Nowe inwestycje w turystykę dzięki środkom z Unii Europejskiej. Powstaną przystanie żeglarskie i szlaki kajakowe

Budowa i rozbudowa portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych m.in. w Gdańsku, Redzie i Wejherowie oraz nowa infrastruktura szlaków kajakowych wzdłuż rzek Reda oraz Łupawa – to wszystko powstanie dzięki projektom, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W środę 27 listopada br.  marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin i przedstawicielami firm prywatnych, na mocy których projekty otrzymają unijne dofinansowanie.

Inwestycje wchodzą w skład dwóch turystycznych przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe". Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięć strategicznych i udziela dotacji ze środków unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin lub inwestorów prywatnych.

Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Potencjał krajobrazowy i turystyczny regionu powoduje, że jest to obszar, który w okresie letnim przyciąga rzesze turystów nastawionych na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji szeregu inwestycji w ramach przedsięwzięcia strategicznego w województwie pomorskim powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego. Przystanie żeglarskie połączą powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Nabrzeża i brzegi rzek wykorzystane zostaną jako tereny turystyczne oraz miejsca organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Pozwoli to na rozwój m.in. aktywnej turystyki wodnej (żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo), turystyki motorowodnej, hauseboating'u, oraz wyczynowych sportów wodnych. Inicjatywy te pozwolą na rozwój sieci przystani żeglarskich stanowiących część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych. Dzięki temu możliwe będzie udostępnienie mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły i Zatoki Gdańskiej.

Inwestycje, które objęte są finansowanie w ramach obecnie podpisywanych umów, dotyczą budowy lub rozbudowy infrastruktury przystani żeglarskich w Gdańsku, na Górkach Zachodnich oraz w Sobieszowie.

 


Fot. Anna Lenczowska/UMWP

Przedmiotem pierwszego projektu realizowanego przez miasto Gdańsk jest rozbudowa i przebudowa istniejącego Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich dla zwiększenia oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Po realizacji I Etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające, a po zakończeniu II Etapu (realizowanego ze środków własnych beneficjenta) ilość miejsc cumowniczych wzrośnie do 235. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: żelbetowe pomosty, nabrzeża, falochron pływający, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. Wartość inwestycji to prawie 20 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12 mln zł.

Drugi projekt realizowany przez miasto Gdańsk zakłada budowę przystani żeglarskiej w Sobieszewie na Martwej Wiśle przy ulicy Nadwiślańskiej. Inwestycja przewiduje wykonanie 3 pomostów pływających, tworzących zamknięty port. Projekt zakłada również powstanie dwóch budynków: budynku hangarowego przeznaczonego do trzymania sprzętu żeglarskiego oraz budynku użytkowego przystani z bosmanatem, zabudowanymi toaletami automatycznymi, toaletą, zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi. Powstanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. wiata grillowa oraz sala szkoleniowa. Wartość inwestycji to 5,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 4,1 mln zł.

Trzeci projekt realizowany jest przez Akademicki Klub Morski GDAŃSK. Przedmiot projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę przystani klubowej w Górkach Zachodnich. Celem inwestycji jest zwiększenie oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej Zatoki Gdańskiej. Projekt przewiduje realizację m.in.: budowy nowych pomostów cumowniczych; prace remontowe istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów; budowę nowych budynków Akademickiego Klubu Morskiego i infrastruktury zaplecza lądowego. Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 3,8 mln zł.

 


Fot. Anna Lenczowska/UMWP

Pomorskie szlaki kajakowe

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się ponad 30 rzek i tysiąc kilometrów szlaków kajakowych. Od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki kajakowe. Dzięki finansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej możliwe będzie udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek. Szlaki wchodzące w skład nowego produktu turystycznego zostaną kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. stanice kajakowe, przystanie, pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków,  przenoski). Miejsce te będą wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, ławostoły, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyjne, przenośne sanitariaty, stojaki na rowery czy lampy solarne).

Inwestycje, które objęte są finansowanie w ramach obecnie podpisywanych umów, dotyczą budowy lub rozbudowy infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Reda (okolice miast Reda i Wejherowo) oraz Łupawa (ok. 30 km na wschód od Pucka).

Na rzece Reda inwestycje realizowane będą przez gminy miejskie Reda i Wejherowo. Inwestycja miasta Reda obejmie wykonanie miejsc wyjmowania (ul. Kazimierska) i wodowania kajaków (ul. Nowa), budowę schodów terenowych, zamocowanie rynny do spuszczania kajaków na wodę oraz postawienie 2 znaków informacyjnych. Dodatkowo rozbudowana zostanie przystań kajakowa w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie (wykonanie wiaty, tablicy informacyjno-promocyjnej i znaku informacyjnego). Wartość inwestycji to 222,8 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 182,2 tys. zł. Miasto Wejherowo zainwestuje w nową przystań kajakową oraz infrastrukturę towarzyszącą, m.in.: podest, 3 ławkostoły, 2 wiaty, 5 stojaków dla rowerów z zestawem naprawczym, 6 miejsc postojowych dla rowerów. Wartość inwestycji to 977,5 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 830,8 tys. zł.

 


Fot. Anna Lenczowska/UMWP

Na rzece Łupawa inwestycje realizowane będą przez gminy Potęgowo i Czarna Dąbrówka oraz firmy prywatne: FAMILYday Marzena Reclaf oraz ekajaki.pl Andrzej Tenderenda.

Gmina Potęgowo zrealizuje jedną przystań kajakową w Łupawie oraz dwie przenoski przy elektrowniach w Łupawie i Poganicach. Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie stanowiska archeologicznego megalitów w Łupawie. Wartość inwestycji to 504,5 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 428,8 tys. zł. Gmina Czara Dąbrówka oznakowaniu łącznie 20 km szlaku kajakowego na terenie gminy oraz budowa 1 przenoski przez przeszkodę (jaz) w miejscowości Kozin. Wartość inwestycji to 317,6 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 270 tys. zł.

Przedmiotem projektu firmy FAMILYday Marzena Reclaf jest wybudowanie ogólnodostępnej przystani kajakowej w miejscowości Kozin (w tym wielofunkcyjnego budynku obsługi przystani oraz wiaty), która stanowić będzie punkt etapowy spływów nad Łupawą. Wartość inwestycji to 976,1 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 830 tys. zł.

 

Przedstawiciele firmy FAMILYday Marzena Recław i trzymają w rękach czek na dofinansowanie ze środków unijnych, na którym wskazana jest kwota przyznanego wsparcia - 829 683 zł. Towarzyszą mu marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski
Fot. Anna Lenczowska/UMWP

Firma ekajaki.pl Andrzej Tenderenda wybuduje przystań kajakową stanowiącą punkt początkowy spływów dla rzeki Łupawy nad jeziorem Jasień. Pozwoli to na zagospodarowanie i oznakowanie 2 km szlaku kajakowego.

 

Właściciel firmy ekajaki.pl Andrzej Tenderenda trzyma w rękach czek na dofinansowanie ze środków unijnych, na którym wskazana jest kwota przyznanego wsparcia - 843 420 zł. Towarzyszą mu marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski
Fot. Anna Lenczowska/UMWP

Wartość inwestycji to prawie 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 843,4 tys. zł

Marcin Twardokus