Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT

Zakończony 21.10.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumentacji naboru dostępnej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Informacja dotycząca naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.1 RPO WP na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można skaładać od 9.10.2015 roku do 21.10.2015 roku, w godz. 8.15 - 16.00.

UWAGA! Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie z 16 października 2015 r. na 21 października 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Siedziba Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu 

Następnie należy złożyć do Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku:

  • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście lub droga pocztową. Wydruk wniosku  z pliku PDF wygenerowanego po wysłaniu w GWA z nadaną przez system sumą kontrolną odpowiadającą sumie kontrolnej wysłanego w GWA wniosku.

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP. Suma kontrolna wniosku przesłanego ePUAPem musi odpowiadać sumie kontrolnej wniosku wysłanego za pomocą GWA.
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale V „Procedura składania wniosku o dofinansowanie" w dokumentacji naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy  z  terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

W ramach Poddziałania 5.1.1. realizowane będą wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT, zgodnie z zakresem interwencji wspólnym dla całego Działania.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale IV „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów" w dokumentacji naboru.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w naborze nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów (realizowanych w ramach mechanizmu ZIT) w 2015 roku wynosi: 15 124 500,00 PLN (piętnaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100) oraz w 2016 roku 30% kwoty z 2015 r. co stanowi 4 537 350,00 PLN (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z  Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 od oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
  • telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.