Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności z uzupełnienia zapisów SzOOP RPO WP w ramach Działań i Poddziałań oznaczonych, jako wsparcie pozadotacyjne o rozstrzygnięcia wynikające ze Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego w dnia 17 grudnia 2015 r. oraz z zakończenia procesu identyfikacji kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego dla Poddziałań objętych mechanizmem ZIT.

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

 

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – część główna

pdf 3.38 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 43 KB

Rejestr zmian.pdf

pdf 189 KB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów

pdf 3.79 MB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego.pdf

pdf 29 KB