Nowe zasady równości szans i niedyskryminacji w funduszach unijnych na lata 2014-2020

11 kwietnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowało Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Jak podaje Ministerstwo, nowym elementem tego dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Standardy te mają zapewnić osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do korzystania z projektów i efektów Funduszy Europejskich.

Standardy stanowią załącznik nr 2 do Wytycznych i  mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ogłoszonych po 11 kwietnia br. Jednocześnie instytucja zarządzająca programem lub instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy może - w uzgodnieniu z beneficjentem - zdecydować o stosowaniu tych standardów również w projektach, których realizację już rozpoczęto.

Standardy dostępności stanowią jedno z pierwszych zrealizowanych działań  zaplanowanych w ramach nowego programu rządowego Dostępność Plus.

 

[Grafika kolorowa. Na jednolite tło w kolorze szarym naniesiono tekst i siedem prostych ikon. Zarówno tekst, jak i ikony, utrzymane są w jednej kolorystyce. Okraszone są barwami jasnoszarą, jaskrawożółtą i ciemnoniebieską. Tytuł grafiki to: „Obszary programu Dostępność Plus – Przyjazna Polska". Poniżej znajdują się wspomniane ikony ułożone jedna pod drugą. Przedstawiają one schematycznie, w kolejności od góry, zadrukowaną kartkę, budynek, samochód, smartfon, monitor, dwie probówki oraz teczkę. Przy każdej z ikon znajduje się jedno słowo. Czytając od góry, chodzi o słowa: „PRAWO, ARCHITEKTURA, TRANSPORT, USŁUGI, CYFRYZACJA, DZIAŁALNOŚĆ B+R, WSPARCIE BIZNESU".]

foto: facebook.com/FunduszeUE