Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian – załącznik nr 1.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

 

Załączniki:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 52 KB

Rejestr zmian

pdf 214 KB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 3.02 MB

Kryteria wyboru projektów

pdf 4.1 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 654 KB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 928 KB