Tytuł projektu:

Nowy start


Beneficjent:

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Powiat bytowski, Powiat kościerski, Powiat lęborski


Całkowita wartość:

1 999 693,54 zł


Dofinansowanie UE:

1 899 708,86 zł


Opis projektu:

Projekt „Nowy start" jest odpowiedzią na wyzwania obecnej gospodarki rynkowej i konieczności dostosowywania pracodawców i pracowników do zmian na rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego, które utraciły pracę z przyczyn pracodawcy, lub mogą ją utracić z przyczyn niezależnych od siebie. Wskazane osoby z ramach projektu mogą skorzystać ze wsparcia finansowego umożliwiającego otwarcie własnej działalności gospodarczej (do ok. 40 tys. złotych), szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe lub dwusemestralnych studiów podyplomowych.  Obecnie z projekcie uczestniczy 80 osób, w tym 30 osób ze ścieżki umożliwiającej utworzenie własnej działalności gospodarczej, z których 13 osób po otrzymaniu dotacji prowadzi już własne działalności gospodarcze. 30 uczestników rozpoczęło lub czeka na rozpoczęcie szkoleń zawodowych. Znaczna grupa uczestników projektu została skierowana na szkolenia umożliwiające im po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych podjęcie pracy w zawodach deficytowych dla obszarów powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego (m.in. kursy prawa jazdy kat. C, D, E i kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy spawacza). Kolejne 20 osób od października 2018 r. rozpocznie studia podyplomowe na kierunkach dostosowanych do ich możliwości, oczekiwań i predyspozycji.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych uczestników projektu ze względu na szeroki wachlarz form wsparcia, z których mogli skorzystać oraz całkowicie bezpłatny charakter wsparcia.