Oświetlenie uliczne na terenie MOF Malbork-Sztum

Tytuł projektu:

Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)


Beneficjent:

Miasto i Gmina Sztum


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

MOF Malbork-Sztum


Całkowita wartość:

7 770 922,26 zł


Dofinansowanie UE:

5 247 703,76 zł


Opis projektu:

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)

Efekty przedsięwzięcia

W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 2771 szt. punktów świetlnych, z czego na terenie Miasta i Gminy Sztum– 1 641 szt., Miasta Malbork- 687 szt., Gminy Stare Pole – 443 szt. W projekcie dla wszystkich partnerów zaplanowano wymianę opraw sodowych i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED wraz z towarzyszącym oprzyrządowaniem i utylizacją materiałów z demontażu. W ramach tego zadania przewidziano także montaż systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Korzyści dla mieszkańców

Projekt stanowi odpowiedź na istotne, zdiagnozowane potrzeby w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu zaspokoi pilną potrzebę rozwiązania zidentyfikowanych problemów związanych z kosztami funkcjonowania tego systemu, jak również jego wpływem na środowisko. Na terenie gmin objętych projektem występuje pilna potrzeba wymiany oświetlenia ulicznego z uwagi na: niedostosowaną moc opraw do norm, zastosowanie przestarzałej technologii sodowej i rtęciowej, niewłaściwe położenie słupów i wysięgników względem drogi. To wszystko ma wpływ na znaczny pobór energii. Obecnie funkcjonujący system oświetlenia w związku z wysokim poborem energii elektrycznej wiąże się również z emitowaniem zanieczyszczeń do powietrza.

Projekt przyjazny środowisku

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia znaczących efektów środowiskowych w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych - zwłaszcza dwutlenku węgla. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja emisji w wysokości 579,32 ton CO2 (co daje redukcję 74,55 ton CO2 na 1 mln zł zainwestowany w projekt). Realizacja projektu przyczyni się do szacowanego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na poziomie 650 876,72 kWh.