Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 14 lutego 2019 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian – załącznik nr 1. Niniejszą uchwałą wprowadzono modyfikacje zapisów SzOOP RPO WP oraz jego Załącznika nr 8.6 – Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP w zakresie Działania 2.3. Aktywność eksportowa, Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze i Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, w związku z koniecznością dostosowania koncepcji wdrażania ww. Działań i Poddziałań do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1] (tzw. „Omnibus regulation").

Ponadto w związku z zakończonym procesem identyfikacji kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego dokonano aktualizacji wykazu tych projektów, stanowiącego załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP na lata 2014-2020.


[1] Dz. Urz. UE. L. 193 z dnia 30.07.2018 r., str. 1.

 

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 4.06 MB

Kryteria wyboru projektów

pdf 6.18 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 2.07 MB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 1.26 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 501 KB

Rejestr zmian

pdf 858 KB