OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Raport z realizacji projektów finansowanych z RPO WP 2014-2020

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na Pomorzu realizowanych jest 19 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Łączna wartość inwestycji to ponad 224 mln zł, a dofinansowanie unijne 111 mln zł.

Samorząd Województwa Pomorskiego zainwestował środki unijne w:

  • prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptację obiektów o znaczeniu historycznym lub sakralnym, nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych, kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego,
  • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

Pobierz raport: