Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany został w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP podlegał będzie dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr 381/323/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Rejestr zmian – załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna – załącznik nr 2a

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów – załącznik nr 2b

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego – załącznik nr 2c

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP – załącznik nr 2d