieczny i wesoły, a rodzic spełniony – utworzenie 2 żłobków w gminach Miastko oraz Nowy Dwór Gdański.

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

W wyniku realizacji projektów utworzonych zostanie 4 356 miejsc wychowania przedszkolnego, a także 12 681 dzieci uczestniczyć będzie mogło w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne. Ponadto 751 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu. Wsparcie w konkursie przewiduje tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, które realizowane jest w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na  dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, modernizację istniejącej bazy przedszkolnej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej oraz bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dzieci  będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, które rozwijają kluczowe kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności takie jak: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa. Dotacje wspierać będą również kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Do dofinansowania wybrano 72 projekty o łącznej wartości 103,5 mln zł, w tym m.in.:

 • utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy,
 • gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków,
 • tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego,
 • upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska,
 • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania.

 

EDUKACJA OGÓLNA

111 projektów o wartości 241 mln zł, w tym m.in.

 • „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych, Empatycznych, Rozsądnych oraz Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" - Gdańskie Szkoły Podstawowe,
 • „Małe skrzydła, wysokie loty" - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni,
 • „Szkoła nowych możliwości" - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy,
 • „Dziś nauka - jutro praca!" Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZDEFINIOWANE W REGIONALNYM PROGRAMIE STRATEGICZNYM PT.: „KSZTAŁTOWANIE SIECI PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCEJ POTRZEBY SUBREGIONALNYCH I REGIONALNEGO RYNKÓW PRACY"

 • EDUKACJA ZAWODOWA - 23 projekty o wartości 93 mln zł, w tym m.in.
 • „Gdańsk miastem zawodowców" - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
 • „Ucz się, doświadczaj, pracuj" - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni,
 • „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego",
 • „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru" - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku.
 • INFRASTRUKTURA SZKÓŁ ZAWODOWYCH - 23 projekty o wartości 269 mln zł, w tym m.in.
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie,
 • „Gdańsk miastem zawodowców" - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku,
 • Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
 • Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim
  - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem.

 

NOWOCZESNE LABORATORIA UCZELNI WYŻSZYCH

6 projektów o wartości 89,8 mln zł, w tym m.in.

 • rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym,
 • rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego,
 • nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA

100 projektów o wartości mln zł, w tym m.in.:

 • wprowadzenie nowego produktu na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 • innowacyjne rozwiązania w profilaktyce diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia w dziedzinie ginekologii,
 • podniesienie potencjału konkurencyjnego, dzięki redukcji energochłonności procesu produkcyjnego i wprowadzeniu innowacyjnych produktów w miejscowości Dzierżążno,
 • rozwój potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnych produktów i usług telekomunikacyjnych na rynku regionalnym i krajowym.

 

GOSPODARKA

„Pomorski Broker Eksportowy" - celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. jest utworzenie kompleksowego i skoordynowanego systemu wsparcia firm w zakresie rozwoju eksportu. Wśród konkretnych usług, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, są m.in.: pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać też dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę m.in. z kontrahentami zagranicznymi.  Całkowita wartość projektu to ponad 84 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

 • 600 pomorskich firm zwiększy pozycję eksportową, m.in. poprzez udział w targach zagranicznych, kontakty gospodarcze, zmiany organizacyjno-procesowe,
 • 1200 przedsiębiorstw zwiększy potencjał eksportowy dzięki wsparciu brokera eksportowego.

 

„Invest in Pomerania" - celem projektu jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych między firmami, w tym z sektora MŚP. Ważny aspektem realizowanego projektu jest rozwój systemu obsługi inwestorów poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia inwestycji m.in. uruchomienie funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych, promocję inwestycyjną regionu oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Projekt „Invest in Pomerania", realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., ma wartość ponad 195 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

 • 70 hektarów gruntów przygotowanych pod tereny inwestycyjne,
 • powstanie 5 000 nowych miejsc pracy (wartość deklarowana przez przyszłych inwestorów).

 

OCHRONA ZDROWIA

„Pomorskie e-zdrowie" - celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Liderem projektu jest Województwo Pomorskie, a partnerami 16 podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Całkowita wartość inwestycji to 184,1 mln zł. Realizacja projektu doprowadzi do ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych, zapewni zgodność funkcjonujących w nich systemów informatycznych (między podmiotami w  projekcie, a także z innymi placówkami w regionie oraz kraju), a także umożliwi utworzenie regionalnej platformy e-Zdrowia, dzięki której pacjenci otrzymają dostęp do:

 • swojej dokumentacji medycznej zawierającej odbyte wizyty, wystawione recepty, opisy badań itp.;
 • podstawowych danych medycznych takich jak grupa krwi, waga, uczulenia i inne;
 • danych na temat potrzeby odbycia niezbędnych badań, w tym profilaktycznych;
 • edycji swoich podstawowych danych, w tym danych kontaktowych.

Efekty realizacji projektu:

 • 16 podmiotów leczniczych wdroży e-usługi,
 • 32 000 pacjentów skorzysta z wdrożonych e-usług w okresie realizacji projektu.

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

9 projektów o wartości 625,1 mln zł:

 • budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z rowerowymi trasami dojazdowymi,
 • budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z budową dojazdowych tras rowerowych,
 • rewitalizacja odcinków dróg kolejowych: nr 207, odcinek: granica województwa – Malbork,
 • rozbudowa dróg wojewódzkich:
 • nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1,
 • nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie,
 • nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin" autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,
 • nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty,
 • nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko,
 • budowa obwodnicy Kartuz,

 

TRANSPORT MIEJSKI

Wybrano 5 projektów o wartości 173,8 mln zł, w tym m.in.:

 • utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim,
 • budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim,
 • poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w Malborku,
 • budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie.

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 • 26 projektów o wartości 208,5 mln zł, w tym m.in.:
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
 • kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb,
 • budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz,
 • Realizacja projektu polegającego na poprawie jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim o wartości projektu wynoszącym 51,2 mln zł.

 

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

18 projektów o wartości 89,9 mln zł, w tym m.in.:

 • ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Krynicy Morskiej,
 • ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego,
 • rozwój edukacji ekologicznej w ramach czterech Centrów Edukacji Ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH

34 projekty o wartości ponad 379 mln zł, w tym m.in.:

 • Termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 57%). Partnerami miasta Słupska w projekcie są: powiat słupski, gminy Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Damnica oraz miasto Ustka,
 • Modernizacja energetyczna 33 budynków publicznych na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (oszczędność energii - co najmniej 30% średnio na budynek). Partnerami powiatu chojnickiego w projekcie są: gminy Czersk, Chojnice, Bursy, gmina miejska Człuchów oraz gmina miejska Chojnice,
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczną 39 budynków użyteczności publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum (zmniejszenie strat ciepła, likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Partnerami Miasta Malbork w projekcie są: gminy Stare Pole, Nowy Staw, Miasto i Gmina Sztum oraz powiat sztumski i malborski,
 • Termomodernizacja 13 budynków wchodzących w skład zespołu pocystersko-katedralnego znajdującego się na terenie obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie" (głęboka termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, zastosowanie kogeneracji, monitorowanie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej),
 • Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego obejmująca m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji CO i CWU, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych obiektach.

 

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 1. projektów o wartości ponad 165 mln zł, w tym m.in.:
 • rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana,
 • prace konserwatorsko-restauracyjne i adaptacyjne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,
 • poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku,
 • rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne - Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki,
 • prace budowlano-montażowe w obrębie Starego Miasta w Gniewie wraz z zagospodarowaniem terenu fosy zamkowej,
 • prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku,
 • renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w Bytowie.

 

POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2020+

Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy uruchomienia zwrotnego wsparcia na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców.

Wsparcie obejmuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym pożyczki na innowacje, wejścia kapitałowe, poręczenia, mikropożyczki, pożyczki rozwojowe, czy inwestycyjne. 

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 430 mln zł, w tym wartość środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 365,4 mln zł.

Projekt realizowany będzie w ramach dwóch Osi Priorytetowych RPO WP:

 • Oś 1. Komercjalizacja wiedzy,
 • Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje,
 • Poddziałanie 1.1.2 Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne,
 • Oś 2. Przedsiębiorstwa,
 • Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe,
 • Działanie 2.2 Inwestycje profilowane,
 • Poddziałanie 2.2.2 Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne.

Projekt będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 2 000 przedsiębiorców, a kolejni otrzymają finansowanie ze środków zwracanych.

 

Więcej informacji  nt. RPO WP 2014-2020 można znaleźć na stronie:  www.rpo.pomorskie.eu