Odstąpienie od ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o odstąpieniu od ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa w grudniu 2018 r. oraz planowanym ogłoszeniu naboru bezzwłocznie po opracowaniu dokumentacji konkursowej w oparciu o zaktualizowane Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Przyczyna odstąpienia od ogłoszenia naboru

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało, że  pracuje nad istotnymi zmianami treści Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W związku z  planowanymi zmianami w zasadach udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w obecnym stanie prawnym,  podpisanie umów oraz realizacja projektów i ich rozliczanie na obecnie obowiązujących zasadach jest niemożliwe i obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości, zarówno dla wnioskodawców/beneficjentów, jak i Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.

Czego dotyczą zmiany w Wytycznych?

Zmiany dotyczą zakresu warunków przyznawania i rozliczania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, tj. zasad i trybu udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Głównie wynikają z konieczności podjęcia ogólnokrajowych działań naprawczych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych uczestnikom projektów.

Planowany termin nowelizacji Wytycznych – 2019