Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 uzupełniono o zapisy dotyczące pomocy publicznej w ramach Poddziałania 2.2.1. o poniższe rozporządzenia:

 

  • Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2011), wydanego w oparciu o art. 48 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014),

 

  • Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014).

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

 

Załączniki:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020
Rejestr zmian
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego