Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2. Transport Miejski, RPO WP 2014-2020

Zakończony 31.03.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2. Transport miejski Osi Priorytetowej 9 Mobilność RPO WP (konkurs nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-002/17).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 9.1.2. Transport miejski RPO WP.

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od 13 lutego 2017 roku do 31 marca 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 9.1.2. zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

4) podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) zarządców infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,

6) przedsiębiorców,

realizujących projekty na terenie następujących MOF: Słupska, Lęborka i Bytowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 9.1.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy:[1]:

-systemy parkingowe typu „parkuj i jedź", „parkuj rower i jedź" oraz „podwieź i jedź"[2] wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów w obszarach punktu transportowego,

-rozbudowę i przebudowę dworców kolejowych lub innych obiektów obsługi podróżnych,

-budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury liniowej transportu rowerowego wraz z systemem roweru miejskiego na potrzeby dojazdu do węzłów integracyjnych stanowiących funkcjonalne powiązania do przystanków i urządzeń „parkuj rower i jedź"[3],

-rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej stanowiącej bezpośredni dojazd do węzła integracyjnego.

2) budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (kolei miejskiej oraz tramwaju), transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym odpowiednio układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach, trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych;

3) budowę zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi;

4) zakup lub modernizację miejskiego, publicznego taboru transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego.
 

[1] Punktami transportowymi są krajowe, regionalne, lokalne węzły integracyjne oraz przystanki zintegrowane w rozumieniu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego.

[2] „park&ride", „bike&ride", „kiss&ride"

[3] jw.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (tak/nie):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.9. Cross-financing

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Kryteria wykonalności (tak/nie):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami

C.2. Zgodność z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF

C.3. Spełnienie najwyższych obowiązujących norm emisji spalin oraz oszczędność energii (dla inwestycji taborowych)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 9.1.2. w SzOOP RPO WP.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 36 236 485 PLN.

Niezbędne dokumenty

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

  • W sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 9.1.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Jakub Kowalczuk, tel. (58) 326 88 45, e-mail: j.kowalczuk@pomorskie.eu.

  • W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.