Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zmiany w SzOOP RPO WP 2014-2020 wynikają w szczególności z zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 24 lutego 2017 roku X części kryteriów wyboru projektów w ramach Działań i Poddziałań RPO WP oraz przyjęcia przez Ministra Rozwoju i Finansów nowego rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej, a także z zakończonego procesu identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego.

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.
 

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 3.8 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów

pdf 5.72 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 1.68 MB

Rejestr zmian

pdf 690 KB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 359 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 342 KB