Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 20.02.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 6.1.2 Aktywizacja społeczno- zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.1.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - uaktualniona na dzień 10.05.2018

Lista wniosków skierowanych do negocjacji 

Lista wniosków skierowanych do negocjacji  - uaktualniona w dniu 02.10.2018

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 30 listopada 2017 do 20 lutego 2018 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 4. podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej,
 5. instytucje resocjalizacyjne,
 6. instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 7. instytucje rynku pracy,
 8. związki zawodowe,
 9. organizacje pozarządowe, 
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 11. instytucje edukacyjne, 
 12. szkoły wyższe, 
 13. instytucje kultury,
 14. kluby sportowe, 
 15. ROT/LOT. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

i.poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

ii.warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

iii.poradnictwo prawne i obywatelskie,

iv.wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

v.pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

i.kursy, szkolenia,

ii.poradnictwo zawodowe,

iii.pośrednictwo pracy,

iv.staże,

v.zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

vi.subsydiowane zatrudnienie,

vii.usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

i.skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

ii.zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

iii.usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a)tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b)wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a)wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b)wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina albo powiat, a podmiotem realizującym projekt jest jednostka organizacyjna wnioskodawcy, tj. odpowiednio OPS albo PCPR:

a) poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,

b) wymagany wkład własny beneficjenta do projektu, wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. W każdym innym przypadku, niż wymieniony w pkt 1):

a) poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

 • 85% środki EFS,
 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa,

b) wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 35 727 031,852   PLN, w tym:

1)            środki EFS w wysokości 32 683 125,97 PLN,

2)            krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 043 905,88 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektów do wysokości ww. limitu alokacji, zarówno w części dotyczącej środków EFS, jak i krajowego wkładu publicznego - budżetu państwa.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 7 639 992,98 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

2Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2779 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 11.10.2018

Rejestr zmian z dnia 11.10.2018

Zmiana z dnia 11.10.2018 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do łącznej kwoty 35 727 031,85 złotych. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 01.08.2018
 

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 01.08.2018

Rejestr zmian z dnia 01.08.2018

 

Regulamin konkursu z dnia 18.01.2018

Rejestr zmian z dnia 18.01.2018

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 18.01.2018
 

Regulamin konkursu z dnia 19.12.2017

Zmiana dotyczy jedynie terminu wydłużenia naboru wnisoków.  Załączniki nie ulegają zmianie. 

Rejestr zmian z dnia 19.12.2017

Załączniki do regulaminu konkursu

Regulamin konkursu 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań Instytucja Ogłaszająca Konkurs zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację przez wnioskodawców udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej: gwa.pomoc@pomorskie.eu.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie 25 stycznia 2018 w siedzibie IOK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Sala im. Lecha Bądkowskiego

Program spotkania 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 25 stycznia 

 

Wersja archiwalna 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie 21 listopada 2017 w siedzibie IOK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Sala Herbowa 

Program spotkania 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 21 listopada