Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 15.05.2018

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa, Poddziałania 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa, w ramach OP 9 Mobilność.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2.

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do Oceny Wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do Oceny Strategicznej

Instytucja Zarządzająca RPO informuje, iż konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 września br.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 4 maja 2018 roku do 15 maja 2018 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu
Poddziałania 9.2.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 

1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3. operatorów i organizatorów transportu zbiorowego,

4. podmiotów budujących lub zarządzających infrastrukturą kolejową.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 4 opisu Poddziałania 9.2.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji kolejowej, w tym m.in.: studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, raportu OOŚ, programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji technicznej, analizy finansowo-ekonomicznej, studium wykonalności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy)

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Zakres rzeczowy projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). Intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IOK przeznacza na dofinansowanie projektów w konkursie kwotę 20 725 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Wartość projektów

Minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 9.2.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: