Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa - konkurs zamknięty

Zakończony 28.09.2015

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa  w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02- IZ-01-22 - 001/15.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

 

 

Wyniki naboru 22.03.2016

Wyniki naboru
Lista członków KOP.docx (docx 147 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 24 sierpnia 2015 roku do 28 września 2015 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 15 kwietnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.8 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, tj. ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa   zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz wskazane w podrozdziale 2.3 regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (środki EFS) został ustalony na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 165 156 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin obowiązujący od dnia 23.02.2016 

Zmiana z dnia 23.02.2016 dotyczy jedynie wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu do 15.04.2016 r. 

 

Regulamin z załącznikami obowiązujący od dnia 10.09.2015_08.12.2015

Informacja o zmianach z dnia 08.12.2015

Zmiana z dnia 10.09.2015 dotyczy jedynie wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie do 28.09.2015

Szczegóły dotyczące zmian

 

Regulamin z załącznikami obowiazujący od dnia 28.08.2015

Zmiana z dnia 28.08.2015 dotyczy jedynie Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu. Szczegóły dotyczące zmiany.

Regulamin z załącznikami obowiązujący od dnia 14.08.2015

Rejestr zmian do Regulaminu konkursu z dnia 14.08.2015

Regulamin z załącznikami

 

W ramach niniejszego konkursu na dzień rozpoczęcia naboru aktualne są Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej efs.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu

Odpowiedzi na pytania:
 

 1. Z jaką datą będą kwalifikowalne koszty w związku z projektami składanymi w odniesieniu planowanego konkursu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.)?

W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK.

 

 1. Czy jest możliwość przyspieszenia terminu (przed styczniem 2016 r.) ogłoszenia wyników konkursu?

Założony termin rozstrzygnięcia oraz ogłoszenia wyników konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 wynika z procedury oceny, jednakże IOK dołoży wszelkich starań w celu przyspieszenia ww. terminu.

 

 1. Czy przychody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) będą pomniejszać kwotę dotacji?

Przychody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja nie pomniejszają kwoty dotacji, tylko pomniejszają kwotę poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Uznaje się, że dochód incydentalny wygenerowany w trakcie realizacji projektu stanowi jego dodatkowe źródło finansowania.

 

 1. Czy podmiot, nie wymieniony w Karcie Projektu jako realizator może aplikować o środki powołując się na uzgodnienia w ramach ZPT MOF (np. firma szkoleniowa, agencja zatrudnienia)?

Powoływać się na uzgodnienia w ramach ZPT mogą wyłącznie podmioty wymienione w Karcie projektu.

 

 1. Czy podmioty wymienione w Karcie Projektu, w ramach sukcesywnie ogłaszanych konkursów, mogą samodzielnie (lub w mniejszych grupach) aplikować o środki na realizacje tylko pewnego elementu z uzgodnień z ZPT MOF, korzystając jednocześnie z preferencji, jakie daje ZPT?

Tak, mogą. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich zawartych w ZPT uzgodnień dot. m.in. wartości dofinansowania, form wsparcia, grup docelowych i zadeklarowanych do osiągniecia wartości wskaźników. Projekty wynikające z uzgodnionego w ramach ZPT przedsięwzięcia będą weryfikowane, także łącznie pod kątem wyżej wymienionych warunków i tylko po ich spełnieniu będą mogły zostać objęte preferencjami dla ZPT.

 

 1. Czy środki uzyskane na utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej z projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) mogą stanowić wkład własny przy ubieganiu się o środki z funduszu PFRON na dostosowanie pomieszczeń w CIS do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Co do zasady, wydatki beneficjenta finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mogą być wnoszone jako wkład własny do innego projektu, z uwagi na konieczność spełnienia podstawowej zasady kwalifikowalności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. wydatek jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, a więc musi mieć bezpośredni związek z projektem. Dodatkowo, możliwość wnoszenia środków wydatkowanych w ramach projektu finansowanego z EFS do innego projektu realizowanego przez danego beneficjenta należy rozpatrywać w kontekście zagrożenia wystąpienia podwójnego finansowania wydatków. W projektach finansowanych z EFS nie ma bowiem możliwości kwalifikowania wydatków, które ostatecznie nie są niezbędne do realizacji projektu, a tym samym dotyczą innego projektu. Niemniej jednak, zdarza się, iż niektóre programy dopuszczają wykazywanie wkładu własnego z innych programów/ projektów realizowanych także przez danego beneficjenta tego programu. Dotyczy to jednak wyłącznie środków uzyskiwanych przez organizacje pozarządowe w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, przy jednoczesnym założeniu, że nie naruszana jest zasada zakazu podwójnego finansowania.  

 

 1. Czy świadczenia integracyjne wypłacane uczestnikom Centrum Integracji Społecznej (refundowane z Funduszu Pracy) będą mogły stanowić wkład własny do projektów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.)?

Fundusz Pracy może być wykorzystany jako wkład własny do projektu, zgodnie z prawodawstwem krajowym.

 

 1. Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej: Zagrożeniem uzyskania 80% efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest fakt, iż działania w projektach społecznych często zbiegają się z katalogiem form aktywizacji (określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014-2020), w których uczestnik ma wziąć udział po zakończeniu udziału w projekcie. Zbieżność ta związana jest z tym, iż nie trudno zauważyć brak lub bardzo ograniczony dostęp do tego typu bezpłatnych usług w publicznym czy prywatnym sektorze. Dlatego też najczęściej pojawiają się one jako działania projektowe, które i tak w ograniczony sposób zaspokajają potrzeby identyfikowane przez ośrodki pomocy społecznej. Sfinansowanie tych działań (określonych w w/w katalogu) powoduje niezasadność ponownego w nich uczestnictwa (już w ramach własnej aktywności, po zakończeniu udziału w projekcie). Uczestnik nie będzie miał możliwości własnym wysiłkiem sfinansować sobie uczestnictwa w np. terapii psychologicznej, grupach wsparcia lub zapisania się na zajęcia w CIS, KIS, WTZ (brak podmiotów w danej gminie, brak miejsc i niezależne kryteria dostępu). Uczestnicy nie mają również wpływu czy termin zakończenia udziału w projekcie i tym samym, czy zbiegnie się z naborem do szkół czy dostępem do prac społecznie użytecznych. Pragniemy również dodać, iż w województwie pomorskim są tylko dwa ZAZy. W naszej ocenie należy podjąć działania zmierzające do rozszerzenia katalogu, zmniejszenia wskaźnika lub/i szerokiej diagnozy dostępności form aktywizacji oraz opracowania działań zmierzających do zwiększenia oferty tak, aby realne było osiągnięcie tego wskaźnika.

Zgodnie z zatwierdzonymi w dn. 28.05.2015r. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… został zmieniony sposób spełnienia oraz weryfikacji  kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w związku z czym należy zapoznać się z nową definicją kryterium.

 

 1. Czy planowany konkurs w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) odnosić się będzie do obszarów zidentyfikowanych jako wspólne dla wszystkich RPO i tym samym zastosowanie będą miały zapisy z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020?

Jeżeli tak to czy w przypadku bezrobotnych uczestników projektu zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy można zastosować wyłącznie wsparcie realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Podrozdział 4.6, pkt 4) czy należy ten zapis interpretować jedynie jako rekomendujący taką formę wsparcia?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba bezrobotna z III profilu pomocy może uczestniczyć w Programie Aktywizacja i Integracja nie dłużej niż łącznie (PAI co do zasady trwa 2miesiące) do 6 miesięcy, co oznacza iż po tym czasie będzie również kończyć udział w całym planowanym projekcie, czy może uzyskać inne formy wsparcia?

Konkurs zaplanowany dla poddziałania 6.1.2 opiera się na Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa..., w związku z czym zobligowani jesteście Państwo do stosowania się do zawartych tam zapisów. Oznacza to, że osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy muszą być objęte Programem Aktywizacja i Integracja realizowanym zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (a tym samym porozumienia zawartego z PUP). Nie oznacza to jednocześnie, iż dana osoba nie może być objęta dodatkowymi działaniami w ramach zaplanowanej ścieżki reintegracji, po zakończeniu udziału w PAI. Należy pamiętać, iż ścieżka reintegracji jest stworzona indywidualnie do każdej osoby i uwzględnia różne formy wsparcia, które mogą być kontynuowane w różnych projektach, czy pozaprojektowo. Natomiast celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co oznacza, iż należy obejmować uczestników projektu działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu, a nie realizowanie jedynie minimum, które może być niewystarczające do odpowiedniej aktywizacji uczestników.

 

 1. Kto przygotowuje ścieżkę reintegracji? Z definicji zawartej w "Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego..."wynika, że jest to dokument w sposób kompleksowy odnoszący się do problemów rodziny i projektujący działania naprawcze, a więc wymaga interdyscyplinarnego podejścia i zaangażowania w proces tworzenia ścieżki kilku podmiotów (pomoc społeczna, służby zatrudnienia, oświata, ew. służba zdrowia). Obecnie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie maja opracowanej takiej ścieżki, gdyż obowiązujące rozwiązania prawne i stosowane praktyki, nie powodowały konieczności jej tworzenia. W poprzednim okresie projektowym, utworzenie ścieżek było elementem projektu.

Do decyzji beneficjenta realizującego projekt, na podstawie własnego doświadczenia przy sporządzaniu m.in. kontraktów socjalnych czy IPD, należy dobór specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, itp.), którzy sporządzą ścieżkę reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

 

 1. W przypadku konieczności stosowania PAI dla każdej osoby bezrobotnej z III profilu pomocy wystąpi konieczność zastosowania prac społecznie użytecznych jako niezbędnego elementu aktywizacji zawodowej. Dla gmin organizujących prace społecznie użyteczne będzie to dodatkowy koszt, poza tym jest problem z samą organizacją prac i nadzorem nad nimi.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… wprost nakazują realizację dla osób z III profilu pomocy Programu Aktywizacja i Integracja, co oznacza że gmina obejmując wsparciem projektowym te osoby, musi tak zorganizować pracę, aby wywiązać się z obowiązków projektowych.

 

 1. Czy definicja wskaźnika efektywności zawodowej podana na spotkaniu informacyjnym w UM w maju?

Definicja wskaźnika efektywności zatrudnieniowej została zamieszczona w zatwierdzonych 28 maja 2015r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… oraz regulaminie konkursu, który dostępny będzie w dniu ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 6.1.2.

 

 1. Czy w ramach planowanego konkursu 6.1.2 RPO WP, narzędziem realizacji projektu będzie mógł być – oprócz kontraktu socjalnego – IPISZ, zawierany między ON a pracownikiem OPS nie będącym pracownikiem socjalnym?

  W ramach konkursu 6.1.2 OPS i PCPR w realizowanych projektach mają obowiązek stosowania kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz  PAL w formie lokalnych programów pomocy społecznej. Oznacza to, iż można stosować te programy, które zostały określone w ustawie o pomocy społecznej.
   
 2. Zwracam się z zapytaniem czy dopuszczalne jest złożenie przez OPS – w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego 6.1.2 RPO WP – więcej niż 1 wniosku?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu 6.1.2, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, nie ma ograniczenia ilościowego składanych przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie w ramach w/w konkursu.
   
 3. Chciałbym zadać pytanie w imieniu konsorcjum. Na jaki maksymalny okres można zaplanować realizację projektu w działaniu 6.1.2 (do kiedy)?

  Termin zakończenia realizacji projektów z działania 6.1.2  zgodnie z SzOOP  RPO WP 2014-2020 i zamieszczonymi  tam  kryteriami formalnymi wyboru projektów mija 31.10.2018 r.
 4. W związku z ogłoszeniem regulaminu konkursu w ramach RPO WP oś priorytetowa 6 Integracja dla Ośrodków Pomocy Społecznej zwracamy się z pytaniem czy planowane są spotkania informacyjne dla OPS i czy możliwe są spotkania indywidualne dla tych instytucji. Jesteśmy zainteresowani udziałem w takich spotkaniach.

  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkania  informacyjne, które odbędą się 14 lipca 2015 roku i 21 lipca 2015 roku.
  „Weź udział w szkoleniach i konferencjach".

 5. Czy instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektu GOPS może wdrażać Klub Integracji Społecznej? (Pytanie dotyczy Załącznika nr 15 do REGUMINU KONKURU NR RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15).

  W projektach realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą być wdrażane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, jak np. KIS. Ponadto zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… wskazują, iż usługi te mogą być realizowane przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej. Istotne jest, aby podmiot ten (w tym przypadku KIS) został wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizator zadania. Reasumując, w opisanym przez Państwa przypadku istnieje możliwość zlecenia aktywizacji zawodowej do KIS, pod warunkiem wskazania go jako realizatora w ramach opisu zadania we wniosku o dofinansowanie projektu.
   
 6. Czy partner wiodący to OPS?

  W przypadku wystąpienia partnerstwa w projekcie – partnerem wiodącym będzie Wnioskodawca. OPS w ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 6.1.2 może być wskazany jako podmiot realizujący projekt, który działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.
   
 7. Czy jeżeli do konkursu zgłosi się kilku partnerów możliwe jest wybór kilku a nie tylko jednego?

  Projekt może być realizowany przez kilka podmiotów w formie partnerstwa. Może być to partnerstwo dwóch lub więcej podmiotów, lecz należy mieć na względzie, iż musi to być udział konieczny, niezbędny i uzasadniony. Istotne jest zatem postawienie sobie pytania przed wyborem partnera/partnerów czy możliwość realizacji projektu przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia), czy realizacja z jednym partnerem będzie wystarczająca dla osiągniecia celu, czy istnieje potrzeba zawarcia umowy partnerskiej z wieloma podmiotami.
   
 8. Czy od partnera wymagany jest obowiązkowo wkład własny?

  Wkład własny nie jest wymagany od partnera, może być wnoszony tylko przez Wnioskodawcę.
   
 9. Kto jest beneficjentem, który zawiera umowy z organizatorem stażu, partner wiodący czy może to być partner? (Pytanie dotyczy Załącznika nr 15 do REGUMINU KONKURU NR RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15).

  Beneficjentem, odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu jest Wnioskodawca. To on odpowiada wobec IZ RPO WP za realizację i rozliczenie projektu, a także jemu powierza się do wykonania przeważającą część zadań stanowiących przedmiot projektu. Niemniej jednak partnerzy zawierają ze sobą porozumienie/umowę o partnerstwie, w której określają zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie. Oznacza to, że w sytuacji gdy za zadanie dotyczące realizacji stażu będzie odpowiedzialny partner, to będzie on także mógł zawrzeć umowę z organizatorem stażu.
   
 10. Czy wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ZPT będą oceniane pod kątem zgodności z kwotą dofinansowania wskazaną w ZPT (w strategicznych kryteriach oceny brak jest takiego kryterium)? ZPT dla MOF Miasta Słupska zakłada wsparcie przewidziane na jednego uczestnika na poziomie 7.590 zł, zaś Regulamin Konkursu określa maksymalny poziom wsparcia na 1 uczestnika na kwotę 15.000 zł (co znajduje swoje odzwierciedlenie w kryteriach formalnych oceny). Poziom wsparcia planowany na etapie negocjowania ZPT, nie uwzględniał wymogów określonych w Regulaminie Konkursu, rozbieżności wynikają przede wszystkim w związku z koniecznością organizacji prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz wypłaty stypendium dla uczestników szkoleń lub kursów.

  Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z preferencji, jakie daje ZPT (tj. dodatkowych punktów przy ocenie projektu) należy przyjąć kwoty, które zostały uzgodnione w ramach porozumienia, gdyż będzie sprawdzana zgodność z warunkami określonymi w ZPT.
   
 11. Czy kwota świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych, wypłacona przez gminę (nie refundowana z Funduszu Pracy) może być sfinansowana z przyznanego w ramach projektu dofinansowania?

  Kwota świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie może być sfinansowana z przyznanego w ramach projektu dofinansowania, natomiast może stanowić wkład własny do projektu. (stan aktualny na dzień 16.07.2015 r.)
   
 12. W Wytycznych w zakresie realizacji projektów w ramach OP 6 Integracja RPO WP na lata 2014-2020 wskazane są 3 grupy uczestników w stosunku do których nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej, do jednej z tych grup zaliczono osoby będące w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, natomiast w Załączniku nr 15 do Regulaminu pominięto tę grupę - który w w/w dokumentów jest nadrzędny i ma zastosowania w przypadku ogłoszonego konkursu?

  Grupa ta została pominięta ze względu na fakt, iż w ramach ogłoszonego konkursu, nie stanowi ona grupy docelowej. Do osób będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę skierowany będzie konkurs w ramach poddziałania 6.2.2.
   
 13. Konieczność realizowania Programu Aktywizacji i Integracji w stosunku do osób bezrobotnych z III profilu pomocy nakłada na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania prac społecznie użytecznych, które są niezbędnym elementem PAI. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że rocznie do prac społecznie użytecznych powinno zostać skierowanych 200 osób (w ramach ZPT). Liczba ta jest kilkukrotnie większa od liczby osób dotychczas kierowanych do tego typu prac. W tej sytuacji pojawi się duża trudność związana z organizacją prac społecznie użytecznych, gdyż istnieje ograniczona ilość podmiotów, do których skierowani mogą być uczestnicy PAI. Dodatkowo, aby prace społecznie użytecznie spełniały swoja rolę, winny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników i nie były poniżej ich godności osobistej. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte przy realizacji PAI wskazuje, że proste prace porządkowe, spotykają się z dezaprobatą ze strony uczestników. PAI, co do zasady trwa 2 miesiące, w przypadku Miasta Słupska nie ma możliwości, by jednocześnie zapewnić prace społecznie użyteczne wszystkim uczestnikom projektu zakwalifikowanym do III profilu pomocy, a z Wytycznych... wynika, że PAI powinien być jednym z pierwszych elementów działań. Konieczność skierowania wszystkich zakwalifikowanych do PAI, w przypadku dużych projektów, może doprowadzić do paraliżu innych działań, głównie o charakterze zawodowym, zlecanych w oparciu o prawo zamówień publicznych. Innym poważnym utrudnieniem związanym z realizacja prac społecznie użytecznych jest ich koszt, obciążający budżety poszczególnych gmin, gdyż z Funduszu Pracy może być refundowane tylko do 60% kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu. Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy, by Programy Aktywizacji i Integracji nie były obligatoryjnym elementem działań aktywizacyjnych bezrobotnych zaliczonych do III profilu pomocy.

  Kwestia trudności w realizacji projektu, związana z koniecznością objęcia uczestników, zakwalifikowanych do III profilu, Programem Aktywizacja i Integracja, została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W przypadku wydania przez MIR interpretacji zapisów dotyczących realizacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS Programu Aktywizacja i Integracja zostaną one udostępnione na stronie www.rpo.pomorskie.euUzupełnienie z dn. 25.08.2015r. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącymi „Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020"  informujemy, iż uczestnik projektu zakwalifikowany do III profilu pomocy musi być obowiązkowo objęty Programem Aktywizacja i Integracja. Niemniej jednak uczestnik ten może zostać objęty wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI. PAI jest wymaganym minimum.
   
 14. Na wcześniej postawione pytanie: „Czy przychody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) będą pomniejszać kwotę dotacji?" otrzymaliśmy od IZ następującą odpowiedź: „Przychody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja nie pomniejszają kwoty dotacji, tylko pomniejszają kwotę poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Uznaje się, że dochód incydentalny wygenerowany w trakcie realizacji projektu stanowi jego dodatkowe źródło finansowania." Czy słuszne jest zatem poniższe rozumowanie: CIS wygenerował przychód ze sprzedaży usług (zgodnie z art. 9 ustawy z z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)  w kwocie 2000 zł. Jednocześnie jedną z pozycji budżetu jest szkolenie za kwotę 5000 zł.  Jeśli przyjąć, zgodnie z udzieloną odpowiedzią, że przychód pomniejsza koszt kwalifikowalny, to koszt szkolenia wyniósłby 3000 zł, a tym samym powstałaby oszczędność w wys. 2000 zł. Czy zaoszczędzoną kwotę można (za zgodą IZ) wykorzystać na inne działania, np. kolejny instrument, zwiększenie zakresu godzinowego, zwiększenie liczby uczestników?

  W przypadku dochodu wygenerowanego przez CIS, zapis iż dochód pomniejsza wydatki kwalifikowalne projektu oznacza, iż na etapie rozliczania wniosku o płatność wykazywane będą poniesione koszty kwalifikowalne oraz dochód, który te koszty pomniejsza. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o dochód nie generuje oszczędności, które beneficjent mógłby wykorzystać na inne działania.
   
 15. Liderem przedsięwzięcia w ramach ZPT jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. W zakresie przedmiotowym założono kierowanie i działalność CIS. W przypadku jednej z gmin (partner przedsięwzięcia – GOPS w Smołdzinie) CIS prowadzi organizacja pozarządowa. Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO. Zakładając, że każdy partner (ośrodki pomocy społecznej) składa wniosek samodzielnie w oparciu o zapisy ZPT, czy w przypadku, gdy w gminie funkcjonuje już CIS prowadzony przez organizację pozarządową należy ogłaszać nabór na partnera do realizacji zapisów dot. tego zadania? Jeśli tak, to czy należy ogłosić konkurs na partnera do realizacji całego przedsięwzięcia w ramach ZPT czy na partnera do realizacji konkretnego projektu w ramach 6.1.2 RPO? Kto powinien ogłosić nabór? MOPR, gmina lidera, GOPS czy gmina partnera? Jeżeli MOPR lub GOPS, to jakie warunki muszą zostać spełnione aby postępowanie zostało uznane za ważne (pełnomocnictwo Prezydenta/Wójta, zapisy w Statucie, etc)?

  W zakresie wyboru partnera, należy kierować się zapisami dokumentów programowych, które mówią o tym, iż jednostki sektora finansów publicznych dokonując wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych muszą zachować zasadę przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z przyjętymi u wnioskodawcy procedurami tj. może być to wnioskodawca określony we wniosku o dofinansowanie (np. gmina)  lub podmiot realizujący projekt (np. OPS) na podstawie pełnomocnictwa.
   
 16. Jak należy rozumieć zapis Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z dn. 28 maja 2015r.): „IZ RPO zapewnia, że w przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". Czy OPS może uznać za grupę docelową osoby bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, nie biorąc pod uwagę do jakiego profilu pomocy zostały zakwalifikowane? Innymi słowy, czy słuszna jest interpretacja, że zapisy mówią o 2 grupach bezrobotnych: 1. osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej; 2. osoby bezrobotne z III profilu (nie korzystające z pomocy społecznej)?

  Pytanie dotyczy zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w zakresie osób bezrobotnych. Wskazują one, iż w projektach realizowanych przez OPS i PCPR wsparcie kierowane musi być do osób bezrobotnych, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub do osób bezrobotnych korzystających
  z pomocy społecznej. W przypadku realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 ukierunkowanych docelowo na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie ma możliwości objęcia wsparciem  osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do innego profilu niż III. Natomiast uczestnikami projektu mogą być także osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, wykazujące gotowość do podjęcia pracy i jej poszukujące.  Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącymi „Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020" informujemy, iż do udziału w projekcie można zakwalifikować osoby bezrobotne bez względu na profil. Jednakże należy mieć na uwadze, iż osoby z I i II profilu nie korzystają z aktywizacji zawodowej, gdyż taką mogą realizować w ramach osi 5 Zatrudnienie, lecz mogą być objęte aktywizacją społeczną.

 17. Zgodnie z zapisami Wytycznych „W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie." Czy w przypadku osób bezrobotnych z III profilu kierowanych przez OPS do CIS również obligatoryjne będzie wsparcie realizowane na podstawie PAI? Czy można będzie PAI zastąpić reintegracją społeczno-zawodową w CIS, która zapewnia o wiele szersze wsparcie, przy zachowaniu idei programu? (np. PAI trwa 2 miesiące, 20 godz. w tygodniu, udział w CIS trwa 12 m-cy, w szczególnych przypadkach do 18 m-cy, min. 30 godz. w tygodniu) Czy należy najpierw zaplanować dla uczestników udział w PAI, a dopiero potem skierowanie do CIS (również w ramach projektu)?

  W zakresie możliwości skierowania bezrobotnego z III profilu pomocy do CIS, należy najpierw zrealizować wsparcie zgodnie z wskazaniami Wytycznych..., tj. objąć Programem Aktywizacja i Integracja, a następnie ewentualnie skierować do CIS, jeśli będzie to niezbędne, biorąc również pod uwagę czy dany uczestnik nie zmieni profilu pomocy na II, co będzie go wykluczało z dalszego udziału w projekcie. Niemniej jednak w przypadku wydania przez MIR interpretacji zapisów Wytycznych…w zakresie ww. zagadnienia, zostaną udostępnione informacje na stronie www.rpo.pomorskie.eu.                                         Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącymi „Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020" informujemy, iż uczestnik projektu zakwalifikowany do III profilu pomocy musi być obowiązkowo objęty Programem Aktywizacja i Integracja. Jeśli ze ścieżki reintegracji wynika, iż osoba ta powinna być skierowana do CIS, wówczas po odbyciu PAI, realizuje dalsze działania, niezależnie od tego, czy po zakończeniu PAI jej profil uległ zmianie. Status uczestnika, w tym profil, do którego został zakwalifikowany przez PUP, badany jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i zmiana sytuacji w trakcie trwania projektu nie powinna powodować wykluczenia uczestnika z zaplanowanego dla niego wsparcia.

30. Czy można przeprowadzać rekrutację zamkniętą tylko z klientów MOPS. Bez działań rekrutacyjnych na terenie gminy.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 oraz  Regulaminem Konkursu  dla Poddziałania 6.1.2 odbiorcami wsparcia  wskazanymi we wniosku o dofinansowanie przywołanego konkursu mogą być wyłącznie osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie, osoby spokrewnione, niespokrewnione  i inne z najbliższego środowiska tych osób. Biorąc pod uwagę powyższe, rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zamkniętym wśród klientów ops.

31. PKT G.1 – jak ująć projekt systemowy? Czy to ma być ostatni aneks i wartość ogólna z umowy z wkładem własnym, czy wartość środków        rozliczonych?

Źródłem informacji dla przedstawionego we wniosku o dofinansowanie doświadczenia i potencjału wnioskodawcy i Partnera/ów w Sekcji G-1 powinny być przede wszystkimzapisy umów o dofinansowanie projektów, które zostały wykazane w ramach potwierdzenia doświadczenia. Dotyczy to w szczególności nr danej umowy, czy zawartej w niej kwoty dofinansowania-(zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020).

32. Czy ustalenie ścieżki reintegracyjnej można zrobić przed podpisaniem kontraktu socjalnego?

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej. Ścieżka reintegracji może zostać sporządzona przed podpisaniem kontraktu socjalnego dla jak najbardziej adekwatnego do potrzeb uczestnika projektu zastosowania usług aktywnej integracji w kontrakcie socjalnym.

33. Czy działanie związane z tworzeniem ścieżki realizowane przez pracowników Wnioskodawcy i Partnera (doradca zawodowy) może być przypisane Wnioskodawcy jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację zadania? Czy fakt występowania doradcy zawodowego nie będzie traktowany jako realizacja aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 odpowiedzialnym za dane zadanie może być tylko jeden podmiot -wnioskodawca lub partner. Zadania i zakres odpowiedzialności zadane zadanie określa umowa partnerstwa.

Sporządzanie ścieżki reintegracji w której przewidziane jest doradztwo zawodowe nie jest działaniem z zakresu aktywizacji zawodowej.

34. Co dokładnie oznacza wskaźnik: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu? Czy mają to być osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, czy wystarczy, że osoba sama określa gotowość podjęcia zatrudnienia i poszukuje pracy?

Zgodnie z załącznikiem 7.2 Zasady pomiaru wskaźników do Zasad Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 wskaźnik rezultatu bezpośredniego: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu to osoby nowozarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy i gotowe do podjęcia  zatrudnienia.  

Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Wskaźnik odnosi się do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w chwili przystąpienia do projektu są osobami biernymi zawodowo, tzn. nie pracują i nie są bezrobotne, i które nie poszukują pracy z różnych względów, np. na skutek zniechęcenia bezskutecznością poszukiwań pracy, z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu. Wskaźnik ten mierzy liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i nie poszukujących pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i w wyniku tego poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Fakt zmiany sytuacji może zostać określony np. na podstawie zarejestrowania się osoby jako bezrobotnej, oświadczenia uczestnika wraz z dokumentami poświadczającymi rozpoczęcie poszukiwania przez  niego pracy.

Więcej informacji nt. definicji wskaźników i zasadach ich pomiaru znajdziecie Państwo w Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014-2020.

                                                                                                                                                                                                    

35. Czy wsparcie z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy m.in. charakterystykę zawieranych umów, tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy i rekrutacji może być realizowane w formie warsztatów przez OPS i nie będzie to traktowane jako aktywizacja zawodowa? Aktualnie MOPS realizuje takie wsparcie w ramach PAI.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których niektóre działania zostały przedstawione w powyższym pytaniu nie mogą być wdrażane przez OPS i PCPR. Te działania są realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej tj.: PUP, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

36.  Kto może koordynować działania edukacyjne – MOPS czy podmiot odpowiedzialny za aktywizację zawodową?

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym mogą być wdrażane przez OPS w celu wzrostu poziomu wykształcenia uczestnika projektu lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy. Mogą też być realizowane przez podmiot odpowiedzialny za aktywizację zawodową (np. w ramach partnerstwa). Do decyzji wnioskodawcy należy sposób podziału obowiązków pomiędzy podmiot realizujący a partnera. Należy mieć jednak na uwadze, iż aktywizacja edukacyjna może wystąpić wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, a te z kolei nie mogą stanowić pierwszego elementu realizacji ścieżki integracji.

37. Czy komplementarność projektu może dotyczyć projektu realizowanego przez Partnera projektu na rzecz osób bezrobotnych, w którym rodzaj oferowanego wsparcia jest zbliżony do wsparcia planowanego w projekcie, lub projektu zrealizowanego w poprzedniej perspektywie np. systemowego o podobnym charakterze? Tak naprawdę jedynym działaniem, które byłoby wzmocnione w wyniku realizacji projektu jest PAI. Niestety nie odbywa się on na podstawie umowy.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie  projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 należy zamieścić opis związku projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) poprzez wskazanie i scharakteryzowanie co najmniej jednego przykładu powiązań między projektami/przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania, spełniającego jedenz następujących warunków: projekty/przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie lub warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia).

38. Czy w projekcie można zaplanować dofinansowanie 100% kosztów realizacji PAI?

W ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 6.1.2 nie ma możliwości 100% dofinansowania PAI. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez ops (finansowane ze środków budżetowych gminy) mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych mogą stanowić wkład własny do projektu.

39. Czy wypłata stypendium szkoleniowego jest obowiązkowa?

Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Podjęcie decyzji o przyznaniu takiego świadczenia leży w gestii ośrodka uwarunkowanej przepisami którymi ośrodek w swojej działalności się kieruje.

40. Czy weryfikacja uczestnika pod katem statusu na rynku pracy może odbyć się za pośrednictwem wypełnionego formularza rekrutacyjnego, czy zaświadczenia z PUP?

Weryfikacja informacji dotyczącej statusu na rynku pracy  uczestnika projektu odbywa się na podstawie informacji zawartych w  formularzu zgłoszeniowym do projektu. Uczestnik podając wymagane w formularzu informacje oświadcza, że dane zawarte tam są zgodne ze  stanem faktycznym i prawnym oraz, że jest świadomy/a odpowiedzialności prawnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

41. Czy osoba z III profilu, która ukończyła PAI może być objęta szkoleniami zawodowymi i stażami skoro zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia osoby takie nie mogą otrzymać wsparcia innego niż PAI. Co w sytuacji gdy osoba po przejściu PAI otrzyma I lub II profil, czy można
ją objąć szkoleniami i stażem skoro w Osi priorytetowej 6 mogą być tylko osoby bezrobotne
z III profilu.

W ramach projektów z poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, dedykowanym OPS i PCPR, wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacji i Integracji o którym mówi w/w ustawa. PAI realizowany jest przez 2 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy. Jeśli osoba po otrzymaniu takiego wsparcia przejdzie do I lub II profilu może otrzymać pomoc z działań przewidzianych dla Osi 5 Zatrudnienie.                                                                                                                                                                                         Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do III profilu może zostać objęty także wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI. PAI jest wymaganym minimum a pozostałe działania uzupełniające zależą od przygotowanej ścieżki reintegracji uczestnika. Status uczestnika badany jest w momencie przystąpienia do projektu. Jeżeli w trakcie realizacji projektu zostanie zmieniony jego profil na I lub II, to i tak może wziąć udział we wsparciu dla niego zaplanowanym w ramach projektu. Natomiast, jeśli zakończy wsparcie w projekcie 6.1.2 (zakończy udział w projekcie), a po zakończeniu będzie kwalifikowany do grupy osób z I i II profilem, wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej może uzyskać w ramach projektów Osi 5 RPO WP na lata 2014 – 2020. W przypadku gdyby chciał ponownie wziąć udział w projekcie 6.1.2, to z profilem I lub II może otrzymać wsparcie jedynie w formie usług aktywizacji społecznej.

42. Czy do wyliczania odsetka osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie klientów OPS w wieku aktywności zawodowej należy przyjąć tylko osoby będące klientami MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej, czy należy również uwzględnić pozostałych klientów OPS korzystających ze świadczeń rodzinnych?

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 15 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014-2020 do Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa przy ustaleniu liczby osóbz niepełnosprawnościami obligatoryjnie biorącymi udział w projekcie należy uwzględnić wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej będące w dniu sporządzenia wniosku o dofinansowanie klientami OPS/PCPR w stosunku do ogólnej liczy wszystkich klientów danego OPS/PCPR w wieku aktywności zawodowej. Mówiąc o wszystkich klientach ośrodka nie rozróżnia się ich ze wzg. na rodzaj otrzymywanego przez nich wsparcia w ośrodku. Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Przy wyliczeniu należy uwzględnić wszystkie osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej oraz wszystkie osoby korzystające ze wsparcia OPS/PCPR w wieku aktywności zawodowej (z wyjątkiem osób otrzymujących świadczenia przyznawane na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, chyba że otrzymują oni wsparcie również na mocy Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Uzupełnienie z dn. 09.09.2015r.: Jednocześnie IZ dopuszcza możliwość dokonania analizy osób niepełnosprawnych pod kątem gotowości do podjęcia zatrudnienia. Wówczas wnioskodawca musi posiadać metodologię wyliczenia odsetka tych osób. IZ nie określa metodologii.

43. Jak interpretować zapisy:

 • „koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę  będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć". Czy koszty te powinny być sfinansowane przez uczestnika projektu i refundowane? Czy możliwe jest zorganizowanie przez Beneficjenta opieki indywidualnej dla dzieci. Z uwagi na konieczność zorganizowania opieki w różnym czasie oraz dla dzieci w różnym wieku, nie jest możliwe zorganizowanie opieki grupowej.

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 15 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014-2020 do Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, w ramach projektu finansowaniu mogą podlegać koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć) poniesione przez osobę będącą uczestnikiem projektu lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi. Sposób sfinansowania ty działań dla uczestnika oraz zorganizowanie ich pozostaje decyzją ośrodka.

 • „kierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku
  z możliwością podjęcia zatrudnienia". Co oznacza w tej sytuacji możliwość podjęcia zatrudnienia? Czy można kwalifikować koszty badań lekarskich przez skierowaniem uczestnika na szkolenie? Już na tym etapie istnieje konieczność zweryfikowania,
  czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Powołując się na zapisy zawarte w przywołanym powyżej załączniku nr 15 do Regulaminu Konkursu możliwe jest kierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu.

Beneficjent kierując uczestnika projektu na szkolenie podejmuje takie działanie, aby w jak najwyższym stopniu przybliżyć go do rynku pracy. Jeśli szkolenie w którym ma brać udział uczestnik wymaga przeprowadzenia badań lekarskich, to koszt tych badań jest uzasadniony i kwalifikowalny.

44. Czy PCPR jest upoważniony, a jeśli tak na jakiej podstawie prawnej, aby wraz z PUP realizować działania w ramach PAI?

Zasady dotyczące realizacji PAI określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 20 kwietnia 2004r.

45. Wnioskujemy o zmianę w kryteriach strategicznych I stopnia C1 Lokalizacja i dodanie 1 pkt projekt realizowany jest na terenie co najmniej 50% gmin o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego terenu powiatu , oraz 2 pkt (obecny 1 pkt). Zachodzi obawa, przekazywana zresztą przez Słupsk nieosiągnięcia minimum punktowego – szczególnie przez PCPRy.

Kryteria wyboru projektów 28.04.2015r zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 w związku z czym nie ma możliwości ich zmian.

46. Kogo liczyć i jak jako uczestnika projektu w przypadku dokumentacji konkursowej 2.4 Grupa Docelowa Projektu pkt.1.f tj „rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością…"

Celem projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2 jest ukierunkowanie na zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym uczestnikami projektu powinny być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, skierowanych do osób, rodzin, środowisk zgodnie z opracowaną dla każdego uczestnika ścieżką reintegracyjną. Celem wsparcia jest aktywizacja zawodowa, społeczna. Dzieci, młodzież mogą skorzystać w projekcie ze wsparcia, jako tzw. działania towarzyszące (uzupełniające) - niezbędne dla aktywizacji społeczno- zawodowej osób, zgodnie z typami projektów (1, 2, 3) zamieszczonymi w SzOOP RPO WP 2014-2020 dla tego poddziałania.

47. Na moje pytanie podczas spotkania o uczestników projektu, jedna z Pań tłumaczyła, że prócz niepełnosprawności trzeba uwzględnić jeszcze jedno kryterium związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Proszę o informację w jaki sposób weryfikować osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy osobach niepełnosprawnych lub rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Niepełnosprawności nie należy rozpatrywać jako głównej przesłanki, natomiast jako powód zagrożenia ubóstwem, wykluczenia społecznego oraz wyłączenia z rynku pracy danej osoby (czy to niepełnosprawnej, czy opiekuna/rodzica dziecka niepełnosprawnego). Dziecko niepełnosprawne może uzyskać pomoc w projekcie zgodnie z 4 typem projektu zamieszczonym w SzOOP RPO WP 2014-2020 dla Poddziałania 6.1.2, tj. jako wsparcie towarzyszące.

48. Zgodnie z pkt 1.7 Regulaminu konkursu podmiotem uprawnionym do składania wniosków o dofinansowanie projektu jest wyłącznie JST i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej tj. OPS i PCPR. Czy wobec powyższego podmiotem składającym wniosek (podmiotem wnioskującym na podstawie pełnomocnictwa)  może być ośrodek pomocy społecznej jednostka budżetowa gminy?

Wnioski składa jednostka posiadająca osobowość prawną (gmina, powiat) a OPS/PCPR powinien być wskazany jako podmiot realizujący projekt w części B4 formularza wniosku o dofinansowanie.

49. Czy w 2 typie projektu również należy sporządzać ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia wyraźnie wymienioną tylko w 1 typie projektów? (w przypadku osób kierowanych do CIS tworzy się Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, obligatoryjny, wynikający z ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ewentualnie kontrakt socjalny).

Zgodnie z załącznikiem nr 15 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1. Aktywna Integracja RPO WP 2014-2020 do Regulaminu konkursu  proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

50. Czy stypendia szkoleniowe oraz stażowe również przysługiwać będą uczestnikom  skierowanym do CIS w ramach 2 typu projektów, otrzymującym świadczenie integracyjne?

Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy mieć jednakże na uwadze zapis art. 1 ust. 2 i 3 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

51. Zastanawiamy się nad wyborem uczestników do projektu z grupy osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej. Na terenie naszego powiatu są 4 warsztaty. WTZ finansowane są głównie przez PFRON w wysokości rocznej 1.553.580,00 zł. Środki te przychodzą w Warszawy. W części działalność WTZ finansowana jest przez powiat starogardzki. W tym roku kwota ta zaplanowana była na 211.890,00 zł. Czy środki PFRON z Warszawy mogą być liczone jako wkład własny? Czy środki powiatu mogą być liczone jako wkład własny?

Jeśli wnioskodawcą jest powiat, który ma w dyspozycji środki PFRON oraz  własne może zaliczyć je we wniosku jako wkład własny.

52. Czy w przypadku aplikowania w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego partnerzy oraz Lider mogą składać odrębne wnioski o dofinansowanie powołując się na ZPT?

Tak, mogą. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich zawartych w ZPT uzgodnień dot. m.in. wartości dofinansowania, form wsparcia, grup docelowych i zadeklarowanych do osiągniecia wartości wskaźników. Projekty wynikające z uzgodnionego w ramach ZPT przedsięwzięcia będą weryfikowane, także łącznie pod kątem wyżej wymienionych warunków i tylko po ich spełnieniu będą mogły zostać objęte preferencjami dla ZPT.

53. Jakiego rodzaju pełnomocnictwo powinno zostać przedstawione na etapie aplikowania dla jednostki organizacyjnej MOPR (np. Uchwała Rady Miasta, Zarządzenie Prezydenta)?

IZ RPO WP nie wymaga określonego dokumentu, jednakże jeśli  z Państwa regulacji wynika konieczność sporządzenia takiej uchwały należy  postąpić zgodnie z obowiązującymi Państwa przepisami. W przypadku, gdy MOPR będzie podmiotem realizującym projekt z ramienia wnioskodawcy musi posiadać stosowne pełnomocnictwo, upoważnienie bądź równoważny dokument.

54. W powiecie mamy dwa CIS-y, które są jednostkami samorządu w sąsiednich gminach. Czy w przypadku kierowania do CIS możemy zawrzeć partnerstwo bez konkursu i czy możemy zaangażować oba? Czy wystarczy porozumienie o współpracy?

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym ustalono zasady kierowania  uczestnika do CIS. Może się to odbywać na podstawie porozumienia pomiędzy gminami lub partnerstwa projektowego z gminą albo z CIS, jeśli ma stosowne upoważnienie z gminy. Ponadto rozdział 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 reguluje zasady zawierania partnerstw.

55. Jeżeli w ramach porozumienia z PUP w zakresie współpracy planowany jest pracownik PUP do kontaktów z uczestnikami projektu w zakresie pośrednictwa pracy oraz realizacji PAI możliwe jest refundowanie dodatku za pracę w projekcie dla pracownika PUP. Oczywiście będzie to wynikało z porozumienia.

W przypadku, gdy zawiązane będzie partnerstwo projektowe, jest możliwe finansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika PUP w ramach zadań merytorycznych wykonywanych przez partnera. Finansowanie PAI regulują zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 20 kwietnia 2004r. Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. W sytuacji, gdy nie będzie zawarte partnerstwo, lecz porozumienie o współpracy, wówczas również istnieje możliwość finansowania dodatku do wynagrodzenia dla pracownika PUP. Rozliczenia mogą być dokonywane pomiędzy jednostkami współpracującymi ze sobą, jednakże należy mieć na uwadze, iż PUP musi być wymieniony we wniosku o dofinansowanie jako realizator zadania.

56. W jaki sposób odbywa się wdrożenie usług aktywizacji zawodowej przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie - czy na zasadzie porozumienia o współpracy? Czy pracownicy wykonujący te usługi pozostają pracownikami tych podmiotów czy są zatrudniane przez OPS/PCPR na np. umowę o dzieło?

Możliwe do zastosowania zasady dotyczące usług aktywizacji zawodowej zamieszczone są w załączniku nr 15, rozdział 2.3 pkt. 7 i 8 do Regulaminu Konkursu.

57. Czy MOPS, jako jednostka organizacyjna miasta może w ramach wydatkowania środków zakupić nieruchomość? Jeżeli tak, to do jakiej wysokości środków?

Zgodnie z SzOOP RPO WP 2014-2020 W ramach Poddziałania 6.1.2. przewiduje się zastosowanie cross-financingu pod warunkiem, że jest on niezbędny do realizacji projektu i bezpośrednio z nim powiązany, a wydatki te obejmują wyłącznie:  zakup nieruchomości,  zakup infrastruktury, przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Należy pamiętać, że wydatki ponoszone w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% kwoty dofinansowania projektu.

58. Czy dobierając Partnerów, powinniśmy stosować się do wyłonienia ich zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2014 poz. 1146.)

Tak. Ponadto zasady współpracy w projektach (partnerstwo) określa rozdział 3.5 Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 zgodnie z ustawą wdrożeniową, Regulamin Konkursu oraz podrozdział 6.18 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

59. Na spotkaniu została podana informacja (o ile dobrze zrozumiałem), iż na jedną osobę można maksymalnie przeznaczyć w budżecie 15 tyś zł. Rozumiem, że koszt ten dotyczy kosztów bezpośrednich? I czy dobrze rozumiem, że jeśli dana osoba korzysta ze szkoleń, pomocy psychologa, doradcy, korzysta z dodatku szkoleniowego (czy  subsydiowanego wynagrodzenia), opieki nad dzieckiem, to przy projekcie np. dwuletnim, może zdarzyć się sytuacja, że kwota ta zostanie przekroczona, czy wówczas osoba po wykorzystaniu swojej puli nie będzie mogła dalej uczestniczyć w projekcie? Czy należy dla każdej osoby prowadzić ewidencję wydatków?

Określony poziom kosztów przypadający na jednego uczestnika projektu jest kosztem uśrednionym  na cały okres realizacji projektu i służy w głównej mierze do oszacowania maksymalnej wartości projektu. W trakcie realizacji projektu nie trzeba wykorzystać całego limitu kosztu przypadającego na jedna osobę. Nie ma wymogu prowadzenia ewidencji wydatków dla każdego z uczestników.

60. Zakładając współpracę z podmiotem gospodarczym, gdzie uczestnicy projektu brali by udział w przygotowaniu zawodowym a później ewentualnie mogliby znaleźć zatrudnienie to możliwe jest zakup urządzeń/maszyn (w ramach cross-financing), na których by się szkolili to czy wówczas w ramach pomocy publicznej dofinansowanie maszyn/urządzeń byłoby na poziomie 50%? I czy jako podmiot udzielający takiej pomocy przedsiębiorcy musielibyśmy wydawać zaświadczenia o udzielonej pomocy i prowadzić taką ewidencję? I jak wówczas by wyglądała trwałość projektu dla tych maszyn/urządzeń – czy przedsiębiorca mógłby z nich korzystać po zakończeniu realizacji projektu, czy byłaby to jego własność czy może nasza jako wnioskodawcy a my tylko byśmy tylko je udostępnili podmiotowi gospodarczemu do prowadzenia szkoleń (podnoszenia kwalifikacji zawodowych)?

Zasady zakupu środków trwałych w projekcie określają Wytyczne w zakresie  kwalifikowalności wydatków, podrozdziałem 6.12.1 oraz rozdział 3.6 z Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020.                                                                                                                                                                                                 Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. W okresie programowania 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakup urządzeń nie będzie stanowił cross-financingu, lecz będą to środki trwałe. Należy mieć na uwadze, że w projektach realizowanych przez OPS/PCPR aktywizacja zawodowa zlecana jest innym podmiotom, nie ma więc możliwości zakupu środków trwałych dla instytucji szkolących, a następnie przekazania ich przedsiębiorcom. W ramach konkursu możliwe jest działanie wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wyposażenie stanowiska pracy lub dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

61. Jeśli u przedsiębiorcy będą realizowane zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe (przyuczające do zawodu) to wówczas przedsiębiorca powinien zrobić egzamin aby określić czy kwalifikacje zostały podniesione (aby osiągnąć wskaźnik) – czy będzie to wystarczające badanie, czy powinna to wykonać jakaś firma zewnętrzna?

Zgodnie z definicją wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, uzyskanie kwalifikacji musi być poparte zdaniem formalnego egzaminu potwierdzającego ich zdobycie. Uczestnicy, którzy uzyskają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie mogą być ujmowani w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin powinien zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego celu instytucję tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

Ponadto pkt 2.5 zał. nr 15 do regulaminu konkursu określa podstawowe zasady organizacji szkoleń i kursów w ramach projektów oraz sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji/kompetencji.
 

62. Czy osoby zaangażowane do projektu w ramach kosztów pośrednich muszą być wykazywane w tzw. Bazie personelu?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie mają zastosowania zapisy podrozdziału 6.16 (oprócz pkt 7) wytycznych. Oznacza to, że personel projektu rozliczany w ramach kosztów pośrednich nie będzie wykazywany w Bazie personelu.

63. Czy w konkursie 6.1.2 aplikują poszczególne instytucje, czy preferowane jest, aby tworzyły partnerstwa np. na terenie całego powiatu lub gminy?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie JST i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, tj. OPS i PCPR. Dodatkowo SzOOP RPO WP 2014-2020 wskazuje jakie projekty będą preferowane  (partnerskie, realizowane we współpracy instytucji integracji i pomocy społecznej z instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi/podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznym; realizowane w partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami) w ramach ogłoszonego konkursu dla Poddziałania 6.1.2. W ramach oceny kryteriów strategicznych I stopnia będzie oceniany stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. W ramach tego kryterium będzie można zdobyć dodatkowe punkty. Nadmienić należy również, że w trakcie oceny, weryfikacji podlegać będzie, czy w projekcie, w którym uczestniczą zarejestrowane osoby bezrobotne zapewniona zostanie współpraca z właściwym terytorialnie Powiatowym Urzędem Pracy celem objęcia uczestników projektu wsparciem jak najbardziej efektywnym, w szczególności z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Działania (IPD). Nie jest jednak wymagane by współpraca z PUP odbywała się na podstawie umowy partnerstwa.

64. Zgodnie z Zasadami realizacji projektów w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014-2020 Ośrodki Pomocy Społecznej nie wdrażają samodzielnie usług aktywizacji zawodowej. Czy takie działania jak: pozyskanie organizatorów stażu (pracodawców), wypłata stypendiów socjalnych czy finansowanie kosztów dojazdów uczestników także nie mogą być realizowane przez OPS? Proszę o sprecyzowanie usług aktywizacji zawodowej, których OPS i PCPR nie mogą wdrażać samodzielne.

Zasada nie wdrażania samodzielnie przez OPS i PCPR usług aktywizacji zawodowej wynika z założenia, że w tym obszarze funkcjonują wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi aktywizacji zawodowej wysokiej jakości, z których potencjału, dla dobra uczestnika projektu, należy skorzystać. Przekazanie zadań merytorycznych związanych z usługami aktywizacji zawodowej wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom nie oznacza, że OPS, PCPR nie mogą realizować zadań „technicznych", czy w pewnym sensie „organizacyjnych" w odniesieniu do tychże usług. Dlatego, w swoim zakresie zadań OPS, PCPR mogą zostawić wypłatę stypendiów, finansowanie kosztów dojazdu. Należy mieć jedynie na uwadze jakość przepływu informacji między podmiotami współpracującymi. Współpraca w pozyskiwaniu organizatorów stażu (pracodawców) jest również możliwa, np. jeśli OPS, PCPR posiada bazę pracodawców, z którymi współpracuje, może przekazać ją realizatorowi usług aktywizacji zawodowej. Nie będzie jednak uznane za zasadne przejęcie tego zadania przez OPS/PCPR, np. przydzielanie pracownikowi OPS, PCPR zadań związanych z wyszukiwaniem potencjalnych organizatorów stażu. To zadanie merytoryczne powinno zostać zrealizowane przez wyspecjalizowany podmiot.

 Reasumując, usługi aktywizacji zawodowej pod względem merytorycznym powinny być wdrażane wyłącznie przez wyspecjalizowane podmioty, o których mowa w rozdziale 2.3 pkt 7 zał. 15 do regulaminu konkursu (m.in. PUP, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne). OPS, PCPR mogą jedynie wesprzeć realizatora w zakresie wypełniania obowiązków „technicznych" w odniesieniu do tychże usług.

65. Jak należy rozumieć wiek aktywności zawodowej (czy tak jak w POKL 16-64)?

Wiek aktywności zawodowej rozumiany jest jak w badaniach aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). W badaniu tym uwzględniane są osoby w wieku 15 lat i więcej.  

66. Czy w przypadku zakwalifikowania do projektu osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości i objęcia tych osób usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, są one wliczane do wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie"?

Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich" wliczane są  do wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie" zgodnie z jego definicją. Ocena spełnienia wskaźnika następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu takiej osoby na podstawie zaświadczenia od kuratora; zaświadczenia z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

67. Jak należy rozumieć zapis zamieszczony w załączniku nr 1 Regulaminu konkursu w katalogu kryteriów obowiązujących w konkursie, tj. „W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami"? Co oznacza pełną zgodność, tj. czy założone cele, wskaźniki (liczby osób, działań), partnerstwo muszą być w pełni tożsame z fiszką w ramach ZPT? Co będzie w sytuacji, gdy pozostali partnerzy określeni w fiszce nie są zainteresowani współpracą bądź złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie i chcą samodzielnie aplikować w ramach poddziałania?

Należy pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich zawartych w ZPT uzgodnień dot. m.in. wartości dofinansowania, form wsparcia, grup docelowych i zadeklarowanych do osiągniecia wartości wskaźników. Projekty wynikające z uzgodnionego w ramach ZPT przedsięwzięcia będą weryfikowane, także łącznie pod kątem wyżej wymienionych warunków i tylko po ich spełnieniu będą mogły zostać objęte preferencjami dla ZPT.

68. Jak dla projektu MOF, który realizowany będzie w partnerstwie kilku OPS-ów (działających na różnych obszarach terytorialnych, posiadających inną grupę klientów) należy wyliczyć wskaźnik osób niepełnosprawnych. Czy winna być to średnia wskaźników obliczonych według Państwa wzoru dla każdego OPS odrębnie (liczba osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej będących klientami OPS w dniu sporządzania wniosku/ do ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS w wieku aktywności zawodowej)? Jeśli tak, to czy w przypadku dodatkowego włączenia do projektu PCPR również jego klientów bierzemy pod uwagę (są to klienci, którzy mogą powtarzać się z klientami OPS)? Czy może wyłącznie bierzemy pod uwagę dane określone na podstawie klientów Projektodawcy (największy terytorialnie OPS)- przy czym wątpliwość naszą, w tym wypadku budzi dużo szerszy zakres terytorialny projektu (obejmujący nie 1 a kilka gmin)?

W wypadku gdy projekt ma być realizowany przez kilka jednostek dla ich klientów, należy zsumować liczbę klientów z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej wszystkich jednostek zaangażowanych (Lider i Partnerzy) i odnieść ją do ogólnej liczby (suma) klientów będących w wieku aktywności zawodowej Lidera i Partnerów. Nie należy uwzględniać osób otrzymujących świadczenia przyznawane na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, chyba że otrzymują oni wsparcie również na mocy Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Liczbę osób z niepełnosprawnościami należy oszacować według stanu na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Do wyliczenia należy ująć osobę tylko raz, tzn. jeśli dana osoba będzie klientem zarówno OPS jak i PCPR (Lidera/Partnera w projekcie) nie należy jej liczyć jako dwóch klientów, lecz jednego.

W odniesieniu do projektu realizowanego przez kilka jednostek dla swoich klientów, proporcje udziału osób z niepełnosprawnościami powinny być zachowane w stosunku do poszczególnych jednostek. Wskazane jest, by informacja o tym znalazła się we wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak ocenie będzie podlegał cały projekt, w związku z czym możliwe są pewne odchylenia i elastyczne podejście w zakresie proporcji udziału osób z niepełnosprawnościami.

69. Czy pod pojęciem ogólnej liczby wszystkich klientów OPS rozumie się klientów korzystających z pomocy społecznej oraz klientów korzystających ze świadczeń rodzinnych? Czy w wyliczeniu wskaźnika mówiąc o niepełnosprawności ma się na względzie osoby z orzeczonym lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności?

Przy wyliczeniu proporcji należy uwzględnić wszystkie osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej oraz wszystkie osoby korzystające ze wsparcia OPS/PCPR w wieku aktywności zawodowej (z wyjątkiem osób otrzymujących świadczenia przyznawane na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, chyba że otrzymują oni wsparcie również na mocy Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z definicją przyjętą w SzOOP RPO WP 20140-2020 za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Przy wyliczaniu wskaźnika stopień niepełnosprawności nie stanowi zatem kryterium granicznego.

70. Według załącznika nr 1 „katalog kryteriów obowiązujących w konkursie" jednym z kryteriów formalnych konkursu jest współpraca z PUP. Zgodnie z definicją kryterium,  weryfikacji w tym punkcie podlega fakt, czy w projekcie, w którym udział biorą osoby bezrobotne zapewniona zostanie właściwa współpraca z PUP celem objęcia uczestników, jak najbardziej efektywnym wsparciem w szczególności z uwzględnieniem IPD. Dodatkowo załącznik nr 15 -2.3 projekty OPS i PCRP -pkt. 3 mówi, iż w przypadku wsparcia osób bezrobotnych w ramach projektów OPS i PCPR, wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub zakwalifikowane zostały do III profilu, w przypadku których wsparcie realizowane jest na podstawie PAI. Co oznaczałoby, iż również osoby bezrobotne z np. z  II profilem mogą być objęte wsparcie projektu (np. bezrobotni niepełnosprawni klienci PCPR z II profilu pomocy)? Jeśli tak, to w jakie działania miałby zostać włączony Urząd Pracy? Czy mogłoby być to np. doradztwo zawodowe?

Zgodnie z załącznikiem nr 15 2.3 projekty OPS i PCRP pkt. 8 usługi w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym realizowane są przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji PAI, ww. zapisy sugerowały by jednak, iż katalog usług realizowanych przez Urzędy jest szerszy. Natomiast pkt. 3 ogólnych zasad realizacji projektów opisanych w załączniku nr 15 mówi, iż w celu zapewnienia demarkacji pomiędzy osią 5 i 6 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, wsparcie w ramach osi 6 kierowane jest do osób wobec, których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowanie w 1 kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób z III profilu. Nie wyłącza to w dosłownym rozumieniu możliwości objęcia wsparciem osób bezrobotnych z innym profilem.

W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy Osiami Priorytetowymi 5 a  6 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach Osi 6 , w odniesieniu do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z aktywizacji zawodowej mogą korzystać wyłącznie osoby zakwalifikowane do profilu III. Natomiast osoby zakwalifikowane do I i II profilu mogą zostać objęte wyłącznie aktywizacją społeczną. W ramach Osi Priorytetowej 6 wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zakwalifikowanych do III profilu musi uwzględniać PAI. Definicja osoby bezrobotnej jest zgodna z definicją stosowaną we „Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS" dla wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie". Osoby bezrobotne, to: osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

71. Zgodnie z zapisem Załącznika nr 15 Regulaminu konkursu 2.1 „Usługi Aktywnej Integracji" pkt. 8 w ramach wkładu własnego można uznać turnusy rehabilitacyjne (realizowane zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej …."). Czy wobec tego analogicznie PCPR na poczet wkładu własnego do projektu może zaliczyć środki otrzymane z PFRON na realizację innych programów np. Aktywny Samorząd i w jaki sposób będzie to rozliczane?

Przykład: Uczestnik projektu otrzymuje dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów nauki w ramach Moduł II. Aktywny Samorząd PFRON na okres trwania roku akademickiego w miesiącach październik-czerwiec. Czy, aby zakwalifikować otrzymywane przez niego środki na poczet wkładu własnego uczestnictwo w projekcie danego beneficjenta ostatecznego musi pokrywać się z okresem otrzymywania wsparcia w ramach Modułu II Aktywny Samorząd z PFRON (tj. październik-czerwiec, uczestnik otrzymuje pomoc w podziale na dwie transze).

Nie ma formalnych przeciwskazań, by środki PFRON z Programu Aktywny Samorząd mogły zostać zakwalifikowane jako wkład własny. Aby zakwalifikować otrzymane przez uczestnika środki jako wkład własny okres trwania uczestnictwa w Module II Aktywny Samorząd powinien pokrywać się z okresem uczestnictwa osoby w projekcie 6.1.2. Wkład własny ze środków PFRON w omawianym przykładzie może zostać obliczony proporcjonalnie do okresu uczestnictwa osoby w projekcie z zakresu Działania 6.1.2, jeśli okres ten nie pokrywa się w pełni. Należy pamiętać, że działania finansowane w ramach wkładu własnego muszą mieć uzasadnienie w kontekście diagnozy potrzeb i planowanego wsparcia. Wydatki te muszą być też zgodne z typami projektów, rodzajem wsparcia przewidzianymi w SzOOP RPO WP w ramach Poddziałania 6.1.2 i Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

72. Zapis Załącznik nr 15 Regulaminu konkursu 2.2 Zindywidualizowane wsparcie pkt. 2 mówi, iż „…działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej muszą być powiązane z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej". Czy w związku z powyższym uczestnicy projektu korzystający z PFRON Aktywny Samorząd w zakresie dofinansowania kosztów nauki, będą traktowani jako uczestnicy projektu korzystający z instrumentu edukacyjnego w projekcie? Czy te same osoby pracujące i korzystające z PFRON Aktywny Samorząd w zakresie dofinansowania kosztów nauki można objąć w ramach projektu tylko instrumentem społecznym?

Cel Działania w ramach którego organizowany jest konkurs to: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie powinno być ukierunkowane na osiągniecie tego celu. Z tego też względu usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym muszą być powiązane z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej.

Jednocześnie, proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Ścieżka reintegracji to najczęściej długotrwały proces reintegracji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wyprowadzania tych osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego za pomocą zestawu kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, pozwalających na reintegrację tych osób lub rodzin. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo. Może być realizowana przez jedną lub kilka instytucji, zazwyczaj w sposób sekwencyjny. Korzystanie z usług danego typu jest rozpatrywane na poziomie projektu. Jeśli Beneficjent planuje włączyć koszty działań realizowanych w ramach Programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków PFRON w działania projektowe (wykazać środki tego Programu jako wkład własny w projekcie) musi to przede wszystkim mieć uzasadnienie rozeznaniem potrzeb uczestnika projektu. W takiej sytuacji musi zaplanować objęcie danego uczestnika także usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Należy również rozważyć na ile działania podejmowane w ramach Modułu I Programu Aktywny Samorząd są zgodne z zakresem wsparcia przewidzianego w typach operacji dla Poddziałania 6.1.2. Ponadto należy  pamiętać, że działania finansowane w ramach wkładu własnego muszą mieć uzasadnienie w kontekście diagnozy potrzeb i planowanego wsparcia. Wydatki te muszą być też zgodne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

73. Proszę o wyjaśnienie narzędzia zawodowej integracji, którym w naszym projekcie ma byś trener pracy. Czy należy go pozyskać z Agencji Służb Zatrudnienia. Będzie to duży problem, ponieważ nie ma kogoś takiego w tych Agencjach. W naszym Projekcie, skierowanym do osób z niepełnosprawnością , ma on bardzo kluczowe znaczenie. Musi być to narzędzie realizowane.

Zgodnie z rozdz. 2.3 pkt 7 zał. 15 do Regulaminu konkursu, OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywizacji zawodowej. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej m.in. PUP, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe. OPS, PCPR mogą jedynie wesprzeć realizatora w zakresie wypełniania obowiązków „technicznych" w odniesieniu do tychże usług. Spełnienie powyższego wymogu jest obligatoryjne.

W sytuacji, o której Państwo piszecie, należy przede wszystkim szczegółowo rozeznać możliwości realizacji tego typu wsparcia, udzielanego osobom z niepełnosprawnosciami, przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.  Jednocześnie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszczona jest możliwość udziału w aktywizacji zawodowej osoby z ramienia Wnioskodawcy (trenera pracy). Niemniej jednak  w celu spełnienia wymogu realizacji wsparcia aktywizacji zawodowej przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie, usługi trenera pracy nie powinny być jedynym rodzajem wsparcia aktywizacji zawodowej, a tam gdzie jest taka możliwość zadania trenera pracy powinny być przekazane ww. podmiotom.

74. Chciałabym do ustalić narzędzie pod tytułem animator pracy. Czy jest to to samo co trener pracy? W przygotowywanym przez nas projekcie trener pracy będzie miał kluczowe działania. Czy można go zatrudnić z zewnątrz na pół lub trzy czwarte etatu? Na umowę o prace? Bardzo niewiele podmiotów ma u siebie trenerów pracy. Dla osób z niepełnosprawnością ważny jest ten element wsparcia.

Animacja pracy została uwzględniona w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Dotyczy ona wsparcia środowiskowego.  Uzasadnieniem dla tej formy wsparcia jest fakt, że, jak wskazano w regulaminie:  „problematyka zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób i rodzin nie może być rozpatrywana w oderwaniu od środowiska w jakim żyją. Jedynie działania kompleksowe, wykorzystujące różne lokalne zasoby i możliwości, prowadzą do wywołania trwałej zmiany społecznej i rozwoju wspólnoty oraz poczucia zakorzenienia w społeczności. Aktywizacja osób niesamodzielnych i marginalizowanych jest często niemożliwa bez zmiany wzorców zachowań w ich szerszym społecznym otoczeniu.."

Animator może podejmować działania, których celem jest np. zmiana postaw osób, czy społeczności wobec pracy, jeśli wzorce zachowań tych osób, czy grup społecznych są negatywne, nie traktują pracy jako wartości. Animator może organizować również działalność wolontariuszy, a także inne formy aktywności środowiskowej podmiotów działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnej.

Zadania realizowane przez trenera pracy należy zaliczyć do usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy. Do zadań trenera pracy należy m.in.

a)     motywowanie, wspomaganie aktywności osoby z niepełnosprawnościami;

b)     zapewnienie jej wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz wypracowanie profilu zawodowego;

c)      wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą;

d)     wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia.

Trener pracy ma również za zadanie „uczyć pracy" w pracy. Jego rola jest szczególnie istotna w odniesieniu do zatrudnienia wspomaganego.

Animacja pracy nie może być zatem utożsamiana z działalnością trenera pracy.

Formy zatrudnienia muszą być zgodne z prawem krajowym oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

75. Jaka jest minimalna liczba uczestników w projekcie?

W konkursie ogłoszonym w ramach Poddziałania 6.1.2 nie określono minimalnej liczby uczestników w projekcie. Wnioskodawca samodzielnie, na podstawie dostępnych danych, określa liczebność i rodzaj grupy docelowej, do której będzie kierował wsparcie w ramach projektu.

76.  Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby, które brały udział w projekcie systemowym "Sięgnijmy po szansę", który realizowany był w naszej gminie w latach 2011-2014 w ramach działania 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Formalnie nie ma przeciwskazań, aby w ramach konkursu brały udział osoby, które uczestniczyły w projekcie systemowym. Należy jednak mieć na względzie, czy uczestnictwo tych osób w projekcie jest zasadne, zgodne z celem Działania 6.1 oraz ze ścieżką reintegracji.

77. Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu Nr RPPM.06.01.02.-12-01-22-001/15 w pkt.2.3 (ppkt. 7) widnieje zapis, iż OPS nie wdraża samodzielnie usług aktywizacji zawodowej. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostki jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.

Czy w związku z powyższym nie ma możliwości, żeby Ośrodek dokonywał procedury zatrudnienia instytucji szkolącej w ramach zapytania cenowego (jak obywało się to dotychczas)?

Czy  takie rozeznanie może być przeprowadzone jedynie przez instytucje wymienione w ppkt. 7 tj. PUP, CIS KIS, spółdzielnie socjalne czy tez organizacje pozarządowe?

Zgodnie z zapisami ww. załącznika do Regulaminu konkursu, OPS nie wdrażają samodzielnie usług aktywizacji zawodowej. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, które powinny odpowiadać za merytoryczną stronę realizacji tego typu wsparcia. OPS, PCPR mogą jedynie wesprzeć realizatora w zakresie wypełniania obowiązków „technicznych" w odniesieniu do tychże usług (o czym mowa powyżej). Ponadto załącznik 15 do regulaminu niniejszego konkursu określa przez kogo i w jaki sposób mogą być realizowane usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

78. Zamierzamy zawrzeć partnerstwo z przedsiębiorcami lokalnymi, zakładem aktywności zawodowej oraz spółdzielnią socjalną. Co możemy jako OPS zaoferować w ramach tego partnerstwa ww. jednostkom?

Zasady współpracy w projektach (partnerstwo) określa rozdział 3.5 Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, regulamin konkursu oraz podrozdział 6.18 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Projekt  może być realizowany przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, jednakże należy mieć na względzie, iż musi to być udział konieczny, niezbędny i uzasadniony. Partnerstwo w projekcie  ma przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię albo umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Przy czym wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań.

79. Czy będzie możliwość zawarcia we wniosku zadania w ramach działań środowiskowych tj. np. warsztatów edukacyjnych dla rodziców, wyjazdu integracyjnego jednodniowego dla uczestników i ich rodzin?

Zgodnie z zapisami SzOOP i Regulaminem konkursu, działania środowiskowe (4 typ projektu) są wyłącznie wsparciem towarzyszącym, niezbędnym do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Należy je wdrażać jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1, 2 lub 3. Ponadto należy pamiętać, że zadanie to zbiór działań, a nie poszczególne czynności.

80. Czy jeśli spółdzielnia socjalna (stadnina koni), która będzie naszym partnerem będzie mogła złożyć ofertę w ramach zapytania ofertowego dot. realizacji działań o charakterze środowiskowym np. piknik rodzinny?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 zlecanie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie jest niekwalifikowalne.                                                                                                                                                                                                                        

81. Czy możemy ponosić wydatki na rzecz partnerów, którzy będą realizować dla nas działania w ramach aktywnej integracji?

Zasady współpracy w projektach (partnerstwo) określa rozdział 3.5 Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, regulamin konkursu oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Partnerzy realizują projekt wspólnie z beneficjentem, a nie na rzecz beneficjenta. Zlecanie usługi merytorycznej przez beneficjenta na rzecz partnerom projektu i odwrotnie są niekwalifikowalne. Zakres i odpowiedzialność za poszczególne zadania określane są w umowie partnerskiej oraz wskazane we wniosku o dofinansowanie. Koszty zaplanowane w projekcie  uwzględniane są w budżecie projektu i przypisywane do poszczególnych partnerów. Natomiast sposób ich rozliczenia (przepływy środków  finansowych) pomiędzy beneficjentem i partnerami określony powinien zostać w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

82. Czy składany w ramach ogłoszonego konkursu projekt można uznać za kompletny i zintegrowany, tj. powiązany z planowanymi późniejszymi działaniami rewitalizacyjnymi w ramach OP 8 Konwersja?

Komplementarność i zintegrowanie projektu w ramach mechanizmu powiązań interwencji z Osią Priorytetową 8 Konwersja  nie dotyczy ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 dedykowanego OPS i PCPR.

83. Czy osoba korzystająca z programu może realizować staże zawodowe w naszych placówkach (MOPS), np. Środowiskowym Domu Samopomocy, zgodnie z jej ścieżką reintegracji zawodowej i profilem zawodowym? Pytanie tez dotyczy prac społecznie użytecznych. Czy prace mogą być realizowane w naszych jednostkach?

Zgodnie z Zasadami realizacji projektów w ramach OP 6 Integracja RPO WP 2014-202 beneficjent jest podmiotem niezależnym (tzn. niepowiązanym w żaden sposób) od podmiotu przyjmującego na staż/praktykę. Natomiast prace społecznie użyteczne należy realizować zgodnie                      z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 20 kwietnia 2004r. oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

84. W jaki sposób planować rezultaty, co do ilości uczestników. Np. 20 osób weźmie udział w szkoleniu, a może ukończyć 15.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie. Mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Obligatoryjne do monitorowania wskaźniki rezultatu bezpośredniego w niniejszym konkursie to:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących
  po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy
  po opuszczeniu Programu.

Więcej informacji nt. wskaźników znajduje się w Zasadach pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warto też wziąć pod uwagę zapisy Załącznika nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Podrozdział 6.6. Uproszczone metody rozliczania wydatków, część 6.6.2. Weryfikacja wydatków rozliczanych w sposób uproszczony pkt. 3, 4, 5. Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Wnioskodawca powinien dążyć do osiągnięcia rezultatów na poziomie 100 % i tak zaplanować je we wniosku o dofinansowanie, aby je spełnić. W sytuacji, gdy projekt będzie realizowany na podstawie kwot ryczałtowych do 100 000 EUR, wówczas beneficjent określa do każdego zadania wskaźniki, które w trakcie realizacji projektu musi spełnić w 100%, aby rozliczyć poszczególne zadania. To do decyzji beneficjenta należy określenie liczby uczestników w poszczególnych działaniach i zaplanowanych rezultatach.

85. Jak weryfikować wskaźnik zatrudnienia? i czy wskaźnik 30% dotyczy również osób z niepełnosprawnością?

W konkursie jednym z przyjętych kryteriów formalnych specyficznych jest efektywność zatrudnieniowa, Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu określony został na poziomie co najmniej 30% (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia). Nie określono szczegółowych kryteriów dotyczących obligatoryjnych wartości tego wskaźnika dla poszczególnych podgrup, w tym grupy osób z niepełnosprawnościami. Należy jednak pamiętać, że projekt musi być skierowany do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami będących klientami OPS/ PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS/ PCPR.

86. Czy w trakcie realizacji ścieżki integracji, trzecim instrumentem będzie kurs zawodowy, czy uczestnik dalej może korzystać z wcześniejszego instrumentu społecznego, np. wsparcia psychologa?

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Zaplanowane wsparcie musi być kompleksowe i zindywidualizowane. Należy pamiętać o zasadzie, że w ramach projektu działania w zakresie aktywizacji zawodowej nie mogą stanowić pierwszego elementu realizacji ścieżki reintegracji, zaś działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej muszą być powiązane z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej. Jeśli sytuacja uczestnika wymaga korzystania ze wsparcia psychologa w trakcie  uczestnictwa w kursie zawodowym, jego nastawienie jest już wystarczająco dobre, by móc skorzystać w pełni z tego kursu, nie ma formalnych przeciwskazań, aby w ten sposób zaplanować wsparcie.

87. Czy dla wszystkich osób objętych wsparciem z III profilu trzeba planować prace społeczno - użyteczne?

Tak. Prace społecznie użyteczne należy zaplanować zgodnie  z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 20 kwietnia 2004r. oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych dla wszystkich uczestników projektu zakwalifikowanych do III profilu. Ponadto więcej szczegółów na temat wsparcia osób z III profilu znajdą Państwo w publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Program Aktywizacja i Integracja - kierunkowe wytyczne dla podmiotów organizujących Program Aktywizacja i Integracja" z maja 2014 r. (przykładowe źródło: http://mcps-efs.nazwa.pl/upload/File/ops_pup/pai_wytyczne.pdf )

88. Czy podjęcie zatrudnienia w trakcie trwania projektu, w trakcie realizacji  kursu zawodowego jest równoznaczne z zakończeniem udziału w projekcie?

Projekt przygotowywany przez MOPS w Gdyni dotyczy klientów po kryzysach psychicznych. Z naszego doświadczenia wynika, ze osoby podejmują pracę, ale nie potrafią jej utrzymać , bez odpowiedniego wsparcia. Powinny dalej korzystać przynajmniej z trenera pracy, który będzie monitorował i wspierał ich w miejscu pracy. Jest to idea zatrudnienia wspomaganego, która jest skuteczna dla klienta z takim schorzeniem.

Podjęcie zatrudnienia wspomaganego w trakcie trwania projektu nie musi być równoznaczne z zakończeniem udziału w projekcie. Osoba taka może skorzystać z zaplanowanych dla niej form wsparcia, np. trenera pracy czy asystenta. Dopiero po zakończeniu udziału osoby w projekcie należy rozpocząć monitorowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej. Monitorowanie może dotyczyć zatrudnienia podjętego w trakcie realizacji projektu, z uwzględnieniem warunków wskazanych dla wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (zał. 15 do regulaminu „Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020").

89. Jeśli uczestnikami projektu będą osoby korzystające  z pomocy społecznej ale nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP to czy wymagane jest porozumienie o współpracy z PUP? PUPy nie będą chciały współpracować na rzecz osób niezarejestrowanych w PUP.

W ramach kryteriów formalnych dopuszczalności w niniejszym konkursie wskazano, iż weryfikacji podlegać będzie, czy w projekcie, w którym uczestniczą zarejestrowane osoby bezrobotne zapewniona zostanie współpraca z właściwym terytorialnie Powiatowym Urzędem Pracy celem objęcia uczestników projektu wsparciem jak najbardziej efektywnym, w szczególności z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Działania (IPD). Definicja osoby bezrobotnej jest zgodna z definicją stosowaną we „Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS" dla wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie". Wg niej osoby bezrobotne, to:

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. PUP mogą wspierać jedynie osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie wyłącznie osób niezarejestrowanych w PUP nie jest wymagane porozumienie o współpracy z PUP.

90. Zgodnie z Regulaminem konkursu grupę docelową mogą stanowić osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby niepełnosprawne.

a) Czy do projektu mogę zrekrutować osobę niepełnosprawną a jednocześnie pracującą?

b) Osoba ta korzystałaby wówczas tylko ze wsparcia społecznego.

c) Czy taką osobę liczy się do ogółu grupy uczestników od której liczy się wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowego w wymiarze zatrudnieniowym?

Cel Działania w ramach którego organizowany jest konkurs to: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie w ramach projektu powinno być ukierunkowane na osiągniecie tego celu.  Nie ma formalnych przeciwskazań, by osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujące (tzw. ubogie pracujące) mogły korzystać w ramach projektu jedynie z aktywizacji społecznej, jeśli wpłynie to również na poprawę ich funkcjonowania na na rynku pracy. Należy mieć zatem na uwadze cel Działania, w ramach którego organizowany jest konkurs. Ponadto, każdorazowo oceniana będzie zasadność udzielanego wsparcia, jego kompleksowość i stopień ubóstwa lub zagrożenia wykluczeniem osób stanowiących grupę docelową projektu. Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 preferowane do wsparcia powinny być osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji  osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tym świetle pracujący uczestnicy projektu jawią się jako osoby stosunkowo zmotywowane i zaktywizowane, w tym też pod względem zawodowym. Nie wykluczamy jednak, że występować mogą szczególne okoliczności uzasadniające udział pracującej osoby z niepełnosprawnością w projekcie. Efektywność społeczno – zatrudnieniowa w wymiarze zatrudnieniowym jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. Wobec tego osoba pracująca w momencie rozpoczęcia projektu nie będzie uwzględniona w grupie uczestników od której liczy się wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowego w wymiarze zatrudnieniowym.

91. Podmiotem wnioskującym w ramach konkursu mogą być "wyłącznie JST i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, tj. OPS i PCPR" czy zatem możliwa jest sytuacja, iż podmiotem wnioskującym, a jednocześnie realizatorem projektu będzie Powiat, który część zadań do realizacji przekaż PCPR, natomiast partnerami będą OPS. W innym przypadku gdyby realizatorem był PCPR czy podmiotem wnioskującym powinien/może być Powiat? Jaka jest wówczas jego rola, czy tylko formalna?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjnie powiązana z wnioskodawcą, nie posiadająca osobowości prawnej (np. PUP, GOPS, MOPS, PCPR, ZEAS, szkoła, przedszkole, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp.). Ponadto podmiot ten działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Ponieważ konkurs jest dedykowany wyłącznie OPS i PCPR jako wnioskodawca powinien być wskazany powiat/gmina, natomiast jako podmiot realizujący projekt – jego jednostka organizacyjna – PCPR/OPS. Wnioskodawca odpowiada za prawidłową realizację projektu pod względem merytorycznym i finansowym.

92. Czy w ramach realizacji projektu z poddziałania 6.1.2 przez PCPR może być kwalifikowany wydatek środków finansowych z PFRON na przyznanie uczestnikowi środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej? (w tut. powiecie to PCPR jest dysponentem i realizatorem tych zadań z PFRON)? W związku z powyższym pytaniem, jeżeli ten sam uczestnik będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 24 miesiące, czy może on być zaliczany do osiąganych wskaźników tzw. zatrudnienia - liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu?

Zgodnie z punktem 3.1.2.1 Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014 – 2020, fundusze celowe w tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być wkładem własnym do projektu. Istotne jest, czy przyznanie uczestnikowi środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej   wynika z opracowanej ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Warunkiem uwzględnienia uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie. W przypadku podjęcia samozatrudnienia należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy (Załącznik nr 16 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014 – 2020, rozdział 1.1. Kryterium efektywności społeczno – zatrudnieniowej podrozdział Pomiar wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, pkt. f dostępny na stronie www.rpo.pomorskie.eu )

93. Czy do osiąganych wskaźników tzw. zatrudnienia mogą być zaliczane osoby, które zostaną zatrudnione przez pracodawców, którzy otrzymają dofinansowanie na utworzenie nowych stanowisk pracy dla tych osób w ramach środków z PFRON lub FP?

Zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu konkursu, rozdziałem 1.1 Pomiar wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym uwzględnia się osoby zatrudnione w powyższy sposób.                                                                                                                                                                    

Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Do wskaźnika zatrudnieniowego wlicza się osoby, które podjęły samozatrudnienie w ramach środków PFRON/ FP. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dotacja wypłacana jest w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Definicje wskaźników i sposób ich pomiaru mogą Państwo znaleźć w „Zasadach pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020". Wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Dotyczy on wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo. W ramach definicji odnoszących się do tego wskaźnika – zatrudnienie subsydiowane jest traktowane jako zatrudnienie, dlatego osobę taką należy uwzględnić w ramach wskaźnika.

W odniesieniu do wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w ramach tego kryterium pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez beneficjenta jak i poza innymi projektami EFS). W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Niemniej w kryterium uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione z zachowaniem warunków w zakresie kryterium efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym.

94. Czy w ramach projektu można organizować w ramach aktywizacji zawodowej szkolenia/kursy prawa jazdy?
Zgodnie z prawodawstwem krajowym, kursy prawa jazdy mogą prowadzić tylko podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostów.  Przedsiębiorca, dopiero gdy spełni wymagania dot. wyposażenia, placu manewrowego, pojazdu, instruktora, może ubiegać się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W tym celu musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jeżeli działalność będzie prowadzona na obszarze różnych powiatów, to przedsiębiorca musi uzyskać wspomniany wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek. Obowiązujący wzór tego wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (...) - Dz. U. nr 205, poz. 2097.
W rejestrze Starosty Lęborskiego wpisane są tylko podmioty gospodarcze jako prowadzący szkoły nauki jazdy – tylko one posiadają potencjał techniczny (place manewrowe, samochody) i uprawnienia do prowadzenia szkoleń w powiecie lęborskim.
Jak w tej sytuacji zorganizować kurs prawa jazdy w Lęborku? Zlecić zadanie organizacji pozarządowej jako uprawnionej zgodnie z SzOOP, a organizacja ta powinna mieć podwykonawcę uprawnionego do prowadzenia kursów prawa jazdy?

Wsparcie dla uczestników projektu odbywa się w oparciu o ścieżkę reinegracji, stworzoną indywidulanie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Kurs prawa jazdy może być elementem realizacji takiej ścieżki i jako instrument aktywizacji zawodowej ma być wdrażany przez wyspecjalizowane podmioty w zakresie aktywizacji zawodowej (np. Ośrodek szkolenia kierowców).

Należy też wziąć pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku nr 16 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014 – 2020 - Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Rozdział 2.5. Organizacja szkoleń i kursów w ramach projektów.

95. Czy Departament wymaga stosowania jakiegoś szczególnego druku "Indywidualnej ścieżki reintegracji" do stosowania wobec uczestnika projektu? W Lubuskiem taki druki były, a w związku z tym ustalono również szczegółową instrukcję wypełniania takiego druku.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) pozostawia wnioskodawcom i realizatorom ustalenie i opracowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego z uczestników projektu. 

96. Czy my (PCPR) możemy wnioskować w ramach wniosku o dofinansowanie zajęć z fizjoterapeutą, czy zajęć na basenie by zrealizować i osiągnąć wskaźnik "poprawa stanu zdrowia" na rzecz osób niepełnosprawnych?

Tak, jeśli wnioskowane działania wpisują się w ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla uczestnika projektu i są niezbędne  do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zgodnie z pkt. 2.1. podpunkt 3 Załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu: „W ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym można realizować także usługi terapeutyczne o charakterze zdrowotnym, m.in.: psychoterapia, terapia uzależnień oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym w zakresie niezbędnym do włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym."

97. Czy każdy niepełnosprawny może wziąć udział w tym projekcie? Czy wyłącznie niepełnosprawni będący naszymi podopiecznymi korzystający ze świadczeń finansowych bądź poradnictwa u doradcy ds. osób niepełnosprawnych, który w naszej jednostce jest zatrudniony?

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach realizowanych projektów wykorzystują kontrakt socjalny, programy aktywności lokalnej oraz program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w ww. ustawie. Oznacza to, iż osoba będąca klientem ośrodka (spełniające warunki korzystania z pomocy ośrodka wskazanych w ustawie) może wziąć udział w projekcie – bez względu na ilość oraz formę pomocy dotychczas zastosowaną, o ile istnieje uzasadniona potrzeba wsparcia w ramach projektu.                                                                                                                                                                                                                 Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Jednocześnie nie oznacza to, iż beneficjent nie może przyjąć do projektu osoby niepełnosprawnej, która przed przystąpieniem do projektu nie była klientem PCPR. Możliwe jest przeprowadzenie rekrutacji otwartej, lecz do projektu mogą być przyjęte osoby, które spełniają warunki kwalifikowalności określone w konkursie. Jednocześnie muszą też spełniać warunki zakwalifikowania ich w poczet klientów PCPR, gdyż z chwilą przyjęcia do projektu, stają się klientem PCPR.

98. Co kryje się pod  hasłem "środowiskowe formy aktywizacji społecznej"?. Mowa o nich w pk 4 str 11 Regulaminu konkursu. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale do tych działań byłyby przewidziane działania na rzecz dzieci uczestników projektu.

Środowiskowe formy aktywizacji społecznej są analizowane szeroko w literaturze poświęconej pracy socjalnej, pracy środowiskowej.

Zgodnie z SzOOP RPO WP na lata 2014-2020 efektem tych form aktywizacji ma być profilaktyka wykluczenia społecznego, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Konkretyzacja tego typu działań pozostaje po stronie Wnioskodawcy, który w największym zakresie zna sytuację i potrzeby grupy docelowej.

99. Czy umowa partnerstwa projektowego powinna być zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Czy może być zawarty np. list intencyjny przed złożeniem wniosku o zamiarze wspólnej realizacji projektu, a dopiero w przypadku otrzymania dofinansowania będzie podpisana umowa?

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 powinni przedstawiać do konkursu projekty dojrzałe pod względem operacyjnym – ze względu na sposób dofinansowania ich realizacji ze środków funduszy strukturalnych, polegający na refundacji poniesionych wydatków/ udzielaniu zaliczek na poczet zaplanowanych wydatków – partnerstwa powinny mieć określony kształt organizacyjny i być przygotowane do podjęcia realizacji projektu z dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do IZ RPO WP. Zasady zawierania partnerstwa w projekcie regulują zapisy rozdziału 3.5 Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014-2020.  Wzór umowy o partnerstwie stanowi bazę/minimum, które może zostać rozszerzone o inne zapisy, jednakże muszą one być zgodne z obowiązującymi dokumentami i przepisami krajowymi, a także nie mogą się wzajemnie wykluczać. 

100.  W Regulaminie nie zostały określone załączniki jakie mają być złożone do wniosku. W instrukcji wskazane są oświadczenia o kwalifikowalności VAT. W związku z powyższym, czy jest to jedyny załącznik do wniosku?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dofinansowanie załączników określonych w sekcji J  Instrukcji wypełniania formularza….., które generują się w momencie wypełniania wniosku zgodnie z wybranym naborem.

101. Na jakim etapie należy złożyć do IZ umowę partnerstwa?

Pkt 5 regulaminu konkursu określa ogólne warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane na tym etapie załączniki. Umowa o partnerstwie jest jednym z dokumentów składanych przed podpisaniem ww.

102. Czy pełnomocnictwo dla OPS jako podmiotu realizującego projekt powinno być dołączone do wniosku o dofinansowanie. Jeżeli nie to kiedy ma być taki dokument dostarczony do IZ?

Zgodnie z regulaminem konkursu, wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dofinansowanie załączników określonych w sekcji J  Instrukcji wypełniania formularza. Natomiast pkt 5 regulaminu określa ogólne warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane na tym etapie załączniki.

Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. IOK nie wymaga pełnomocnictwa/porozumienia pomiędzy gminą a OPS. Zakres zadań określają odpowiednie ustawy.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie tj. po uzyskaniu informacji o przyjęciu wniosku do dofinansowania.

103. Czy ścieżka reintegracji ma być tworzona dla wszystkich uczestników projektu, czy też osoby z III profilu nie powinny być objęte tym działaniem z uwagi na posiadane IPD?

Zgodnie z podroz. 2.2  zał. nr 13 do regulaminu konkursu, stworzenie ścieżki reintegracji jest obowiązkowe dla każdego z uczestników projektu, gdyż na jej podstawie odbywa się proces wsparcia w projekcie.

104. Jeżeli PUP nie jest partnerem w projekcie, jak ująć zadania realizowane w ramach PAI? Czy prace społecznie użyteczne powinny być uwzględnione tylko w wysokości opłacanej ze środków Gminy? Co ze środkami z Funduszu Pracy (czy występują poza budżetem projektu?). Kto we wniosku powinien być wskazany jako podmiot odpowiedzialny za realizację tego zadania (OPS?)

Przepisy dot. realizowania PAI określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odpowiedz na Pani/a pytanie, kilkakrotnie już przez przyszłych wnioskodawców zadawane,  znajdują się na stronie www.rpo.pomorskie.eu w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków dot. Poddziałania 6.1.2  i są na bieżąco aktualizowane. Zachęcamy do lektury.

105. Kto składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT – Gmina czy OPS?

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT powinno  zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera/ów i złożone w dwóch egzemplarzach wraz z wnioskiem o dofinansowanie.                                                                                                                                                                 Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT powinno  zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera/ów i złożone w dwóch egzemplarzach wraz z wnioskiem  o dofinansowanie. W tym przypadku będzie to Gmina oraz partner/partnerzy, jeśli występują.

106. Czy partner projektu musi posiadać osobowość prawną? Jeżeli wnioskodawcą jest Gmina to czy partnerem może być jednostka organizacyjna powiatu?

Ppkt 3.5.1.1 Zasad wdrażania RPO oraz SzOOP RPO WP dla Poddziałania 6.1.2 wskazują katalog podmiotów, które mogą być parterem w projekcie.                 

Uzupełnienie z dn. 25.08.2015r. Zgodnie z pkt 3.5.1 Zasad wdrażania RPO: Jednostki sektora finansów publicznych, jako beneficjenci środków RPO WP 2014-2020, mogą realizować projekty w partnerstwie z innymi jednostkami z sektora finansów publicznych lub podmiotami spoza sektora finansów publicznych. Zapisy tego rozdziału wskazują też podstawy prawne tworzenia partnerstw przez jednostki sektora finansów publicznych, takie jak: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie województwa.

Partnerstwo gminy i jednostki organizacyjnej powiatu jest możliwe, przy czym umowa o partnerstwie musi być zgodna z przepisami regulującymi kwestie formalne pomiędzy powiatem a jego jednostką.

107. Czy osoby z profilu I i II, które są objęte wyłącznie aktywizacją społeczną mogą korzystać ze staży i wynagrodzenia subsydiowanego?

Nie, ponieważ są to elementy aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

108. Czy coaching jest instrumentem aktywizacji społecznej. Czy można go zastosować, przed PAI i przed aktywizacją zawodową.

W zależności od rodzaju coachingu można go zakwalifikować jako instrument aktywizacji społecznej lub zawodowej. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy muszą być objęte PAI realizowanym zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(a tym samym porozumienia zawartego z PUP). Nie oznacza to jednocześnie, iż dana osoba nie może być objęta dodatkowymi działaniami w ramach zaplanowanej ścieżki reintegracji, po zakończeniu udziału w PAI. Należy pamiętać, iż ścieżka reintegracji jest stworzona indywidualnie do każdej osoby i uwzględnia różne formy wsparcia, które mogą być kontynuowane w różnych projektach, czy pozaprojektowo. Natomiast celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co oznacza, iż należy obejmować uczestników projektu działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu,
a nie realizowanie jedynie minimum, które może być niewystarczające do odpowiedniej aktywizacji uczestników.

109. Zgodnie z załącznikiem nr. 15 „Standardy realizacji wsparcia (…)" efektywność zatrudnieniową można liczyć w przypadku zatrudnienia na ¼ etatu, przypis wskazuje na nowe wytyczne MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, te zostały zatwierdzone 22.07.2015 i zawierają informację o ½ etatu. Czy wobec powyższego w ramach konkursu obowiązywać będzie zatrudnienie na ½  etatu, i czy w związku z tym regulamin konkursu ulegnie zmianie?

W ramach konkursu obowiązywać będzie zatrudnienie na ½ etatu zgodnie z zaktualizaowanym Regulaminem Konkursu 6.1.2 z 13.08.2015 załącznik 13,
 rozdział 1.1 Pomiar wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym.

110. Z wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego jest zapis, iż usługi aktywnej integracji zawodowej są realizowane w szczególności przez:

a) partnerów projektowych (…) w szczególności powiatowe urzędy pracy,

b) powiatowe urzędy pracy zgodnie z przepisami ustawy (…) w tym w zakresie PAI

Natomiast załącznik nr 15 mówi, o partnerach OPS i PCPR w ramach projektów partnerskich oraz o PUP na podstawie porozumienia o realizacji PAI. Czy wobec powyższego OPS może stworzyć z PUP partnerstwo, czy będzie ono punktowane w ramach oceny wniosków? Czy oznacza to, że zostanie w ramach jednego projektu podpisana zarówno umowa partnerska jak i porozumienie o realizacji PAI?

OPS jak najbardziej może nawiązać partnerstwo z PUP. Przy zawieraniu partnerstwa w projekcie proszę o stosowanie zasad zawartych m.in. w: pkt. 3.5 Zasad wdrażania RPO WP oraz regulaminie konkursu, a także odpowiednich przepisów krajowych.

111.  Jeśli planowane do realizacji działania nie wpisują się w uzgodniony ZPT, czy oprócz projektu,  który się w niego  wpisuje może być złożony inny (dodatkowy) projekt przez jednego z partnerów MOF na działania wykraczające poza ZPT?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, nie ma ograniczenia ilościowego składanych przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu.

112. Czy w ramach jednego projektu partnerskiego można realizować kilka typów projektów np.  1, 2 i 3? Jeśli nie, to czy aby zrealizować wszystkie założenia ZPT muszą być złożone projekty na każdy z typów projektów ujęty w Fiszce ZPT aby spełnić jego założenia?

Regulamin konkursu nie ogranicza możliwości realizowania kilku typów projektuw ramach składanego wniosku o dofinansowanie. Jednakże wsparcie w ramach projektu powinno być ukierunkowane na osiągniecie celu Działania w ramach którego organizowany jest konkurs, czyli: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto, każdorazowo oceniana będzie zasadność udzielanego wsparcia, jego kompleksowość i stopień ubóstwa lub zagrożenia wykluczeniem osób stanowiących grupę docelową projektu.

113. W jakiej postaci może być wnoszony wkład własny jeśli beneficjentem jest OPS? i czy partnerem w projekcie może zostać instytucja edukacyjna/szkoleniowa?

Instytucja Zarządzająca nie określa formy wkładu własnego i pozostawia do decyzji beneficjenta w jakiej postaci wniesie wkład własny. Może on być zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Wkład własny może być wniesiony w postaci np. zasiłków, części PAI dotyczącej aktywizacji zawodowej (prace społecznie użyteczne). Może również być rozliczany w ramach kosztów pośrednich lub wniesiony w postaci użyczenia sali na szkolenia. Szczegóły dotyczące  wkładu własnego w projektach współfinansowanych z EFS zostały precyzyjnie omówione  w Zasadach Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020, rozdział 3.1  oraz w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, szczególnie w zakresie wkładu niepieniężnego (podrozdział.6.10.).

114. Aktualnie Gmina ponosi wydatki na realizację prac społecznie użytecznych w ramach PAI. Część tej kwoty podlega refundacji przez PUP ze środków FP. W związku z powyższym, czy w projekcie można uwzględnić jako wkład własny 100% środków ponoszonych za realizację psu (bez względu na to, czy została zawarta umowa partnerstwa projektowego z PUP).

Przykład:

Zgodnie z planem kwota na psu w danym roku wynosi 100 0000,00

Z ww. kwoty 40.000,00 pochodzi z budżetu gminy, natomiast 60 0000,00 (jako refundacja poniesionych wydatków) pochodzi z Funduszu Pracy.

Jaką kwotę, możemy uwzględnić w projekcie jako wkład własny?

PAI jest programem realizowanym we współpracy PUP z OPS, finansowanym ze środków Funduszu Pracy i budżetu gminy. Zgodnie z Zasadami Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020, rozdział. 3.1.2.1 oba źródła finansowania PAI są środkami publicznymi mogącymi być wkładem własnym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (działających na zasadzie partnerstwa lub porozumienia) do projektu. W związku z powyższym całość środków ponoszonych na realizację prac społecznie użytecznych może być kwalifikowalna jako wkład własny do projektu. Należy pamiętać, iż jeśli podmioty zrezygnują z Partnerstwa wtedy PUP będzie realizatorem zadania.

115. W ramach projektu zamierzamy objąć uczestników aktywną integracją w CIS. Działania projektowe mają być realizowane w partnerstwie dwóch ops. Czy istnieje możliwość zawarcia partnerstwa pomiędzy dwoma JST – OPS w celu poszerzenia terytorium działalności oraz wymiany doświadczeń w zakresie reintegracji podopiecznych? Na terenie jednej z gmin funkcjonuje CIS, z którym to obydwa ops współpracują. Na jakiej zasadzie umowie/porozumieniu/partnerstwie winny współpracować w ramach projektu?

Partnerami w ogłoszonym konkursie 6.1.2 mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz ich związki i stowarzyszenia, a także pozostałe podmioty sektora finansów publicznych. W związku z powyższym działania projektowe mogą być realizowane w partnerstwie dwóch gmin. Należy przy tym podkreślić, że wnioskodawcą we wniosku o dofinansowanie będzie jedna z gmin, druga będzie partnerem. Zasady współpracy z CIS reguluje ustawa z dnia 13.06.2003 z późniejszymi zmianami o zatrudnieniu socjalnym. W jaki sposób będzie wyglądała współpraca pomiędzy OPS a CIS należy do decyzji beneficjenta i specyfiki projektu. CIS może być zarówno partnerem w projekcie, jeśli jego udział jest uzasadniony
i z zaplanowanych działań wynika, że powodzenie w realizacji projektu zależy od jego udziału. Może to być również współpraca na zasadzie zlecenia realizacji usług aktywizacji zawodowej, jak i inna forma współdziałania uzgodniona pomiędzy OPS a CIS (Standardy – zał. 13 w Reg. Str. 10). Ponadto CIS może być podmiotem „danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowanym w zakresie reintegracji zawodowej", jednakże musi on być wskazany we wniosku o dofinansowanie jako  realizator zadania.

116. Dokumenty konkursowe określają typ beneficjenta projektu realizowanego przez OPS, jako osoby zakwalifikowane do profilu III pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia. Ten typ klienta może być aktywizowany zawodowo po wcześniejszym przeprowadzeniu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) dla tych klientów i m.in. dla tego typu klienta określa się 30% wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu projektu. Przejście przez klienta Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – max. 6- miesięcy powoduje konieczność, po zakończeniu tego programu, przeprofilowania  i dostosowania IPD do nowego profilu pomocy przez PUP. W praktyce  oznacza to, że nasz klient z III profilu otrzymuje profil I lub II. W tej sytuacji nie możemy aktywizować go dalej zawodowo, co wiąże się z faktem, że nie zostanie osiągnięty wskaźnik zatrudnienia określony we wniosku. Jak zatem możliwe jest osiągnięcie przez OPS wstępnych wskaźników zatrudnieniowych dla klienta z III profilu, gdy nie ma technicznej możliwości utrzymania tego klienta w tym profilu do końca projektu po przejściu przez PAI?

Uczestnik projektu OPS zakwalifikowany do III profilu może zostać objęty wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI.  PAI jest minimum. Pozostałe działania uzupełniające zależą od beneficjenta. Status uczestnika badany jest w momencie przystąpienia do projektu. Jeżeli w trakcie realizacji projektu zostanie zmieniony jego profil na I lub II, to może wziąć udział we wsparciu dla niego zaplanowanym w ramach projektu, na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej przy przystąpieniu do projektu. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że osoby bezrobotne to, wg definicji (Matryca wskaźników w RPO WP na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowych 3, 5 i 6 finansowanych ze środków EFS stanowiącej załącznik do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020), osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Oznacza to, że osoba, która nie jest zarejestrowana w PUP (i nie ma określonego profilu I, II lub III) również może zostać uznana za osobę bezrobotną, o ile spełnia warunki wskazane w definicji. Takie osoby również należy uwzględnić we wskaźniku. Zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu konkursu 6.1.2  efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze zatrudnieniowym mierzona jest wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo. Pomiaru dokonuje się po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji.

117. Jak należy interpretować zapis tabelaryczny załącznika nr 1 do SZOOP - OP 6? Czy transpozycja PI: PI 9i, PI 9iv oraz PI 9v przekłada się na wszystkie działania z osi 6 czy też na poszczególne działania, tzn.:

działanie 6.1 Aktywna integracja przyjmuje jedynie PI 9i,

działanie 6.2 Usługi społeczne przyjmuje jedynie PI 9iv,

działanie 6.3 Ekonomia społeczna przyjmuje jedynie PI 9v?

Czy możliwe jest skorzystanie z możliwości jakie dają zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 określonych w rozdziale 6 niniejszego dokumentu, podrozdział 6.4. dla ogłoszonego konkursu 6.1.2?

Zgodnie z zapisem w SzOOP RPO WP na lata 2014-2020 działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2 przewiduje się wyłącznie w PI 9i. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 określonych
w rozdziale 6 niniejszego dokumentu, podrozdział 6.4. nie dotyczą przedsięwzięć przewidzianych w konkursie 6.1.2.   Podstawowymi i bardzo ważnymi dokumentami, które należy stosować przy pisaniu wniosku to m.in.: Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020, regulamin konkursu. 

118. Średni maksymalny koszt przypadający na uczestnika projektu wynosi 15 000 zł. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czy „otoczenie osób" zalicza się do grupy uczestników i na każdą z tych osób beneficjent może również przeznaczyć kwotę 15 tys. zł w ramach 4 typu projektu, czy musi być ujęte jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3) i ma mieścić się w kwocie 15 tys. zł przeznaczonej łącznie na „osoby lub rodziny" i „otoczenie" (czy „otoczenie" zalicza się też do grupy uczestników)?

W ramach kryteriów specyficznych konkursu weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł. Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. W konkursie 6.1.2 nie przewidziano podmiotów w ramach grupy docelowej. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Osób niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). Kryterium maksymalnego kosztu na uczestnika będzie weryfikowane na podstawie rubryki we wniosku o dofinansowanie dot. kosztu na uczestnika. Dlatego, jeśli osoba zakwalifikowana do otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, stanie się uczestnikiem projektu obowiązują ją takie same zasady wyliczania kosztu jak w przypadku „głównego" uczestnika. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może uzyskać wsparcie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typ 4-ty projektów jest uzupełnieniem działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3. Dlatego proporcje wsparcia oraz zasadność ponoszenia kosztów będą ściśle weryfikowane w trakcie oceny.

119. Proszę o określenie, kto jest stroną (partnerem wiodącym) w umowie partnerskiej zawieranej w ramach ogłoszonego konkursu na poddziałanie 6.1.2. - wnioskodawca (JST), czy podmiot realizujący (OPS lub PCPR)?

Partnerem wiodącym w umowie partnerskiej będzie wnioskodawca (JST). 

120. Zawarcie partnerstwa na rzecz projektu pomiędzy gminami wymaga zgody Rad Gmin w formie uchwały. Czy możliwe jest podjęcie Uchwały Rad Gmin i podpisanie porozumienia o partnerstwie pomiędzy gminami po terminie złożenia wniosku i dosłanie jako uzupełnienie złożonego wniosku, ale przed podpisaniem umowy?

IOK nie wymaga składania ww. uchwały jako załącznika do wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (część 5) dokumenty dotyczące partnerstwa, należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

121. W związku z wejściem w życie poprawionej dokumentacji konkursowej proszę o interpretację zapisów zał. nr 13 do regulaminu konkursu:

I. Rozdz. 1.1.6 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona:

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie.

Przykład:
Jeżeli mam 11 uczestników i  1 z nich nie zakończył udziału zgodnie ze ścieżką, np. choroba uniemożliwia mu dalszy udział w projekcie, to efektywność zatrudnieniową jaką muszę osiągnąć będzie 4 uczestników czy też 3 (liczonych od 10 osób) ?

W przykładzie, aby osiągnąć wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej minimum 8 z 10 uczestników, którzy zakończyli udział powinno zmienić swoją sytuację w wymiarze społecznym lub zatrudnieniowym po zakończeniu udziału w projekcie w odniesieniu do sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału.

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej  w wymiarze zatrudnieniowym (wymagane minimum 30 %) zostanie osiągnięty, jeżeli minimum 3 z 10 uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, zakończy udział w projekcie i podejmie zatrudnienie. Ponadto wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

II. Rozdz. 1.1 Pomiar wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym:

W umowie o dofinansowanie projektu beneficjent zostanie zobowiązany do pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, zgodnie z następującymi warunkami: 

a)  efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze zatrudnieniowym jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych,

Przykład:

Mam 11 uczestników i przewiduję, że 3 w ramach projektu podejmie naukę i będzie ją realizować po zakończeniu udziału w projekcie. W stosunku do tego zapisu we wskaźniku zatrudnieniowym czy wskazuje 30% z liczby 11 czy 8 osób?

W przypadku przedstawionego przykładu wskazano 11 uczestników, którzy biorą udział w projekcie lecz nie określono liczby uczestników którzy zakończyli udział w projekcie ani nie określono ich statusu na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału, wobec powyższego nie można dać jednoznacznej odpowiedzi.

Ogólną zasadą jest, że wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej  w wymiarze zatrudnieniowym (minimum 30%) wyliczamy od liczby uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie i podjęli zatrudnienie. Jednakże osoby te w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych. Ponadto wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że projekt będzie rozliczany nie tylko pod kątem spełnienia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, lecz z całej realizacji. Oznacza to, że w przypadku zaplanowania w grupie docelowej 11 osób, które będą aktywizowane społecznie i zawodowo, i w stosunku do nich planuje się budżet, zakłada się, że 100% uczestników zakończy udział zgodnie ze ścieżką reintegracji. W przypadku przerwania udziału w projekcie należy przyjąć do projektu kolejnych uczestników, którzy w efekcie sprawią, iż projekt zakończy 100% grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi należy osiągnąć wszystkie zaplanowane rezultaty, gdyż wydatki poniesione w ramach zadań, w których nie osiągnięto zaplanowanych rezultatów na poziomie 100% zostaną uznane za niekwalifikowalne. 

122. Proszę o informację od jakiej liczby uczestników należy zrealizować wskaźnik efektywności społeczno zatrudnieniowej, w sytuacji przerwania udziału w projekcie przez część uczestników i zrekrutawania w ich miejsce nowych uczestników. Czy należy wziąć pod uwagę pierwotną liczbę uczestników, czy zwiększoną o dodatkowe osoby.

Przykład: Założono udział 100 osób, wskaźnik zatrudnienia - 30 osób W trakcie realizacji udział przerwało 10 osób. Dokonano dodatkowej rekrutacji 10 osób. Łączna liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie wynosi 110 osób.  Czy wskaźnika zatrudnienia powinien wynosić 30 osób, czy 33 osoby?

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej liczony jest w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką, a nie od liczby osób zrekrutowanych.  W projektach w ramach Poddziałania 6.1.2 oznacza to, że minimum 80% uczestników, którzy  zakończyli udział powinno zmienić swoją sytuację w wymiarze społecznym lub zatrudnieniowym w odniesieniu do sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału. Ponadto informacje na temat spełniania kryterium efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oraz zatrudnieniowym zostały zamieszczone w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu, w podrozdziale 1.1. Kryterium efektywności społeczno – zatrudnieniowej.

123. Czy w ramach ogłoszonego konkursu projekty mogą czy muszą być realizowane w partnerstwie? Czy projekt realizowany  w partnerstwie kilku OPS i PCPR (na podstawie umowy partnerstwa) oraz na podstawie Porozumienia z PUP o realizacji PAI może otrzymać punkty za partnerstwo w ramach specyficznego ukierunkowania projektu?

Projekt może być realizowany w partnerstwie, aczkolwiek nie musi. Ponadto może być on realizowany przez kilka podmiotów w formie partnerstwa np. partnerstwo dwóch lub więcej podmiotów. Należy mieć jednak na względzie, iż musi to być udział konieczny, niezbędny i uzasadniony. Istotne jest zatem czy możliwość realizacji projektu przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia), czy realizacja z jednym partnerem będzie wystarczająca dla osiągniecia celu, czy istnieje potrzeba zawarcia umowy partnerskiej z wieloma podmiotami.

W ramach specyficznego ukierunkowania projektu, na podstawie kryterium C.2 Partnerstwo ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

124. Czy koszty związane z realizacją kursów, takie jak zakup paliwa do wózków widłowych, zakup materiałów budowlanych i innych do realizacji określonego rodzaju kursu powinny być zawarte w ramach kosztów materiałów szkoleniowych (nie więcej niż 150 zł zgodnie z taryfikatorem), czy też mogą stanowić odrębną pozycje budżetową?

W kategorii materiałów szkoleniowych należy wykazać koszty związane z kopiowaniem/drukowaniem treści szkoleń, przybory piśmiennicze, materiały biurowe itp. Elementy wskazane w pytaniu dotyczą kosztów, które powinny być wykazane w stawce za szkolenie, którą można dwojako przedstawić: osobno jako koszt szkolącego i materiały  lub jako kwota szkolenia na osobę.

IOK w celu doprecyzowania odpowiedzi wskazuje, iż w zależności od formy aktywizacji w ramach materiałów szkoleniowych można ująć m. in.:   

- materiały do zajęć szkolnych (np. plecaki, podręczniki, zeszyty, długopisy oraz inne niezbędne materiały piśmienniczo-papiernicze);

- pomoce dydaktyczne niezbędne na szkolenia, np.ubrania ochronne, o ile nie zapewnia ich organizator szkolenia;

- publikacje, książki o tematyce szkolenia, warsztatu, zajęć mające na celu utrwalenie i przyswojenie wiedzy z zakresu przebytych form wsparcia.

125. Z uwagi na założenie w projekcie utworzenia indywidualnej ścieżki,  rodzaj realizowanych kursów zawodowych i liczba kierowanych uczestników będzie dopiero określona na etapie realizacji projektu. Wnioskodawca i Partner na ten moment określili rodzaje kursów zawodowych możliwych do zrealizowania dla danej grupy docelowej, biorąc pod uwagę ich predyspozycje i aktualne potrzeby rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że może wystąpić konieczność zrealizowania innego kursu (na ten moment niezaplanowanego). założono realizację poszczególnych kursów przez Partnera Projektu - Zakład Kształcenia zawodowego. Wybrano wstępnie 6 kursów i dokonano kalkulacji kosztów wynagrodzeń, materiałów oraz sal oraz pozostały kosztów niezbędnych do przeprowadzenie kursu. Czy w budżecie projektu można uwzględnić uśrednione wartości poszczególnych pozycji kosztorysu, nie wskazując tym samym szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych kursów?

Szacując budżet projektu istnieje możliwość podania średniego kosztu, organizacji danego kursu zawodowego, niemniej jednak należy wskazać podstawowe informacje na temat typu kursu, liczby godzin, czym kończy się kurs (uzyskaniem zaświadczenia, certyfikatem, zdaniem egzaminu). Podstawowe dane są niezbędne w celu oceny racjonalności i efektywności wydatku.

126. Planujemy realizować projekt w ramach dwóch typów, w tym utworzenie CIS, czy w tym wypadku, jeżeli utworzenie CIS jest jednym z kilku zadań w projekcie, możliwym jest sfinansowanie kosztów kierownika CIS i obsługi kadrowo- księgowej (wyłącznie na potrzeby CIS) w ramach kosztów bezpośrednich?

Wydatki ponoszone w ramach zadań merytorycznych powinny być rozliczane w kosztach bezpośrednich. W przypadku utworzenia CIS w ramach projektu 6.1.2 istnieje możliwość finansowania kosztów kierownika i obsługi kadrowo-księgowej jedynie w sytuacji, gdy będą one związane wyłącznie z funkcjonowaniem CIS. Niedopuszczalne jest bowiem uwzględnienie w kosztach bezpośrednich kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu.

127. Zgodnie ze „Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020" w sytuacji, gdy projekt jest realizowany wyłącznie przez sektor publiczny, część zadań w ramach takiego projektu jest zlecana jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w szczególności podmiotom ekonomii społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo OPI i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywizacji zawodowej. Wdrażanie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwie wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane w szczególności przez: (…) d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza zlecić organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym (tzn. organizację kursów zawodowych oraz stażu). Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą stanowiły odrębne zadanie. Zgodnie z zasadami ww. ustawy: Gmina ogłasza konkurs, Organizacje składają oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu itd. Jak rozumiemy – musimy uwzględnić w zapisach projektu koszty obsługi zadania publicznego po stronie Organizacji (np. koordynowanie projektem, obsługę księgową, energię itd.). Jak to ująć w szczegółowym budżecie projektu, zwłaszcza w kosztach pośrednich?

Zlecanie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcy zewnętrznemu (który szacuje koszt wykonania usługi oraz przewiduje konieczne do wykonania tej usługi czynności), nie będącemu personelem projektu, realizacji działań merytorycznych. Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu. Faktyczną realizację zleconej usługi należy udokumentować  zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie. Ponadto należy pamiętać, iż w tym przypadku Beneficjentem jest gmina, a jej podmiotem realizującym OPS i to on, a nie realizator zleconej usługi merytorycznej ponosi koszty związane z zarządzaniem projektem oraz wszelkie koszty administracyjne, które mogą być rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie są wykazywane i rozliczane ryczałtowo, co oznacza, iż we wniosku o dofinansowanie należy wykazać ich prawidłową stawkę, nie zaś poszczególne koszty.

128. Czy dzieci umieszczone w pieczy zastępczej można zaliczyć do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym? A co za tym idzie czy rodzinę zastępczą możemy uznać za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

Czy usamodzielniany wychowanek pieczy zastępczej, który nie ma możliwości powrotu do środowiska rodzinnego może zostać uznany jako osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, a co za tym idzie czy może być uczestnikiem projektu?

Dzieci z pieczy zastępczej oraz rodzina zastępcza nie stanowią grupy docelowej projektu. Odbiorcami wsparcia w ramach konkursu mogą być m.in.:

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szczegółowy katalog osób objętych wsparciem w ramach konkursu 6.1.2 dedykowanego OPS/PCPR wskazuje podroz. 2.4 Grupa docelowa projektu Regulaminu konkursu. Ponadto do osób będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę skierowany będzie konkurs w ramach poddziałania 6.2.2.

129. W przypadku kiedy matka nie pracuje ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym to uczestnikiem projekty może być ojciec dziecka niepełnosprawnego, jako otoczenie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym?

Uczestnikiem projektu będzie osoba w rodzinie (matka), która nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Rodzic, w tym wypadku ojciec, może być zakwalifikowany jako otoczenie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jednakże należy mieć na względzie, iż otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może uzyskać wsparcie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typ 4-ty projektów jest uzupełnieniem działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

130. Wnioskodawcą w projekcie jest Powiat czy też samo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?

Wnioskodawcą w projekcie będzie Powiat, czyli jednostka nadrzędna posiadająca osobowość prawną. Natomiast PCPR będzie podmiotem realizującym projekt.

131. Efektywność społeczno - zatrudnieniowa mierzona jest jedynie w stosunku do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (w tym podjęli pracę), czy w związku z powyższym, pomiar wskaźników nie dotyczy osób, które przerwały udział w projekcie (nie zrealizował założeń ścieżki udziału, np. w wyniku nie ukończenia kursu, choroby, wyjazdu)? Np. udział w projekcie rozpoczyna 100 osób, następnie 5 osób przerywa udział; projekt zakończy 95 osób - to od tej grupy uczestników liczone będą wskaźniki efektywności społeczno - zatrudnieniowej? W naszej ocenie, nie ma także konieczności dokonywania naboru uzupełniającego, na miejsca osób, które przerwały udział, w projekcie, a wzięły już udział w pierwszej formie wsparcia.

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej liczony jest w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką, a nie od liczby osób zrekrutowanych.  W projektach w ramach Poddziałania 6.1.2 oznacza to, że minimum 80% uczestników, którzy  zakończyli udział powinno zmienić swoją sytuację w wymiarze społecznym lub zatrudnieniowym w odniesieniu do sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału. IOK ogłosiła konkurs w odpowiedzi na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie, w związku z tym oczekuje się, iż podmioty zajmujące się pomocą społeczną maksymalnie wykorzystają środki w celu pomocy jak najszerszej grupie osób. Oznacza to, że beneficjent musi dołożyć wszelkich starań, aby zaplanowana grupa docelowa zakończyła udział w projekcie. W sytuacji zaś przerwania uczestnictwa należy przyjąć kolejne osoby w celu zrealizowania założeń projektu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatkowane środki muszą mieć odzwierciedlenie w obowiązujących wskaźnikach, a ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się także na etapie rozliczania projektu.

132. Czy w sytuacji, kiedy jedno z zadań realizuje partner (organizacja pozarządowa), możliwym jest zrefundowanie przez tego partnera, dodatków do wynagrodzenia wypłaconych przez partnera wiodącego dla swoich pracowników, w związku z okresowym zwiększeniem zakresu obowiązków? np. organizacja pozarządowa tworzy i prowadzi CIS, w ramach którego uruchamia warsztat opiekuńczy - instruktorem jest pracownik MOPR, czyli partnera wiodącego, który jest za razem największym podmiotem realizującym tego typu usługi na terenie miasta. W ramach warsztatów zaplanowano współpracę z MOPR i naukę pod okiem opiekunek, traktowanych jednocześnie jako instruktorki zawodu, czy w związku z tym, organizacja pozarządowa może zrefundować dodatki przewidziane dla opiekunek MOPR wypłacone za okresowe zwiększenie ich obowiązków. Takie rozwiązanie wydaje się efektywne, zracjonalizuje (obniży) koszty zatrudnienia instruktora zawodu, który jest niezbędny do poniesienia, ale czy jest możliwe w odniesieniu do wytycznych?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 nie ma możliwości zatrudniania personelu beneficjenta u partnera i odwrotnie. Ponadto nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie. W sytuacji, gdy wnioskodawca stwierdza, iż do realizacji projektu niezbędny jest partner, nie może wówczas planować udziału swojego pracownika w zadaniu, które realizuje partner. Zastanawiająca jest wówczas zasadność partnerstwa. Dodatek do wynagrodzenia może być wypłacany przez pracodawcę, tj. MOPR, w przypadku, gdy pracownik ma rozszerzony zakres obowiązków w ramach umowy o pracę, lecz wykonuje czynności w zadaniu, za które odpowiedzialny jest MOPR. 

133. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65: "Wiek aktywności zawodowej rozumiany jest jak w badaniach aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). W badaniu tym uwzględniane są osoby w wieku 15 lat i więcej." W związku z tym czy wiek aktywności zawodowej kobiet to 15-65, wiek mężczyzn 15-67 ? Czy istnieje jakaś inna górna granica wieku aktywności zawodowej ? Czy obligatoryjne jest ujęcie w tym wyliczeniu osób poniżej 18 roku życia jako, że są one traktowane przez OPS jako dzieci w rodzinie, a nie bezpośrednio korzystające ze świadczeń pomocy społecznej ? 

W projektach realizowanych w latach 2014-2020 nie określono górnej granicy wieku aktywności zawodowej. Osoby w wieku 15-18 lat o ile nie podpisały kontraktu socjalnego/umowy  w projekcie mogą otrzymać wsparcie towarzyszące ( zgodnie z 4 typem projektów). 

134. Czy instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego tj. CENTRUM CHARYTATYWNO-SPOŁECZNE CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (zgodnie z zapisami w KRS) może być partnerem OPS w zakresie prowadzenia nowoutworzonego CIS-u we wdrażaniu usług aktywizacji społeczno - zawodowej ?

Organizacja pożytku publicznego może być partnerem w projekcie – zasady tworzenia partnerstw zostały opisane w rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu powinien uzasadnić konieczność realizacji projektu w partnerstwie, wskazać potencjał wskazanego w przykładzie partnera do wdrażania usług aktywizacji społeczno – zawodowej i uzasadnić jego wybór.

135. Jeżeli w ramach realizacji projektu z poddziałania 6.1.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie ponosiło wydatek środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wkład własny na przyznanie uczestnikowi środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej (w tut. powiecie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest dysponentem i realizatorem tych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), to czy osoba, która otrzymała to wsparcie będzie zaliczana do osiąganych wskaźników tzw. zatrudnienia - liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu?

W ramach Poddziałania 6.1.2 nie ma możliwości przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego muszą także być zgodne z typami wsparcia określonymi w Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

136. Czy w przypadku gdy uczestnik przerwie udział w projekcie, należy na jego miejsce przyjąć kolejną osobę? Jeśli tak, to jak w takim razie nowemu uczestnikowi, który dołączy do projektu, należałoby zapewnić udział w Programie Aktywizacja i Integracja? (przyjmując, że uczestnikami są osoby bezrobotne z III profilu, a planowany w ramach projektu Program Aktywizacja i Integracja został już zrealizowany).

W sytuacji przerwania uczestnictwa należy przyjąć kolejne osoby w celu zrealizowania założeń projektu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatkowane środki muszą mieć odzwierciedlenie w obowiązujących wskaźnikach, a ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się także na etapie rozliczania projektu. Ponadto realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w projekcie to minimum, które musi zrealizować każdy uczestnik zakwalifikowany do III profilu. Uczestnik ten może zostać objęty wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach ww. programu zgodnie z jego ścieżką reintegracji.

137. W którym punkcie wniosku o dofinansowanie projektu należy uwzględnić informacje, że projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego?

Nie wskazano jednoznacznie takiego miejsca. Przykładowo Wnioskodawca  informację na temat realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego może uwzględnić w pkt C.7 wniosku. Ponadto ocena wniosku będzie dokonywana na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów (załącznik 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Kryteriami odwołującymi się  również do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego są w szczególności kryteria strategiczne I stopnia.

138. Proszę o informację czy na etapie składania wniosku w ramach konkursu musimy mieć już decyzję Wojewody Pomorskiego o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej czy tego typu formalności mogą być załatwione dopiero po ogłoszeniu wyników i otrzymaniu dofinansowania.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadanie decyzji Wojewody o nadaniu statusu Centrum jest konieczne, gdy CIS ma być partnerem w projekcie i nie jest jednostką organizacyjną wnioskodawcy. Jeżeli CIS jest jednostką organizacyjną wnioskodawcy i ma być realizatorem zadania (wskazanym we wniosku o dofinansowanie), to status Centrum powinien posiadać w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast wykonawca zleconej usługi merytorycznej powinien posiadać status Centrum na etapie podpisywania ze zleceniodawcą umowy dotyczącej realizacji tej usługi. W sytuacji, kiedy Wnioskodawca planuje utworzenie nowego Centrum w ramach projektu, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, iż procedura nadania statusu przez Wojewodę Pomorskiego została rozpoczęta lub wskazać termin kiedy wniosek o nadanie statusu zostanie złożony (kwiecień lub wrzesień w danym roku). Termin ten powinien być uwzględniony przy planowaniu terminu rozpoczęcia realizacji projektu i w harmonogramie działań projektowych.

139. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców powiatu - osób z niepełnosprawnością. Czy w ramach tego narzędzia możemy realizować ścieżki reintegracji na podstawie indywidualnych umów z uczestnikami projektu, których opiekunami będą pracownicy jednostki doradcy osób niepełnosprawnych?

Analogiczne pytanie znajduje się już w pytaniach i odpowiedziach, jednak ze względu na Państwa informację jedynie, iż mają to być programy zgodne ustawą o pomocy społecznej a sama ustawa tej kwestii nie reguluje, proszę o jednoznaczną interpretację. Bardzo zależy nam na możliwości wdrożenia projektu w w/w formie ponieważ kontrakty socjalne mogą być zawierane tylko przez pracowników socjalnych a w naszej jednostce w zespole ds. osób niepełnosprawnych nie pracują pracownicy socjalni i nie ma żadnej możliwości aby takich do realizacji projektu zatrudnić. Jeżeli nie będzie możliwości wdrożenia tutaj Programu Aktywności Lokalnej i w jego ramach indywidualnych umów z osobami niepełnosprawnymi musimy zrezygnować z aplikowania o środki.

Proszę także o odpowiedź czy w/w Program Aktywności Lokalnej do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego może być przyjęty przez Radę Powiatu po złożeniu wniosku w konkursie?

Zgodnie z rozdziałem 2.3 pkt 1b oraz 6 zał. nr 13 do Regulaminu konkursu projekt może być realizowany poprzez usługi aktywnej integracji z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej. Można więc zaplanować w projekcie ścieżki reintegracji na podstawie indywidualnych umów z uczestnikami projektu, których opiekunami będą pracownicy jednostki - doradcy osób niepełnosprawnych. Te indywidualne umowy nie będą kontraktem socjalnym w rozumieniu   Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 108. Jednak konieczne będzie wdrożenie procesu wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

140. Chcemy realizować projekt Partnerski, gdzie liderem będzie powiat (zadania realizuje powiatowe centrum pomocy rodzinie) i gminy (zadania realizują miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej) – rozumiem, że w części B2 wniosku podajemy dane powiatu, w części B4 wniosku powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jak sytuacja ma się w przypadku partnerów? Czy w części B3 wniosku powinniśmy podać dane ośrodków pomocy społecznej czy gmin, jeżeli gmin, to gdzie wykazać dane jednostek organizacyjnych realizujących projekt?

W części  B.3 wniosku dotyczącej danych Partnera  należy wskazać dane gminy/powiatu, natomiast informację o tym jaka jednostka ww. gminy/powiatu będzie zaangażowana z ramienia Partnera w realizację projektu wskazujemy w opisie zadań oraz w doświadczeniu (nie wymaga się żadnych danych teleadresowych, NIP, REGON, itp. tej jednostki, tylko samą nazwę jednostki np. GOPS/MOPS……, żeby móc to potem potwierdzić w umowie partnerstwa).

141. Proszę o informację, czy jest możliwe przyjęcie na staż zawodowy uczestnika projektu przez Partnera (spółdzielnia socjalna) oraz czy jest możliwe zatrudnienie po realizacji ścieżki reintegracji uczestnika u Partnera (i liczone do wskaźnika zatrudnienia)?

Nie ma możliwości przyjęcia na staż zawodowy uczestnika projektu przez Wnioskodawcę lub partnera. Natomiast możliwe jest zatrudnienie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie. Wówczas będzie on wliczany do wskaźnika: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu.

142. Czy można obniżyć wartość % kosztów pośrednich (mamy koszty mniejsze, niż wylicza nam gwa).

Koszty pośrednie w projektach w ramach poddziałania 6.1.2 są rozliczane stawkami ryczałtowymi, ustalonymi na konkretnym poziomie w zależności od całkowitej wartości projektu i są niezmienne. Oznacza to, że decydując się na rozliczanie w ramach projektów kosztów pośrednich, należy przyjąć stawki w takiej wysokości, w jakiej zostały wskazane w Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 podrozdział 8.4.

143. Czy jeśli zlecamy zadanie organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, to zaznaczamy w szczegółowym budżecie projektu w kolumnie 11 "Zlecone usługi merytorycznej"?

W przypadku powierzenia wykonawcy zewnętrznemu tj. organizacji pozarządowej, nie będącej personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu należy odznaczyć check-box w kolumnie 11. Dodatkowo wszystkie wydatki poniesione jako zlecone usługi merytoryczne powinny zostać uzasadnione (pole 5 Uzasadnienie zlecenia usług merytorycznych w projekcie) w kontekście niezbędności i zasadności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu.

Należy również pamiętać, że jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:

 1. zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
 2. angażowania personelu projektu.

Ponadto nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez Wnioskodawcę Partnerom projektu i odwrotnie. 

144. Zapis mówiący o limicie godzin pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu (276 godzin) dotyczy również zatrudnienia w ramach kosztów pośrednich czy tylko bezpośrednich?

Zapisy dotyczące limitu godzin pracy pracowników zaangażowanych  w realizację projektu zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…., w rozdziale 6.16  Koszty związane z zaangażowaniem personelu, pkt 8 dotyczą wszystkich osób wykonujących zadania w projekcie ujmowanych w ramach kosztów bezpośrednich. 

145. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wskazać we wniosku o dofinansowanie CIS, który ma uczestniczyć w realizacji projektu i odpowiadać za usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wnioskodawcą projektu jest gmina, realizatorem GOPS. Z uwagi na fakt, że CIS jest jednostką organizacyjną gminy nie można wykazać go, jako partnera projektu. Nie można też wykazać CIS-u, jako realizatora projektu, ponieważ w naszym przypadku jest nim GOPS. Jedynym możliwym, w naszej ocenie sposobem ujęcia CIS-u jest wykazanie go jako podmiotu, któremu zostanie zlecone zadanie merytoryczne. Proszę o odpowiedź, czy taki sposób wykazania CIS-u będzie prawidłowy.

CIS, będący jednostką organizacyjną Wnioskodawcy wyspecjalizowaną w zakresie reintegracji zawodowej,  powinien być wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizator tego zadania.   

146. W projekcie zakładamy, że spośród jego uczestników, 90% stanowić będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z określonym III profilem pomocy. Nasz PUP (partner) stoi na stanowisku, że nie może prowadzić aktywizacji zawodowej uczestników projektu m. in.  w zakresie kierowani ich na kursy zawodowe i staże, kierując się zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która uniemożliwia kierowanie  tego typu form wsparcia do bezrobotnych z III profilu. Czy wskazana ustawa ma zastosowanie do całości działań związanych z aktywizacją zawodową, czy tylko w zakresie, w którym Regulamin Konkursy wprost odwołuje się do ustawy o promocji zatrudnienia... (np. realizacja PAI, czy wysokość stypendium stażowego) Proszę o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Ustawa o promocji zatrudnienia … wyraźnie określa, że w przypadku uczestnictwa w projekcie osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne z określonym III profilem pomocy, obligatoryjne jest zastosowanie wobec nich PAI. W ramach PAI aktywizacja zawodowa polega jedynie na realizacji prac społecznie użytecznych - nie przewidziano organizacji kursów zawodowych i staży. W ramach projektu uczestnik może oprócz PAI uzyskać inny rodzaj wsparcia, o ile jest to zgodne z jego indywidualną ścieżką reintegracji – np. może zostać skierowany na kurs zawodowy lub na staż, a realizatorem kursów i stażu nie musi być PUP. Proszę również o zapoznanie się z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania dotyczące PAI. 

147. Proszę o interpretację, które z poniższych działań możemy w projekcie z poddziałania 6.1.2 sfinansować jako wkład własny. Oczywiście zakładając ich zasadność i konieczność wdrożenia dla poszczególnych uczestników zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Są to podstawowe zadania w ramach PFRON jakie PCPR realizuje dla swoich klientów:

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (refundacja kosztów dla uczestnika z programu AS)
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)
 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)
 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy;
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej
 • udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych i rehabilitacji dzieci i młodzieży
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
   

W projekcie zarówno w ramach dofinansowania jak i wkładu własnego kwalifikowalne są wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…. Wydatki muszą wpisywać się w typy operacji przewidziane w SzOOP RPO WP 2014-2020 i być niezbędne do osiągniecia celu konkursu jakim jest: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

148. Bardzo prosimy o pomoc w następujących kwestiach:

a) mamy problem z określeniami  zakresu zadań (rzeczowych) będziemy rozliczać projekt ryczałtowo (pon. 100 000 eur) - czy np. zadanie - indywidualna ścieżka reintegracji dla osób bezrobotnych jest zadaniem a jej poddziałaniami są wszelkie planowane działania (np. rekrutacja, psycholog, doradca zawodowy, szkolenia zawodowe, warsztaty motywacyjne)

b) czy zadanie określamy jedną główną kwota czy musimy porozdzielać koszty na poszczególne poddziałania?

Zadania powinny wynikać z problemów grupy docelowej. Dla każdego zadania powinny być określone wskaźniki i ich wartości (umowa o dofinansowanie projektu). Jeśli w projekcie zaplanowane zostanie tylko jedno zadanie objęte kwotą ryczałtową, to w przypadku niezrealizowania określonych wskaźników na poziomie 100 % wartość całego zadania będzie uznana za niekwalifikowalną.  Ponadto w budżecie szczegółowym wskazuje się wszystkie planowane wydatki w ramach poszczególnych zadań w osobnych pozycjach (jednostkowo), natomiast kwotę ryczałtową stanowić będzie kwota za całe zadanie.

Dokładne informacje dotyczące uproszczonych metod rozliczania projektu zawarte są w podrozdziale 6.6 oraz 8.6  Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP2014-2020).

149. Kilkukrotnie wśród pytań stawianych przez potencjalnych Wnioskodawców poruszona została kwestia realizacji PAI i ewentualnego łączenia tego instrumentu z innymi wskazanymi w konkursie (tak o charakterze społecznych, jak i zawodowym). Każdorazowo z przedstawionych przez Państwa odpowiedzi wynikało, iż PAI musi być realizowany jako pierwsza forma wsparcia.

W świetle dokumentacji konkursowej m.in. standardów realizacji wsparcia załącznik. 13 rozdział 2.3 pkt. 7 PAI jest wykazany jako usługa o charakterze zawodowym, która obligatoryjnie winna zostać poprzedzona usługami o charakterze społecznym. Czy dobrze to interpretujemy?

Zgodnie z art. 62a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  Program Aktywizacji i Integracji składa się z integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej lub podmioty, o których mowa w ust. 3 art. 62a. Natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a. Dopiero po zrealizowaniu Programu Aktywizacji i Integracji można objąć uczestnika projektu inny wsparciem, zaplanowanym w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji.

150. Jak w  przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w projekcie ująć wkład własny niepieniężny np. w postaci sali wykorzystywanej na  rzecz projektu, należy udokumentować Państwu jej wysokość. W wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków mowa  jest m. in.  o taryfikatorze stosowanym przez daną jednostkę.  Czy zatem w przypadku OPS może być to odpowiednie Zarządzenie Dyrektora (w którym wycenia się koszt h najmu sali na podstawie kosztów eksploatacji/ utrzymania danego metrażu).

Planując wykorzystanie sali jako wkładu niepieniężnego do projektu należy mieć na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… mówiące o tym, że wartość wkładu niepieniężnego musi być potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom i nie może przekraczać stawek rynkowych. W projekcie może być ujęta jako wkład własny jedynie ta część, która odpowiada faktycznemu wykorzystaniu sali w projekcie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządzenie Dyrektora musi opierać się na dokonanej wycenie sali, która będzie zgodna ze stawkami rynkowymi, aby następnie wykorzystać ją jako  wkład niepieniężny.

151. Czy w przypadku zasiłków celowych przyznawanych w celu realizacji kontraktu socjalnego OPS stanowiących wkład własny instytucji  istotnym jest to na co ww. zasiłki są wydatkowane?  Czy przeznaczenie zasiłków celowych kwalifikowane jest bez względu na przeznaczenie, a jedynie z tytułu realizacji kontraktu socjalnego, czy wprost przeciwnie cel przyznania (wydatek uczestnika) musi być zgody z katalogiem wskazanym w regulaminie i wytycznych konkursowych np.  dot. kosztów dojazdu, opieki na dzieckiem/osoba zależną, wyżywienia w okresie, gdy nie jest pokrywane ono ze środków projektu  itp.?  Czy może można przeznaczyć te zasiłki również na: zakup odzieży, środki higieny, środki czystości, opał?

W ramach projektów realizowanych przez OPS w poddziałaniu 6.1.2 świadczenia w postaci zasiłków mogą być uznane za wkład własny. IOK nie określa rodzaju zasiłków oraz ich przeznaczenia. Zasady przyznawania oraz rodzaje zasiłków muszą być zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

152. Zgodnie z załącznikiem 13 Standardy realizacji wsparcia (…) pkt.2.1 podpunkt 8 kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny może stanowić wkład własny. Turnusy finansowane są po części przez uczestników, a po części ze środków PFRON. Czy na moment składania wniosku w związku z powyższym załączyć należy dokument wskazujący na możliwość ujęcia środków PFRON we wkładzie własnym? Jeśli tak to prosimy o wskazanie jaki dokument byłby prawidłowym.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku składania dokumentów świadczących o możliwości wykorzystania środków PFRON jako wkładu własnego do projektu.

153. Czy 4 typ projektu realizowany może być tylko i wyłącznie z zastosowaniem Programu Aktywności Lokalnej?

4 typ projektu: Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3. Natomiast Program Aktywności Lokalnej jest jedną z form jakie mogą wykorzystać OPS i PCPR w ramach realizowanych projektów w typie projektu nr 1. Wsparcie towarzyszące może być udzielone osobom z otoczenia uczestnika projektu biorącego udział w PAL pod warunkiem, że jest ono niezbędne do jego aktywizacji.

154. Planujemy ująć w projekcie w ramach wsparcia edukacyjnego zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu, których tematyka będzie rozwijała ich zainteresowania i aspiracje (jest to wsparcie zgodne z wynegocjowanym ZPT)? Czy w Państwa opinii ten wydatek jest kwalifikowany?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w poddziałaniu 6.1.2, w typie projektu 1 c możliwe jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym obejmującym m.in. zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych. Tak więc Państwa pytanie dotyczy tego rodzaju wsparcia i jest ono kwalifikowalne w ramach projektu. 

155. Wnioskodawcą jest Powiat a realizatorem PCPR. powiat otrzymuje środki z PFRON na rehabilitację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i dokonuje ich podziału. Część środków zostaje przeznaczona na rehabilitację społeczną, którą realizuje PCPR, a część środków na rehabilitację zawodową realizowaną przez PUP. W związku z czym nasze pytanie brzmi: Czy w tym przypadku środki przekazane na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej mogą stanowić wkład własny do projektu?

W projekcie zarówno wydatki w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i  wkładu własnego muszą  być  zgodne z obowiązującymi wytycznymi. W związku z czym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą stanowić wkładu własnego.

Natomiast zgodnie ze „Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014-2020" możliwe są działania wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami , w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Jednakże proszę mieć na uwadze, iż w tym przypadku może wystąpić pomoc publiczna.

156. Czy jako wkład własny w projekcie można wykazać pracę socjalną pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w tutejszym Ośrodku? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyliczyć wkład własny? Czy podać wynagrodzenie brutto/brutto danego pracownika w przeliczeniu na godziny wykonywania pracy w danym projekcie?

Zgodnie z ppkt. 3.1.3 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 jedną z form wniesienia wkładu własnego może być wynagrodzenie kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację projektu, która nie jest finansowana ze środków projektu. W związku z powyższym odnosimy się do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę w tutejszym Ośrodku. Jeżeli dany pracownik będzie wykonywał prace w projekcie w pełnym wymiarze godzin, wówczas można wykazać 100% jego wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy będzie to praca tylko w części etatu, wówczas jako wkład własny można uznać tę część wynagrodzenia odpowiadającą  ilości przepracowanych godzin w ramach projektu.

157. Jeśli wnioskodawca - Gmina (Urząd Gminy) zleca realizację projektu OPS-owi, to który podmiot i na jakich zasadach przeprowadza wybór instytucji, która zrealizuje część aktywizacji zawodowej? Czy robi to gmina w ramach przetargu i  trybu zamówień publicznych ? Czy robi to OPS, a jeśli TAK i  kwota jest niższa niż 32 000 EUR to w drodze zapytania ofertowego?

Zgodnie z art. 3. 1.  Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - taką jednostką jest np. OPS  Podmiot ten ma obowiązek działać zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówień publicznych zawartych w przywołanej powyżej ustawie oraz przepisami obowiązującymi wnioskodawcę w tym obszarze.

Uzupełnienie z dnia 11.09.2015 - W przypadku, gdy uczestnikami projektu będą osoby niesprofilowane, tj. niezarejestrowane w PUP należy mieć na względzie, iż aktywizacja zawodowa tych osób może być realizowana przez: instytucje rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), podmioty danej JST wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu. W przypadku gdy uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, obowiązuje ich PAI realizowany przez PUP (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a dalsza aktywizacja zawodowa może być realizowana przez ww. instytucje.

158. Jakie przeglądarki można wykorzystać do pracy z GWA?

Zaleca się stosowanie przeglądarek Chrome oraz Mozilla FireFox w najnowszych dostępnych wersjach. Dopuszczane jest stosowanie przeglądarki Internet Explorer w wersji minimum 11. Jednocześnie ustawienia stosowanej przeglądarki muszą być standardowe (domyślne ustawienia po pierwszej instalacji). Przy zastosowaniu ustawień niestandardowych mogą pojawić się problemy z zapisem danych wniosku.

159. Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 146, której część brzmi:

"W ramach projektu uczestnik może oprócz PAI uzyskać inny rodzaj wsparcia, o ile jest to zgodne z jego indywidualną ścieżką reintegracji – np. może zostać skierowany na kurs zawodowy lub na staż, a realizatorem kursów i stażu nie musi być PUP",
wobec powyższego:
- czy PUP może udzielać wsparcia w ramach realizacji aktywizacji zawodowej (poza PAI) w formie kursów i staży dla bezrobotnych uczestników projektu z III profilu pomocy?
- czy PUP może udzielać wsparcia w ramach realizacji aktywizacji zawodowej (poza PAI) w formie kursów i staży dla bezrobotnych uczestników projektu, którzy w trakcie udziału w projekcie przeszli z III do II profilu pomocy, przy założeniu, że wsparcie nadal udzielane jest w ramach realizowanego projektu w OP 6?

Zgodnie z art. 62a Ustawy o promocji zatrudnienia … PUP nie może udzielać wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej w formie kursów i staży osobom bezrobotnym, zakwalifikowanym do III profilu pomocy.

Ponadto zgodnie z zapisami podrozdziału  2.3 pkt  7 i  8  Załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu (Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja…) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w projektach OPS lub PCPR są realizowane przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.  Wobec tego PUP nie może udzielać wsparcia w formie kursów i staży bezrobotnym uczestnikom projektu, którzy w trakcie udziału w projekcie zmienili profil pomocy z III na II (uprawnione są  pozostałe podmioty wskazane w pkt. 7). Dodatkowo pomoc osobom bezrobotnym z I oraz II profilu w formie kursów i staży w ramach aktywizacji zawodowej powinna być realizowana wyłącznie w projektach w ramach Osi Priorytetowej 5 RPO WP lub w PO Wiedza Edukacja Rozwój.

   160. Czy istnieje możliwość rekrutowania do projektu osób z lekkim stopniem niepełnosprawności? Ewentualnie czy osoby ze stopniem umiarkowanym i znacznym mogą być aktywizowane przez PCPRy ?

Zapisy w dokumentacji dotyczącej konkursu 6.1.2 nie wskazują na brak możliwości objęcia wsparciem osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Mowa jest jedynie o tym, iż preferowane są do wsparcia osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tak więc do projektu można przyjąć osoby z niepełnosprawnościami niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Natomiast rodzaj aktywizacji tych osób będzie musiał być dostosowany do ich możliwości i potrzeb. 

161. Czy można zaplanować w ramach projektu organizację konferencji podsumowującej?

Przede wszystkim należy rozważyć, czy istnieje potrzeba organizowania takiej konferencji. Co ona ma na celu, zwłaszcza że poszczególne etapy, w których biorą udział uczestnicy, zazwyczaj kończą się rozdaniem zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów. Niemniej jednak istnieje możliwość zorganizowania konferencji podsumowującej, jednakże należy ją uwzględnić w ramach kosztów pośrednich.

162. Czy przy jednym wniosku w GWA może jednocześnie pracować kilka osób?

Praca na kilku stanowiskach jednocześnie jest niemożliwa. Wniosek do edycji ma tylko osoba, która go założyła. Udostępnianie loginu i hasła innym użytkownikom zagraża bezpieczeństwu Państwa danych. Również edycja wniosku przez jednego użytkownika z kilku przeglądarek lub zakładek jednej przeglądarki jest niezalecane. W obu przypadkach zapisana zostanie tylko jedna wersja wniosku.

163. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni (m.in. kosiarki, podkaszarki itp.), które służyć miałyby do realizacji prac społecznie użytecznych w ramach PAI? Tzn. sprzęt ten jest Nam potrzebny w celu umożliwienia wykonywania prac pielęgnacyjnych na rzecz Gminy przez zarejestrowane osoby bezrobotne z III profilu, będące beneficjentami planowanego projektu. Prace społecznie użyteczne byłyby częścią ścieżki reintegracji dla osób które chcielibyśmy wyposażyć w umiejętności pracownika utrzymania i pielęgnacji zieleni.

Koszt zakupu urządzeń do pielęgnacji zieleni będzie kosztem niekwalifikowalnym.
 

164. Czy we wniosku o dofinansowanie konieczne jest precyzyjne określenie zakresu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych z III profilu pomocy czy wystarczy podanie informacji ramowych takich jak np. czas trwania prac, liczba osób itp.?

W ramach wniosku należy zawrzeć ramowe informacje na temat obligatoryjnych prac społecznie użytecznych, m.in. liczbę osób, czas trwania itp., które muszą być zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

165. Czy w ramach Programu Aktywizacji i Integracji w usługach o charakterze społecznym dodatkowo mogą brać udział osoby nieaktywne zawodowo (służyć ma to integracji uczestników, wygenerowaniu oszczędności - nie będzie konieczności organizowania działań o charakterze społecznym dodatkowo dla grupy osób nieaktywnych zawodowo)?

Program Aktywizacja i Integracja jest skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych i jednocześnie zakwalifikowanych do III profilu pomocy w PUP. W związku z tym osoby nieaktywne zawodowo nie mogą brać ww. programie udziału. Zapisy rozdziału 12a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w całości są poświęcone Programowi Aktywizacja i Integracja. Natomiast w zajęciach dot. integracji społecznej organizowanej przez OPS powinny brać udział wszystkie osoby wchodzące w skład grupy docelowej projektu, które wymagają takiego wsparcia zgodnie ze ścieżką reintegracji.

166. Czy w ramach kosztów bezpośrednich należy zaplanować wydatki bardzo szczegółowo, tzn. wskazać konkretną nazwę szkolenia/warsztatu  (np. warsztaty komunikacji społecznej) z ilością godzin? Czy można wskazać jedynie planowany instrument aktywnej integracji (np.  warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste) z szacunkową liczbą godzin, a szczegółowy zakres i harmonogram utworzyć już w ramach projektu, po opracowaniu ścieżek reintegracji, z których dopiero będzie wynikała potrzeba udzielnie konkretnego wsparcia poszczególnym uczestnikom?

W ramach szacowania budżetu oraz szczegółowego budżetu projektu wydatki należy wykazać tak, aby można było ocenić zasadność, efektywność oraz racjonalność ponoszonego kosztu, tj. należy podać przynajmniej podstawowe informacje na temat danego wsparcia (np. liczb godzin, indywidualne/grupowe, zakres tematyczny, itp.).

167. Kiedy należy zawrzeć (podpisć) umowę partnerską? Przed złożeniem wniosku czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 powinni przedstawiać do konkursu projekty dojrzałe pod względem operacyjnym – ze względu na sposób dofinansowania ich realizacji ze środków funduszy strukturalnych, polegający na refundacji poniesionych wydatków/udzielaniu zaliczek na poczet zaplanowanych wydatków –partnerstwa powinny mieć określony kształt organizacyjny i być przygotowane do podjęcia realizacji projektu z dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do IZ RPO WP/IP.

Ponadto pkt 5 regulaminu konkursu określa ogólne warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane na tym etapie załączniki. Umowa o partnerstwie jest jednym z wymaganych załączników.

168. Czy konieczne jest ujęcie świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS w budżecie projektu ? Kwota taka podnosi wartość projektu, a jednocześnie świadczenie te jest zagwarantowane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i wypłacane obligatoryjnie przez Urząd Pracy. W związku z tym czy możliwe jest pominięcie tego oczywistego wydatku w budżecie projektu ? Natomiast informacja o wypłacanych świadczeniach integracyjnych dla uczestników CIS będzie umieszczona w opisie zadania.

Nie jest konieczne ujmowanie świadczeń integracyjnych w szczegółowym budżecie jako pozycję budżetową, wystarczy wskazać w treści zadania/podzadania, że takie świadczenia będą wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Urząd Pracy.

169. Czy koszty rekrutacji mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich?

Koszty pośrednie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 z dnia 10 kwietnia 2015 r." obejmują wszystkie koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu.  Dotyczy to również takich czynności jak: prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach.  Koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu może stanowić koszt bezpośredni projektu .

Ponadto,  w ramach kosztów pośrednich powinny zostać  ujęte również koszty takie jak:

Koordynowanie i  zarządzanie projektu;

Rozliczanie, w tym monitorowanie;

Organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa;

Obsługa kadrowa, księgowa i finansowa;

Obsługa sekretariatu kancelarii;

Obsługa prawna, w tym zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

170. W związku z pyt. 71 chciałabym prosić o uściślenie - Czy w ramach wkładu własnego, np. jako zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych (usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym) mogą być kwalifikowane wydatki na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) - jest to zadanie w ramach programu Aktywny Samorząd ze środków PFRON?

W ramach  projektu istnieje możliwość uznania i zakwalifikowania jako wkład własny dofinansowania z PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd (moduł II), jednakże tylko gdy dotyczy osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i wynika z określonej dla niej ścieżki reintegracji. Ponadto należy mieć na uwadze również fakt, iż wsparcie oferowane w ramach programu Aktywny Samorząd (np. studia w systemie stacjonarnym/dziennym) nie powinny kolidować ze wsparciem oferowanym w ramach projektu. 

171. W związku z pyt. 155 i odpowiedzią cyt.: "Jednakże proszę mieć na uwadze, iż w tym przypadku może wystąpić pomoc publiczna" proszę o weryfikację: dotąd zadanie z PFRON tj. zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - stanowiło szczególną formę pomocy publicznej tzw. pomoc de minimis - czy ujęcie wydatku jako wkładu własnego w projekcie zmienia tę kwalifikację na pomoc publiczną?

Możliwość uznania i zakwalifikowania w projekcie jako wkład własny dofinansowania pochodzącego  z PFRON na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadal stanowi szczególną formę pomocy publicznej tzw. pomoc de minimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkania odbędą się 14 lipca 2015 roku i 21 lipca 2015 roku.

„Weź udział w szkoleniach i konferencjach" - Należy wypełnić zgłoszenie.

Informujemy, że oba spotkania są o tej samej tematyce.

Prosimy o wybór dogodnego dla siebie terminu. Liczba miejsc ograniczona.