Ochrona różnorodności biologicznej-MOF Malbork-Sztum

Tytuł projektu:

Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum


Beneficjent:

Miasto i Gmina Sztum


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

MOF Malbork-Sztum


Całkowita wartość:

4 264 379,12 zł


Dofinansowanie UE:

2 946 293,56 zł


Opis projektu:

Projekt pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum"

Efekty przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej, realizacja kompleksowych przedsięwzięć służących ochronie wód oraz modernizacja obszarów biologicznie czynnych na terenie Miasta Malborka oraz Miasta i Gminy Sztum, będącymi dwoma głównymi ośrodkami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum (MOF Malbork – Sztum).

Korzyści dla mieszkańców

Malbork:

- prace renaturalizacyjne zgodne z siedliskiem: nasadzenia liniowe (żywopłoty) i skupiskowe rodzimych gatunków krzewów miododajnych i owocujących, odtworzenie kwietnych łąk z wykorzystaniem pospolitych gatunków kwiatów łąkowych, ustawienie domków/ hoteli dla owadów, 

- zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów poprzez przebudowę istniejącego układu komunikacji, w tym budowę ciągów pieszych i rowerowych wraz z odtworzeniem ich historycznego przebiegu.

Sztum:

- nasadzenia drzew i krzewów oraz uzupełnienie trawników przyległych do ścieżki,

- zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów:  budowa ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie oświetlenia ścieżki lampami LED, ustawienie tablic informacji przyrodniczej, montaż gier edukacyjnych, elementy małej architektury,

- zainstalowanie miejsc dla ptaków, owadów i nietoperzy

Projekt przyjazny środowisku

Efekty realizacji przedsięwzięcia:

- ograniczenie zjawiska urbanizacji,

- uporządkowanie roślinności,

- poprawa stanu cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez nasadzenia roślinności,

- poprawa warunków bytowania zwierząt (głównie ptaków, owadów, nietoperzy),

- eliminacja gatunków inwazyjnych,

- poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez ograniczenie spływów z terenów rolniczych,

- uporządkowanie terenu i nadanie mu nowych funkcji poprzez odpowiednie zagospodarowanie w infrastrukturę i wyposażenie w elementy małej architektury.