Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 29 listopada 2018 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 4.02 MB

Kryteria wyboru projektów

pdf 6.18 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 2.05 MB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 1.36 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 359 KB

Rejestr zmian

pdf 848 KB