Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Zakończony 20.11.2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.2 Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu

Lista wniosków ocenionych pozytywnie po preselekcji

Lista wniosków ocenionych pozytywnie po proteście 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia

 

Wyniki naboru 26.07.2016

Wyniki naboru:
Lista członków KOP (docx 127 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektów w pierwszym etapie konkursu - preselekcji, można składać od 02.11.2015 do 20.11.2015.

Standardowy wniosek o dofinansowanie będzie składany po przeprowadzeniu oceny preselekcyjnej, na pisemne wezwanie do złożenia właściwego wniosku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 sierpnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego  2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.8 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • związki zawodowe,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 • przedsiębiorcy,
 • regionalne organizacje turystyczne/lokalne organizacje turystyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań
w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i  problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in:

- wsparcie psychologiczno-doradcze,

- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,

b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:

- kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

- staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:

- pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,

- wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- zatrudnienie wspomagane realizowane przy udziale trenera pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

2. Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.:

a) pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp.

b) dodatek relokacyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych  projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi
84 810 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 Regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instyucja Organizująca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op5.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Pytania i odpowiedzi według kategorii

DOKUMENTY (REGULAMINY, ZASADY, WYTYCZNE, TRYB WYBORU)

1.  Ile można złożyć wniosków na jeden podmiot/beneficjenta w ramach powyższego konkursu 5.2.2.?

Odp.: Zgodnie z Regulaminem konkursu 5.2.2 nie ma ograniczenia ilościowego w zakresie liczby składanych przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu.

2.  W jakim dokumencie jest określona kwestia wskaźnika 35% osób, które w projekcie muszą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Odp.: Powyższa kwestia została określona w Regulaminie Konkursu Rozdział 2.7 i załączniku nr 13 do Regulaminu Konkursu – Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020, Rozdział  3.2 pkt.  4 i 5.

3. Czy w przypadku decyzji IOK o odstąpieniu od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej II stopnia jest możliwe przesunięcie terminu realizacji projektu na wcześniejszy?

Odp.: 31.08.2016 rok to tylko planowany termin rozstrzygnięcia konkursu. Zgodnie z regulaminem konkursu, w punkcie 3.4 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie, jest zapis, iż w ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK. Możliwe jest ponoszenie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu na wyłączne ryzyko wnioskodawcy i partnerów, przy zastrzeżeniu, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać ukończony/zrealizowany przed dniem złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu. A ostateczny i nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji projektu to 31 października 2018 roku. 
W związku z powyższym realizacje projektu można rozpocząć z dniem 2 października 2015 roku (dzień ogłoszenia konkursu), a zakończyć go 31 października 2018 roku. 

4.  Czy w związku z zapisami w pkt. 3.2  „Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2 (…)", tj. „Szkolenia otwarte, tzn. takie na które prowadzony jest otwarty nabór uczestników, o zdefiniowanym z góry programie lub ramach merytorycznych, grupie docelowej, celach szkoleniowych i cenie mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych." zamiast konkretnych, wskazanych z nazwy, szkoleń (np. Barman/kelner, Obsługa kasy fiskalnej), w projekcie powinno się wskazać przybliżoną pulę godzin szkoleniowych dla UP, która następnie zostanie rozdysponowana zgodnie z potrzebami zdiagnozowanymi na etapie IPD. W jaki sposób ująć w budżecie projektu wydatki związane z organizacją szkoleń i egzaminów, których zakres tematyczny nie jest znany?

Odp.: Zgodnie z założeniami konkursu udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych). Potrzeby szkoleniowe konkretnego uczestnika powinny wynikać wprost z indywidualnej diagnozy (IPD) dokonanej w ramach projektu. Oznacza to, iż na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca może nie znać konkretnej tematyki szkoleń dla uczestników projektu. W takim przypadku w budżecie projektu Wnioskodawca powinien zawrzeć całościową szacunkową kwotę przeznaczoną na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu. Jednocześnie, w opisie zadań powinna znaleźć się szczegółowa kalkulacja, z której będzie wynikała kwota wykazana w budżecie (między innymi średnia  kwota przeznaczona szkolenie zawodowe przypadająca na jednego uczestnika, szacowana liczba uczestników) oraz wskazanie, iż szczegółowa tematyka szkoleń będzie znana na etapie diagnozowania uczestników.

5. Czy Organizacja Pozarządowa jako Lider Projektu w  partnerstwie z   Powiatowym Urzędem Pracy może realizować różne zadania, nie tylko  wynikające  z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? Powiatowy Urząd Pracy Jako Partner realizuje tylko zadania wynikające z Ustawy.

Odp.: Wsparcie w projekcie realizowane jest w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej obejmujących  instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej uczestników projektów. Zatem zakres zadań realizowanych przez organizację pozarządową jako Lidera projektu może być poszerzony o dodatkowe zadania, przyczyniające się do aktywizacji zawodowej uczestników projektów, które są    zgodne z założeniami SzOOP, Regulaminem Konkursu oraz przyczyniają się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020. 

6. W załączniku nr 13 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020, w punkcie 1 CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ jest zapis: 4.  Uczestnikami projektów PUP w zakresie aktywizacji zawodowej mogą być wyłącznie osoby, którym w wyniku profilowania wsparcia został ustalony profil pomocy I lub II.  Pytanie czy w przypadku, kiedy PUP jest partnerem projektu skierowanego do osób bezrobotnych w którym liderem jest Instytucja szkoleniowa, zapis ten ma zastosowanie, czy uczestnikami projektu mogą być w tym wypadku także  osoby z ustalonym III profilem?

Odp.: Osoby, którym został ustalony profil pomocy III, zostają skierowane do odpowiedniej instytucji w celu udzielenia im pomocy w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". W ramach Poddziałania 5.2.2 co do zasady wsparcie kierowane jest do osób wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest  wystarczające, aby poprawić ich sytuację na rynku pracy. Wsparcie dla osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 6 – Integracja.

7. Czy  wymagane jest złożenie wniosku zarówno w formie w formie elektronicznej - za pomocą ePUAP oraz w wersji papierowej, czy wyłącznie w jednej z wymienionych w regulaminie konkursu form?

Odp.: Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu można złożyć wyłącznie w jednej z wymienionych w regulaminie konkursu formie, tj. albo w formie papierowej albo w formie elektronicznej. 
Oznacza to, że:
- w przypadku wyboru formy papierowej - po wysłaniu wniosku w GWA, wygenerowaniu pliku PDF wysłanego wniosku, wydruku pliku PDF należy dostarczyć wydruk do IOK;
- w przypadku wybory formy elektronicznej  - po wysłaniu wniosku w GWA, wygenerowaniu pliku PDF wysłanego wniosku wygenerowany plik PDF należy dostarczyć do IOK  za pomocą ePUAP na wskazany adres. 

8. W Załączniku nr 13, w punkcie 3.2. Realizacja szkoleń i kursów w ramach projektów napisane jest, że: " Kursy i szkolenia o charakterze zawodowym muszą zostać zakończone uzyskaniem kwalifikacji, przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Jednocześnie w projekcie należy założyć, że co najmniej 35% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe zgodne z powyższymi warunkami.". W projekcie planuje realizację 3 szkoleń zawodowych, z których jeden (40% uczestników) kończy się egzaminem zewnętrznym, potwierdzanym przez instytucję zewnętrzną, a pozostałe egzaminem wewnętrznym realizowanym przez realizującą kurs instytucję i wydaniem certyfikatu ukończenia kursu. Czy w takim wypadku spełnie wymóg i wszystkie kursy zawodowe będą kwalifikowalne? Jeżeli nie to proszę o informacje jakie minimalne wymagania musi spełnić taki kurs zawodowy by mógł zostać zrealizowany w projekcie.

Odp.: Podczas planowania realizacji szkoleń zawodowych w projekcie należy pamiętać, że efektem każdego kursu/szkolenia zawodowego realizowanego w ramach projektu musi być nabycie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych. Każdorazowo musi być to zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji (np. w formie egzaminu) a w konsekwencji potwierdzone odpowiednim dokumentem przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Oznacza to, że nie każda instytucja szkoleniowa jest uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu.
Za instytucje spełniające ten wymóg uznaje się instytucje pełniące role instytucji certyfikujących oraz walidujących.

Poprzez certyfikację należy rozumieć proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, ze uzyskał określoną kwalifikację, przy czym dokument ten powinien być rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży. Z kolei walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji.

9. W konkursie 5.2.2 (nabór wstępny do 20.11.2015) można złożyć jeden wniosek jako projektodawca (lider projektu). Czy można jednocześnie występować w innym wniosku jako partner projektu w ramach tego konkursu? I czy jest jakiś limit liczbowy odnośnie bycia partnerem w innych wnioskach w ramach tego konkursu (zakładając, że złoży się również wniosek jako projektodawca oraz zakładając inną sytuację, że w projekcie występuję się tylko jako partner)?

Odp.: Zgodnie z Regulaminem konkursu 5.2.2 nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu.
W ramach jednego konkursu Lider projektu może wystąpić w innym/ych wniosku/ach o dofinansowanie jako partner. Należy jednak pamiętać, aby zawiązane partnerstwo było uzasadnione. W przypadku tworzenia partnerstw istotne jest, aby przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu partnerskiego miało taki charakter, że jego wykonanie przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia). Nie będzie oceniane jako projekt partnerski przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów. Zaznaczyć należy również, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu. Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. Należy mieć na uwadze, iż powyższe zapisy stanowią podstawę oceny potencjału zarówno Lidera jak i Partnera/-ów projektu.

10. Proszę o wyjaśnienie kwestii:   strategia działania dla danego obszaru ujęta i wdrażana przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym w  opisie  "Podejście oddolne" str. 15 Załącznik nr 1 dokumentacji konkursowej. Czy strategia może  wynikać z podpisanych porozumień/deklaracji współpracy,
które nie są sformalizowane w sposób prawny i przyjęte np. uchwałą miejską w wypadku partnerstwa z jst. Jeżeli strategia ma mieć umocowanie w konkretnych dokumentach to proszę o podanie ich przykładów.

Odp.: Dla spełnienia przedmiotowego kryterium niezbędne jest przede wszystkim odniesienie się/wykazanie we wniosku o dofinansowanie następujących elementów: – identyfikacja danej inicjatywy (będącej podstawą dla projektu) w odpowiedzi na konkretne, stwierdzone zapotrzebowanie ze strony określonej społeczności/grupy/środowisk, które powoduje i integruje aktywność wielu podmiotów w celu jej realizacji; - identyfikacja tej powstałej w oddolny sposób inicjatywy w zapisach odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej przez określone podmioty w formule trójsektorowej współpracy, łączącej sektor publiczny (np. samorządy), społeczny (org. pozarządowe) i gospodarczy (np. przedsiębiorców). Treść kryterium nie narzuca wprost konkretnej i jedynej uznawanej formy oraz rodzaju dokumentu, w którym tego typu strategia może się znaleźć. Nie narzuca też wymagań, co do sposobu zatwierdzenia/uchwalenia takiej strategii, czy rangi i znaczenia prawnego dokumentu, w którym jest zawarta. Dopuszczalne są więc różne formuły – adekwatne do rodzaju podmiotów tworzących strategię i zakresu ich współpracy. Niezbędna jest natomiast jakakolwiek formalizacja takiej strategii w postaci określonego dokumentu, w celu weryfikacji wymogów narzuconych w ramach weryfikacji kryterium, tzn. muszą być podstawy do oceny czy projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów.

11. Czy w przypadku  wniosku preselekcyjnego poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku oraz dostarczenie do IOK wygenerowanego pliku PDF za pomocą ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP wniosek musi być podpisany elektronicznie tylko przez Lidera czy również przez Partnerów?

Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP wniosek o dofinansowanie podpisuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania wnioskodawcy wskazane/a we wniosku oraz w przypadku projektów partnerskich wniosek dodatkowo podpisują się osoby reprezentujące poszczególnych partnerów. Ww. wymóg obowiązuje zarówno w przypadku wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej.

12. Chcielibyśmy złożyć wniosek w ramach konkursu RPO 5.2.2. Zgodnie z regulaminem możliwe to jest w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP. Interesuje mnie ta druga forma. Niestety od wczoraj platforma jest niedostępna i nie ma informacji jak długo będzie niedostępna. Czy w tej sytuacji jest możliwość w inny sposób dostarczyć Państwu wniosek w formie elektronicznej czy też zostaje tylko forma papierowa.

Odp. Informujemy, że nie ma innej możliwości niż e-PUAP do złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej. Z uwagi na awarię e-PUAP prosimy o wybranie formy papierowej i przesłanie wniosku o dofinansowanie tradycyjną pocztą polską. 

13. Czy w ramach konkursu uproszczony wniosek, który należy złożyć do 20.11.2015r. może zostać złożony za pomocą ePUAP – bez konieczności składania wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego? 

Odp. Uproszczony wniosek o dofinansowanie może zostać złożony za pomocą ePUAP – bez konieczności składania wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego. Jednakże wniosek musi spełnić wszystkie wymogi określone w Instrukcji wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinasowanie z EFS w ramach RPO dot. podpisania wniosku.

14. Czy wniosek uproszczony wysyłany w formie papierowej musi być podpisany też przez partnerów, czy tylko przez wnioskodawcę?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP wniosek o dofinansowanie podpisuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania wnioskodawcy wskazane/a we wniosku oraz w przypadku projektów partnerskich wniosek dodatkowo podpisują się osoby reprezentujące poszczególnych partnerów. Ww. wymóg obowiązuje zarówno w przypadku wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej. 

15. W związku z problemami z przeniesieniem zapisów z wersji uproszczonej wniosku o dofinansowanie nr RPPM.05.02.02-22-0013/15 do wersji standardowej wniosku ze względu na ograniczenia znakowe zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy istniej możliwość zwiększenia limitu znaków w sekcji E.1 celem zamieszczenie choćby minimum informacji? Przyjęcie tego rozwiązania pozwoli nam na zachowanie przejrzystości i jasnego podziału odpowiedzialności między parterami.

Odp.  IZ podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie  limitu znaków zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

 

KRYTERIA

1. Proszę o wyjaśnienie kryterium C.2. Specyficzne ukierunkowanie projektu – Partnerstwo. W kryterium wskazano, iż punkty przyznane zostaną projektowi realizowanemu w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z listy (przyczyniającym się do osiągnięcia rezultatów projektu). Czy to oznacza, iż aby uzyskać punkty projekt powinien być realizowany w partnerstwie minimum 3 podmiotów: 
- Instytucji rynku pracy
- Instytucji integracji społecznej
- Pomiotu (lub kilku) z listy
Czy może zapis należy czytać jako partnerstwo minimum 2 podmiotów:
- Instytucji rynku pracy lub Instytucji integracji społecznej
- Pomiotu (lub kilku) z listy.

Odp.: Zgodnie z treścią ww. kryterium projekt powinien być realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów, tj. instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz z jednym lub kilkoma podmiotami z listy. Jednakże ilość partnerów jest tylko jednym z elementów ocenianych w kryterium. Partnerstwo musi się również przyczynić do osiągnięcia odpowiednio większości (1 pkt) czy wszystkich (2 pkt) rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

2. Co w praktyce oznacza, że wnioskodawca/partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę /przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja? Czy wystarczające będzie opisanie samodzielnie realizowanego projektu (6.1.1 PO KL) na terenie woj. pomorskiego w tym roku?

Odp.: Zgodnie z kryterium dot. profilu wnioskodawcy/partnera ocenie podlega profil wnioskodawcy (i/lub partnera/ów) w kontekście zapewnienie właściwej realizacji wskazanej koncepcji i uzyskania założonych w niej rezultatów wyrażonych w postaci wskaźników monitorowania pod kątem min.: czy wnioskodawca/partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę /przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja. Powyższe wskazuje na wspólną z innymi podmiotami realizację inicjatywy/przedsięwzięcia. Zatem w przypadku opisania jedynie samodzielnie realizowanego projektu (6.1.1 PO KL) na terenie woj. pomorskiego w roku 2015 r. kryterium nie będzie spełnione.

3.  Proszę o wyjaśnienie kwestii ocenianej na etapie preselekcji, tj.: Profil wnioskodawcy/ partnera - czy wnioskodawca/ partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę/ przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja. Czy warunek zostanie spełniony w momencie wykazania inicjatywy/przedsięwzięcia realizowanych na terenie realizacji projektu (np. woj. pomorskie), jednakże skierowanych do innej grupy docelowej i w ramach której zrealizowano różny od zaplanowanego w projekcie rodzaj wsparcia (konkretnie: zrealizowano wsparcie szkoleniowe na zasadach komercyjnych dla osób zatrudnionych)?

Odp.: Zgodnie z kryterium dot. profilu wnioskodawcy/partnera ocenie podlega profil wnioskodawcy (i/lub partnera/ów) w kontekście zapewnienia właściwej realizacji wskazanej koncepcji i uzyskania założonych w niej rezultatów wyrażonych w postaci wskaźników monitorowania pod kątem m.in.: czy wnioskodawca/partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę /przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja. Powyższe wskazuje, iż wykazane we wniosku inicjatywy/ przedsięwzięcia oceniane będą pod kątem zdolności merytorycznej i instytucjonalnej wnioskodawcy/partnera do ich prawidłowej realizacji. Jednocześnie wspólna realizacja inicjatywy/przedsięwzięcia  nie może być rozumiana jako podwykonawstwo w ramach projektu (zakup usług szkoleniowych). W przywołanej wyżej sytuacji warunek zostanie spełniony, bowiem  zakres weryfikacji spełnienia kryterium nie wprowadza wymogu aby wskazana inicjatywa/przedsięwzięcie realizowane na terenie realizacji projektu pokrywało się z koncepcją projektu w zakresie grupy docelowej i zakresu realizowanego wsparcia.

4. Czy w sytuacji kiedy Lider projektu jednocześnie występuje jako partner w innym wniosku może mieć to wpływ na obniżoną punktację, np. w przypadku oceny potencjału?

Odp.: W sytuacji kiedy Lider projektu jednocześnie występuje jako partner w innym wniosku co do zasady sytuacja ta nie ma wpływu na obniżenie punktacji. W przypadku tworzenia partnerstw istotne jest, aby przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu partnerskiego miało taki charakter, że jego wykonanie przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia). Nie będzie oceniane jako projekt partnerski przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów. Zaznaczyć należy również, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu. Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. Należy mieć na uwadze, iż powyższe zapisy stanowią podstawę oceny potencjału zarówno Lidera jak i Partnera/-ów projektu.

5. Czy w ramach konkursu preferowane będą projekty realizowane na obszarze całego województwa pomorskiego? Czy też możliwa będzie realizacja projektu na obszarze kilku powiatów (np. o najwyższej w regionie skali bezrobocia)?

Odp.: Projekt może być realizowany na terenie całego województwa jak i jego części. Jednakże dodatkowe punkty można uzyskać za spełnienie kryterium strategicznego I stopnia: „Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Lokalizacja". Zgodnie z nim preferowane (punktowane) będą projekty realizowane wyłącznie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia na podstawie wykazu – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

6. Czy projekt w ramach konkursu RPO powinien być realizowany w partnerstwie trójsektorowym, np. przedsiębiorca (wnioskodawca), instrukcją rynku pracy oraz instytucja integracji społecznej. W dokumentacji tak jasno nie jest o tym, napisane, jednakże w załączniku nr 1 , C: Specyficzne ukierunkowania projektu 14 punktów jest za partnerstwo?

Odp.: Zgodnie z treścią kryterium  (C. Specyficzne ukierunkowanie projektu, C.2. Partnerstwo) projekt powinien być realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów, tj. instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz z jednym lub kilkoma podmiotami z listy. Jednakże ilość partnerów jest tylko jednym z elementów ocenianych w kryterium. Partnerstwo musi się również przyczynić do osiągnięcia odpowiednio większości (1 pkt) czy wszystkich (2 pkt) rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

7. W ramach kryteriów preselekcji  ocenie będzie podlegał profil wnioskodawcy i/lub partnerów między innymi poprzez zbadanie:
- czy wnioskodawca/ partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę/ przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja. Pytanie czy taką inicjatywą ma wykazać się którykolwiek z partnerów projektu, czy wszyscy partnerzy?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektów z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 opis w części E.1 może dotyczyć Wnioskodawcy (i/lub  Partnera/ów). Zatem inicjatywę taką może wykazać jeden z Partnerów. 

8. Czy w przypadku organizacji II modułowego szkolenia pn. "Pracownik magazynu z uprawnieniami kierowcy wózka jezdnego", gdzie moduł pierwszy Pracownik magazynu - kończy się egzaminem wewnętrznym prowadzonym przez organizatora szkolenia a moduł II Kierowca wózka jezdnego - kończy się egzaminem zewnętrznym przed Urzędem Dozoru Technicznego osoby, które pozytywnie zdały oba egzaminy będzie można uznać, za osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w rozumieniu dokumentacji 5.2.2. Dla organizatora szkolenia osoba, która skutecznie ukończyła szkolenie "Pracownik magazynu z uprawnieniami kierowcy wózka jezdnego" to uczestnik, który pozytywnie zdał egzaminy dla każdego modułu i otrzymuje  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia plus uprawnienia UDT.

Odp. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 13 Standardy realizacji wsparcia….. Podrozdział 3.2 pkt. 4 i 5 efektem każdego szkolenia/kursu realizowanego w ramach projektu jest nabycie kwalifikacji, przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. 
Za właściwy organ uznaje się instytucje pełniące role instytucji certyfikujących (uprawnionych do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu) oraz walidujących. Tym samym jeśli Urząd Dozoru Technicznego spełnia przesłanki takiej instytucji, potwierdzenie przez niego stosownym dokumentem uzyskania odpowiednich uprawnień będzie uznane za nabycie kwalifikacji przez uczestnika projektu (realizacja II modułu szkoleniowego).

9. Zgodnie z zapisami w Załączniku 1 w celu uzyskania punktów za kryterium strategiczne I stopnia w obszarze specyficznego ukierunkowania projektu, o nazwie: C.1. Lokalizacja, wsparcie w ramach projektu należy kierować wyłącznie do osób bezrobotnych: "Kryterium dotyczy projektów skierowanych wyłącznie do zarejestrowanych osób bezrobotnych' Jednocześnie w Regulaminie konkursu na str. 17 widnieje zapis: W przedmiotowym konkursie, z uwagi na obowiązujące kryteria wyboru projektów, Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich poniższych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego" w tym wymieniono wskaźnik: "Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie".  Konieczność uwzględnienia wszystkich wskaźników znajduje odzwierciedlenie w zapisach dotyczących kryteriów formalnych [np.A.2/A11]. W jaki zatem sposób można pozyskać punkty za w/w kryterium strategiczne I stopnia?

Odp.: W celu pozyskania punktów za w/w kryterium należy realizować projekt na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o wysokiej stopie bezrobocia) skierowany wyłącznie do zarejestrowanych osób bezrobotnych. W takim przypadku we wskaźniku "Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie" należy wpisać wartość „0".

10. Kryterium C.2. Specyficzne ukierunkowanie projektu – Partnerstwo. W kryterium wskazano, iż punkty przyznane zostaną projektowi realizowanemu w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z listy (przyczyniającym się do osiągnięcia rezultatów projektu). 2.Kwestii ocenianej na etapie preselekcji, tj.: Profil wnioskodawcy/ partnera - czy wnioskodawca/ partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę/ przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja. Czy jeżeli Wnioskodawca nie spełni tych któregoś z wymienionych wyżej kryteriów to wniosek może odpaść?

Odp.: Kryteria oceniane na etapie preselekcji są kryteriami zerojedynkowymi – projekt aby przejść do etapu oceny formalnej musi spełnić kryteria preselekcji. Odnośnie kryterium C.2. oraz innych kryteriów ocenianych na etapie oceny strategicznej I stopnia, wyjaśniam że ocena strategiczna ma charakter punktowy – ocenę pozytywną otrzymają wnioski o dofinansowanie, które uzyskają minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Zatem wniosek nie musi spełnić wszystkich kryteriów by uzyskać ocenę pozytywną. W kryterium preselekcji oceniane jest czy wnioskodawca/partner wykazał i opisał co najmniej jedną inicjatywę/ przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja. W tym kryterium instytucję i organizację należy rozumieć w szerokim znaczeniu. Natomiast w kryterium strategicznym I stopnia doprecyzowano, że wniosek otrzyma punkty za realizację projektu w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z listy i współpraca ta musi przyczynić się do osiągnięcia większości bądź wszystkich rezultatów projektu wyrażonych przez wskaźniki monitorowania.  Podsumowując: wniosek może spełnić kryterium preselekcji, ale nie otrzymać dodatkowych punktów za spełnienie kryterium strategicznego C.2.

11. Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie; C.2. Partnerstwo. W wymienionym wyżej punkcie jest zawarta informacja, że ,,projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:
• Organizacje pozarządowe,
• Instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
• Pracodawcy,
• IOB"
Czy jest obligatoryjne aby w partnerstwie występowały min trzy odrębne podmioty? Jak jest traktowana sytuacje jeśli jedna instytucja jest jednocześnie instytucją rynku pracy i instytucją integracji społecznej i planuje realizować projekt w partnerstwie np. z instytucją edukacyjną. Czy warunek, że ,,projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami" jest spełniony? Jakie podmioty są zaliczane do instytucji integracji społecznych?

Odp.: 

1) Zgodnie z treścią ww. kryterium projekt powinien być realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów, tj. instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz z jednym lub kilkoma podmiotami z listy. W sytuacji, gdy jedna instytucja jest jednocześnie instytucją rynku pracy i instytucją integracji społecznej, realizującą projekt w partnerstwie z jednym z podmiotów z listy warunek związany z realizacją projektu w partnerstwie nie jest spełniony, gdyż zgodnie z informacją zawartą powyżej założeniem tego kryterium jest istnienie co najmniej trójstronnego partnerstwa, tj. współpraca dwóch odrębnych instytucji z obszaru rynku pracy oraz instytucji integracji społecznej z co najmniej jednym podmiotem z listy. 
2) Instytucje integracji społecznej - jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Ponadto należy podkreślić, że w przypadku partnerstwa  ilość partnerów jest tylko jednym z elementów ocenianych w kryterium. Partnerstwo musi się również przyczynić do osiągnięcia odpowiednio większości (1 pkt) czy wszystkich (2 pkt) rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

12. Czy jeżeli we wniosku preselekcyjnym wartość projektu została oszacowana w przedziale od 1.000.000,00 do 1.499.000,00 zł, to wniosek standardowy musi się w tej granicy mieścić nawet, jeżeli z kalkulacji liczby uczestników (120 wskazanych we wniosku preselekcyjnym i tyle w dalszym ciągu planowanych) i maksymalnej kwoty dofinansowania na uczestnika wartość projektu mogłaby wynieść maksymalnie 1.680.000,00 zł? Czy w ww. sytuacji wartość wniosku właściwego może przekroczyć 1.499.000,00 zł (mieszcząc się w granicy 1.680.000,00 zł)?

Odp. Wartość projektu ogółem nie może przekroczyć przedziału kwotowego jaki został wybrany w uproszczonym wniosku o dofinansowanie projektu złożonym na etapie preselekcji. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Wnioskodawca jest zobligowany do wybrania jednego z dostępnych przedziałów kwotowych odpowiednio do ogólnej wartości projektu, która w postaci konkretnej kwoty mieszczącej się w wybranym przedziale zostanie ujęta we właściwym wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, Wnioskodawca na etapie konstruowania szczegółowego budżetu projektu jest zobowiązany tak oszacować koszty, aby wartość projektu ogółem mieściła się w przedziale kwotowym wybranym w uproszczonym wniosku o dofinansowanie złożonym na etapie preselekcji.   

WNIOSKODAWCA

1. Czy instytucja nie będąca Urzędem Pracy może kierować beneficjentów ostatecznych do zatrudnienia subsydiowanego?

Odp.: Tak, ponieważ w przedmiotowym konkursie podmiotami udzielającym pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie będą wnioskodawcy konkursu tj. podmioty wskazane w regulaminie konkursu w pt. 1.7

GRUPA DOCELOWA

1. Czy grupa docelowa musi składać się z wszystkich grup osób wymienionych w punkcie 2.4 regulaminu konkursu?

Odp.: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu odbiorcami wsparcia wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Powyższe założenie wynika wprost z zapisów kryteriów dla konkursu. (Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) Kryterium B.3. – Specyficzna grupa docelowa: Weryfikacji podlega objęcie wsparciem w ramach projektu osób spośród wszystkich określonych poniżej grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby z niepełnosprawnościami.
Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu. Mając na uwadze powyższe grupa docelowa w projekcie musi składać się z wszystkich wyżej wymienionych grup. Jednocześnie, jeśli uczestnik wpisuje się w wiele kategorii  (np. jest osobą z niepełnosprawnościami i osobą długotrwale bezrobotną), wówczas taką osobę zalicza się do wszystkich kategorii , w które się wpisuje.

2. W Regulaminie konkursu w pkt 2.4 Grupa docelowa projektu - użyto stwierdzenia, iż objęte wsparciem mogą zostać wyłącznie osoby  pozostające bez pracy, należące do wszystkich wymienionych grup. 
Pytanie 1. Czy powinno być, że musi należeć do jednej z poniższych grup?
Pytanie 2.  Co w przypadku osoby, która jest osobą pozostającą bez pracy, jednak nie należy do żadnej z grup wymienionych w pkt. 2.4 np.: mężczyzna w wieku 40 lat nie pracujący 4 miesiące, z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym, nie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności?

Odp.: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy, mające ukończony 30 rok życia. Ponadto każdy z uczestników musi obligatoryjnie należeć do co najmniej jednej z kategorii osób wskazanych w zapisach kryteriów konkursu (Kryterium B.3. – Specyficzna grupa docelowa), tj. być osobą przynajmniej: 
• w wieku 50 lat i więcej, 
• kobietą, 
• osobą z niepełnosprawnościami, 
• osobą długotrwale bezrobotną lub osobą o niskich kwalifikacjach. 
W sytuacji, gdy uczestnik jest osobą pozostającą bez pracy, mającą ukończony 30 rok życia oraz wpisuje się w więcej niż jedną z ww. kategorii  (np. jest osobą z niepełnosprawnościami i osobą długotrwale bezrobotną), wówczas taką osobę zalicza się do wszystkich kategorii, w które się wpisuje. 
Mając na uwadze powyższe uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które pozostają bez pracy, mają ukończony 30 rok życia, lecz nie należą do żadnej z ww. kategorii osób. Powyższe założenie wynika wprost z zapisów kryteriów dla konkursu. (Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).

TYP OPERACJI

1. W nawiązaniu do konkursu 5.2.2 chciałabym zapytać czy w ramach wybranego typu projektu, należy zapewnić uczestnikom projektu wsparcie w postaci wszystkich usług wymienionych  w ramach danego typu czy można wybrać  usługi obligatoryjne z punktu a  i fakultatywne z punktów b,c.  Dla przykładu jesteśmy zainteresowani realizacją 1 typu projektu ukierunkowanego na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia, czy zatem wszystkie usługi wymienione w punkcie a są obligatoryjne, a w punktach b, c fakultatywne  i można stosować je zamiennie– np. opracowanie IPD i pośrednictwo pracy (obligatoryjne), a szkolenia zawodowe i staże (fakultatywne, w zależności od potrzeb GD i ścieżki wsparcia ustalonej podczas IPD).

Odp.: W przypadku realizacji wsparcia w ramach Poddziałania 5.2.2 udzielenie wsparcia każdorazowo powinno być poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez m.in. opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD). W przypadku 1 typu projektu wskazanego w SZOOP RPO WP 2014 – 2020 wnioskodawca w ramach podpunktu a) musi wybrać obligatoryjnie jedną lub kilka ze wskazanych usług lub zaproponować własne, adekwatne do zakresu podpunktu a) instrumenty i formy wsparcia. W zakresie usług/wsparcia określonego w punkcie b) i c) wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy tj. (IPD) dokonuje wyboru usługi/wsparcia dla każdego z uczestników projektu lub proponuje własne, dodatkowe i adekwatne do zakresu podpunktów b) i c) instrumenty i formy wsparcia. Jednocześnie każdorazowo nie ma obowiązku stosowania wszystkich umieszonych w ramach typów projektów instrumentów i form wsparcia, w szczególności, z uwagi na fakt, iż mają one charakter katalogu  otwartego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1. Jaki jest maksymalny okres trwania projektu?

Odp.: Termin zakończenia realizacji projektu musi nastąpić nie później niż 31.10.2018 r.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. Czy Beneficjent (operator) projektu 5.2.2 RPO wypłacając stypendium stażowe powinien w budżecie projektu uwzględnić opłacenie składek ZUS pracodawcy i pracownika tzw. kwotę brutto brutto od w/w umów. Zatem czy kwota minimalnego wynagrodzenia powinna zostać powiększona o składki pracodawcy i wykazana w budżecie w postaci np: kwota minimalnego wynagrodzenie 1850 zł + składki pracodawcy 334,11 zł razem 2184,11 per miesiąc/uczestnik?

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 13 „Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020"  Regulaminu Konkursu 5.2.2, płatnikiem składek jest Wnioskodawca (operator), czyli ujęte w budżecie pozycje dotyczące stypendium stażowego należy ująć w kwocie brutto/brutto.

2. Czy w konkursie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy możliwe jest stosowanie stawek jednostkowych?

Odp.: W konkursie z Poddziałania 5.2.2. nie jest przewidziane stosowanie stawek jednostkowych.

3. Czy koszt wynagrodzenia dla stażysty, w ramach stażu realizowanego w projekcie może być uznany za koszt kwalifikowany?

Odp.: Koszt wynagrodzenia stażysty w projekcie wraz ze składkami ponoszonymi w całości przez beneficjenta stanowi wydatek kwalifikowalny.  
Zgodnie z załącznikiem nr 13 „Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020" Regulaminu Konkursu 5.2.2, płatnikiem składek jest Wnioskodawca (operator), w związku z powyższym, ujęte w budżecie pozycje dotyczące stypendium stażowego należy ująć w kwocie brutto/brutto.

4. Czy zakup maszyn, urządzeń (środków trwałych) na których pracować będzie stażysta/praktykant jest możliwy w ramach określonego w zał 13 do Regulaminu na stronie 5 sfinansowania przygotowania stanowiska pracy?

Odp.: Zakup maszyn, urządzeń jest możliwy w ramach przygotowania stanowiska pracy stażysty/praktykanta zgodnie z zapisami pkt. 8 ppkt. a) załącznika 13 do regulaminu. Jednocześnie należy pamiętać, iż planowane wydatki muszą być zasadne, jak również spełniać pozostałe wymogi kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Należy mieć również na uwadze, iż podmiot przyjmujący na staż powinien zapewnić odpowiednie stanowisko pracy stażysty/praktykanta wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, a wsparcie w ramach projektu dotyczące przygotowania stanowiska pracy dla stażysty powinno mieć charakter uzupełniający i wynikać wprost z potrzeb danego uczestnika projektu.
Organizacja stażu/praktyki  obejmuje również inne koszty, które zostały uwzględnione w pkt. 8 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2, przy czym kwota nie może być wyższa niż 5000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta. 

5. Czy istnieje możliwość kwalifikowalności kosztu jakim byłyby badania Assessment/Development w ramach kompleksowej diagnozy predyspozycji zawodowej kandydatów do projektu 5.2.2 POKL? Metoda była już stosowana w stosunku do osób bezrobotnych w pozytywnie zwalidowanym projekcie innowacyjnym "Akademia Handlowa 50+". Sądzimy, że jest jedno z najlepszych narzędzi pozwalających głęboko poznać kompetencje kandydatów pracy w różnych zawodach i zastosować następnie precyzyjnie pośrednictwo pracy , szkolenia i staże. Zwracam się z prośbą  o wskazanie czy AC/DC może być uznane jako koszt kwalifikowany w  projekcie z 5.2.2 RPO z zastosowaniem oczywiście stawek rynkowych dla pracy asesorów.

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu Konkursu Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2,  udzielone wsparcie każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu  oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 10a i art. 34a ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wskazuje, że IPD oznacza plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. Wybór metod i technik diagnostycznych przy ustalaniu IPD  pozostaje w gestii  Wnioskodawcy. Należy jednak mieć na uwadze zasadność kompleksowej diagnozy predyspozycji zawodowych kandydatów oraz wskazane w Taryfikatorze towarów i usług maksymalne stawki wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w przygotowanie IPD.

6. Czy w ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowalny będzie koszt rekruterów, których zadaniem będzie zrekrutowanie do projektu uczestników i ich weryfikacja zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji?

Odp.: Co do zasady koszt rekruterów należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich. W praktyce dotyczy to takich czynności jak: prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych  w mediach, na plakatach i ulotkach. Wyjątek stanowi koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu.

7. Czy projektodawca w ramach projektu może pobierać opłaty od bezrobotnych np. za szkolenia?

Odp. Projektodawca w ramach realizowanego projektu ma możliwość pobierania opłat od bezrobotnych za udział w szkoleniach. Należy jednak zwrócić uwagę, aby pobieranie opłat nie ograniczało udziału w projekcie grupie docelowej. W przypadku projektów realizowanych w ramach poddziałania 5.2.2,  wsparcie kierowane jest do osób pozostających bez pracy (w tym osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych), w związku z powyższym, opłaty za udział w szkoleniach powinny być symboliczne lub nie powinny być pobierane w ogóle. Jednocześnie zwracamy uwagę, że informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie i podlegać ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla jego potencjalnych uczestników 

WKŁAD WŁASNY

1. Czy pracownik beneficjenta zatrudniony na ½ etatu przy projekcie (specjalista ds. organizacji szkoleń – wynagrodzenie rozliczane w ramach kosztów pośrednich) może wykonywać również zadania merytoryczne w ramach projektu – doradca zawodowy (około 50 godzin – wolontariusz)? Czy doradca zawodowy zatrudniony do projektu (prowadzący własną działalność gospodarczą) może część pracy wykonywać jako wolontariusz (np. 20 godzin w ramach umowy świadczenia usług i 5 godzin w ramach umowy o wolontariacie)?

Odp.: IZ stoi na stanowisku, iż pracownik beneficjenta zatrudniony na ½ etatu przy projekcie (specjalista ds. organizacji szkoleń – wynagrodzenie rozliczane w ramach kosztów pośrednich) może jednocześnie wykonywać zadania merytoryczne w ramach projektu (np. doradca zawodowy).
Należy mieć jednak na uwadze zapisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które mówią, iż w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.
Instytucja Zarządzająca stoi na stanowisku, iż  nie jest możliwe wniesienie wkładu własnego w postaci pracy doradcy zawodowego, którego część pracy (5 godzin w ramach umowy o wolontariacie) będzie wykonywana jako wolontariat. Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.

2.  W ramach projektu chcemy zorganizować staże u pracodawców. Kosztem kwalifikowalnym w takim wypadku jest:

- opiekun stażysty (zatrudniany przez podmiot przyjmujący na staż) 

- koszty odbywania stażu (ponoszone przez podmiot przyjmujący na staż). 

Czy podmiot realizujący projekt może przewidzieć  takie koszty jako wkład finansowy w projekt – koszty te będą ponoszone przez podmiot przyjmujący na staż? Jeśli tak to w jaki sposób będzie można rozliczyć takie koszty we wniosku o płatność? Generalnie chcielibyśmy wiedzieć jak wygląda procedura wnoszenia do projektu wkładu własnego przez strony trzecie np. przedsiębiorcę i czy w ogóle jest to możliwe. A może to zależy od Instytucji Ogłaszającej Konkurs?

Odp.: IOK nie widzi przeciwskazań, aby wkład własny był ponoszony przez podmioty przyjmujące uczestników   projektu na staż. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020, wkład własny to środki, które nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania   (czyli różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi),  w związku z powyższym, istnieje możliwość wniesienia wkładu przez strony trzecie, np. przedsiębiorcę. Rozliczenie wkładu własnego nastąpi poprzez wykazanie we wniosku o płatność dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, np. lista płac, rachunek, itp. 

3. Czy w konkursie 5.2.2 partnerem w projekcie może być Powiatowy Urząd Pracy bez wkładu finansowego, ale ze wsparciem merytorycznym.. Jeśli tak to: Czy wkładem własnym wniesionym przez PUP, może być  staż opłacony przez PUP z Funduszu Pracy?

Odp.: Tak, PUP może być partnerem merytorycznym, a wkładem własnym mogą być środki przeznaczone na pokrycie kosztów stażu z Funduszu Pracy.

4. Jeżeli realizujemy projekt w granicach 1 000 000-1 500 000 zł. to wkład własny musi się zmieścić się  w 1 500 000 zł. czy 1 500 000 zł. + 5%?

Odp.: W ramach przedmiotowego konkursu wymagany jest wkład własny beneficjenta dokładnie w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach przedmiotowego konkursu minimalna wartość projektu  wynosi 1.000.000,00 zł, zatem wkład własny będzie w tym przypadku wynosił 50.000,00 zł.

5. Czy wkładem własnym może być subsydiowane zatrudnienie?

Odp. Tak, wkład własny stanowi również wkład pieniężny wniesiony w celu pokrycia kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach subsydiowania zatrudnienia pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Wkład ten stanowi krajowy wkład prywatny wnoszony do projektu w postaci pieniężnej,  w tym środki prywatne angażowane w ramach projektów objętych pomocą publiczną. 

 

WSKAŹNIKI

1. Czy w przypadku  gdy grupą docelową są osoby niepełnosprawne wymagany wskaźnik wynosi również 45%,  czy dla osób niepełnosprawnych  jest wymagana inna niższa wartość?

Odp.: W przedmiotowym konkursie wartość wskaźnika (45%) odnosi się do wszystkich grup objętych wsparciem.

2. Zgodnie z interpretacją „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego", każda instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie (IP, IZ) decyduje o uznaniu danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Prosimy zatem o informacje czy mają Państwo jakiś katalog instytucji wydających certyfikaty, które będą uznawane w ramach ogłaszanych przez Państwa konkursach. Czy w wyborze mamy się stosować tylko do katalogu, który znajduje się w/w interpretacji.

Odp.: Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dostępna jest baza instytucji szkoleniowych, natomiast należy mieć na uwadze, iż efektem każdego kursu/szkolenia zawodowego realizowanego w ramach projektu jest nabycie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, co jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy (np. w formie egzaminu) oraz potwierdzone odpowiednim dokumentem przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Tym samym, nie każda instytucja szkoleniowa, która znajduje się w RIS jest instytucją uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Dodatkowym warunkiem jest rozpoznawalność i uznawanie danego certyfikatu w danym środowisku/branży/sektorze.
Przykłady instytucji certyfikujących i walidujących dla różnych kwalifikacji znajdują się w przytoczonej przez Państwa interpretacji, natomiast należy mieć na uwadze, iż nie jest to katalog zamknięty. 

3.  Proszę o doszczegółowienie odpowiedzi do pytania w konkursie 5.2.2 RPO WP zamieszczonego na stronie konkursu-  "Czy w przypadku  gdy grupą docelową są osoby niepełnosprawne wymagany wskaźnik wynosi również 45%,  czy dla osób niepełnosprawnych  jest wymagana inna niższa wartość? 

Odp.: W przedmiotowym konkursie wartość wskaźnika (45%) odnosi się do wszystkich grup objętych wsparciem."
Czy to oznacza, że:
W całym projekcie należy osiągnąć wskaźnik efektywności na poziomie 45%, niezależnie od podziału wskaźnika na podgrupy, np.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej, - efektywność 30%
- kobiety, - efektywność 50%
- osoby z niepełnosprawnościami, - efektywność 25%
- osoby długotrwale bezrobotne, - efektywność 33%
- osoby o niskich kwalifikacjach- efektywność 46%
-dla całego projektu (wszyscy uczestnicy, niezależnie od podgrup) - efektywność minimalna 45%.

W całym projekcie należy osiągnąć wskaźnik efektywności na poziomie 45%, łącznie z podziałem wskaźnika na podgrupy, np.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej, - efektywność 45%
- kobiety, - efektywność 45%
- osoby z niepełnosprawnościami, - efektywność 45%
- osoby długotrwale bezrobotne, - efektywność 45%
- osoby o niskich kwalifikacjach. - efektywność 45%
-dla całego projektu (wszyscy uczestnicy, niezależnie od podgrup) - efektywność minimalna 45%.

Odp.: Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnym B. Specyficzne B.1 Efektywność zatrudnieniowa Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie co najmniej 45 %. Uwzględniając powyższe należy osiągnąć wskaźnik efektywności na poziomie 45%, niezależnie od podziału wskaźnika na podgrupy.

4.  Jak interpretować wskaźnik rezultatu długoterminowego (odpowiednio do Regulaminu konkursu)? Wg dok.  załącznik nr 6 . Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne wnioskuję, iż jest to okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu wsparcia. Czy w przypadku niniejszego konkursu ten wskaźnik będzie zachowany biorąc pod uwagę okres 3 czy 6 m-y?

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, „Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne",  wskaźniki rezultatu długoterminowego odnotowują efekty programów operacyjnych, uzyskane przez ich uczestników po upływie pewnego czasu po opuszczeniu przez nich projektu (co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu wsparcia). Podstawą obliczenia tych wskaźników będą badania ewaluacyjne przeprowadzane przez IZ RPO WP 2014 – 2020. Tym samym beneficjent nie jest zobowiązany do monitorowania tego rodzaju wskaźników, tj. wskaźników rezultatu długoterminowego EFS.  
W ramach konkursu nr RPPM.02.02.02-IZ-01-22-001/15 beneficjenta obowiązują wskaźniki rezultatu bezpośredniego, tj. odnotowujące efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie oraz wskaźniki produktu.

 

ZADANIA

1. Czy rekrutacja powinna być osobnym zadaniem merytorycznym obejmującym m.in. spotkania informacyjne i rozmowy kwalifikacyjne?

Odp.: Instytucja Zarządzająca informuje, iż rekrutacja nie stanowi zadania merytorycznego. Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zadanie merytoryczne to szereg powiązanych ze sobą działań zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Mając na uwadze powyższe, rekrutacja nie jest zadaniem merytorycznym, jednakże może stanowić element innego zadania merytorycznego (danej formy wsparcia) i wówczas jest wykazywana jako część tego zadania.

2. Czy istnieje próg kosztów objętych zadaniami zleconymi?

Odp.: Możliwe jest zlecanie realizacji usługi merytorycznej rozumiane jako powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu realizacji  działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. 
Jako zlecenie usługi merytorycznej nie należy rozumieć:
- zakupu pojedynczych towarów i usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
- angażowania personelu projektu.
Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30 % wartości projektu. Przekroczenie 30% progu wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych jest możliwe wyłącznie, o ile jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. Faktyczną realizację zleconego zadania merytorycznego należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp. Wydatki związane ze zlecaniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

3. Czy w zadaniu rekrutacja istnieje możliwość zatrudnienia Specjalisty ds. rekrutacji oraz monitoringu?

Odp.: Instytucja Zarządzająca informuje, iż rekrutacja nie stanowi zadania merytorycznego. Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zadanie merytoryczne to szereg powiązanych ze sobą działań zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Mając na uwadze powyższe, rekrutacja nie jest zadaniem merytorycznym, jednakże może stanowić element innego zadania merytorycznego (danej formy wsparcia)i wówczas jest wykazywana jako część tego zadania.

4. Zwracam się z pytaniem dot. konkursu 5.2.2, czy są konkretne wymagania dotyczące osoby pełniącej w projekcie funkcję Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Odp.: Usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób z niepełnosprawnościami, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184) lub przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub odpowiednie przeszkolenie, przy czym istnieje możliwość przeszkolenia asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 

TARYFIKATOR WYDATKÓW

1. Czy do rozliczenia (wyceny) pracy doradcy zawodowego – wolontariusza można przyjąć stawkę określoną w taryfikatorze stanowiącym załącznik do Regulaminu (tj. 80 zł za godzinę)?    

Odp.: IZ informuje, iż Projektodawca nie może przyjąć maksymalnej stawki określonej w taryfikatorze bez dokonania szacowania wartości pracy wolontariusza.  
Zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie Konkursu, stawki ujęte w taryfikatorze stanowiącym załącznik nr 7 do ww. regulaminu, są stawkami maksymalnymi. Projektodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku z tym, co do zasady, koszty w budżecie powinny być niższe niż stawki maksymalne. Mając na uwadze powyższe, do wyceny nieodpłatnej pracy wolontariusza,  która ma być wnoszona jako wkład własny do projektu, Projektodawca nie może przyjąć maksymalnej stawki określonej w taryfikatorze bez dokonania szacowania wartości pracy wolontariusza. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez  wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy, lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów. Dodatkowo IZ informuje, iż wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych. Wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia. Wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.   

2.   Czy w ramach wniesienia wkładu własnego możliwe jest rozliczenie sal jakimi dysponuje wnioskodawca? Czy do rozliczania (wyceny) sal można przyjąć stawki określone w taryfikatorze stanowiącym załącznik do Regulaminu (odpowiednio 45 lub 55 zł za godzinę)?

Odp.: IZ informuje, iż możliwe jest wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal, jakimi dysponuje projektodawca. Do ich rozliczenia nie jest jednak możliwe przyjęcie maksymalnej stawki określonej w taryfikatorze, bez dokonania kalkulacji wydatku.

 

POMOC PUBLICZNA

1. Czy staż dla osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia może być pomocą publiczną w projektach, w których Beneficjent (np. powiat) nie jest przyjmującym na staż (przedsiębiorcą)?  Powiat jako Beneficjent zgodnie z Wytycznymi nie będzie mógł organizować staży u siebie i w swoich jednostkach.  (Beneficjent jest podmiotem niezależnym (tzn. niepowiązanym w żaden sposób) od podmiotu przyjmującego na staż/praktykę.) Na jakiej podstawie nie będzie można liczyć do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osób, które zostałyby zatrudnione przez Beneficjenta (Powiat, Starostwo, jednostki organizacyjne Powiatu)? Bądź na jakiej podstawie nie można byłoby liczyć do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osób, które odbyły staż u pracodawcy/przedsiębiorcy "X" i następnie zostali u tego samego przedsiębiorcy/pracodawcy "X" zatrudnieni?

Odp.: W przypadku uczestników, którzy z własnej inicjatywy przystąpili do projektu, staż nie stanowi pomocy publicznej. Jest to wsparcie udzielane uczestnikowi projektu, nie zaś przedsiębiorcy. W ramach konkursu 5.2.2 jest możliwość skierowania uczestnika projektu na staż/praktykę zawodową bądź udzielenie wsparcia w formie zatrudnienia subsydiowanego. Są to dwie rozdzielne formy wsparcia. W przypadku stażu/praktyki wsparcie kierowane jest do osób pozostających bez pracy a nie do przedsiębiorców, w związku z powyższym brak jest przesłanek wskazujących na występowanie pomocy publicznej. 
Jednakże, każdy przypadek dotyczący występowania pomocy publicznej w ramach konkursu należy rozpatrywać indywidualnie.  
 
Brak jest  przeciwskazań, aby we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej ująć uczestnika projektu, który odbył staż u pracodawcy/przedsiębiorcy „X", a następnie został u tego samego przedsiębiorcy/pracodawcy „X" zatrudniony. We wskaźniku można również ująć osoby, które zostałyby zatrudnione przez Beneficjenta. Podstawowym kryterium dotyczącym pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej jest podjęcie przez uczestnika projektu zatrudnienia. Warunkiem jest również finansowanie wynagrodzenia zatrudnionej osoby bezrobotnej ze środków własnych pracodawcy. Jednocześnie warto nadmienić, iż sam udział w stażu nie daje możliwości wykazania uczestnika we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej. Zasady dotyczące pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projektach są szczegółowo omówione w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu. 
Staże są pomocą skierowaną do bezrobotnych, nie do przedsiębiorców. Więc miejsce ich późniejszego zatrudnienia nie ma powiązania z pomocą publiczną.

2. Czy w przypadku, jeżeli inna instytucja niż Urząd Pracy kieruje do zatrudnienia subsydiowanego to czy obowiązują stawki zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy wówczas należy stosować należy granice pomocy publicznej zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020?

Odp.: Intensywność pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie jest taka sama dla wszystkich beneficjentów pomocy i wynika z rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Intensywność pomocy jest zróżnicowana z uwagi na grupę wspieraną i tak:
- dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji intensywność nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych
- na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych intensywność nie przekracza 75% kosztów kwalifikowanych.

3.  Jeżeli w ramach projektu zostaną założone szkolenia (zgodnie z wypracowanym Indywidualnym Planem Działania dla każdego beneficjenta ostatecznego wraz z rozpoznaniem zapotrzebowania wśród lokalnych pracodawców) zakończone zatrudnieniem czy już wówczas zachodzi pomoc publiczna, jeżeli nie wskazano potencjalnego pracodawcy, konkretnej firmy i nie ma intencji pomocy konkretnemu pracodawcy, a wniosek o przyznanie pomocy publicznej składany jest na etapie subsydiowanego zatrudnienia? 

Odp.: W tym przypadku zasadnicze znaczenie ma określenie ostatecznego beneficjenta korzyści. W przedmiotowym konkursie wspomagamy osoby pozostające bez pracy między innymi poprzez organizację kursów i szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. W przypadku gdy uczestnik projektu ma zdobyć w wyniku szkoleń nowe kwalifikacje umożliwiające mu zdobycie zatrudnienia na rynku pracy bez powiązania z żadną konkretną ofertą zatrudnienia, w szczególności niezależnie od ofert przedsiębiorcy, z którymi projektodawca nawiązał współpracę, korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu uzyska uczestnik. W takim przypadku szkolenie służy wyłącznie nabyciu określonych kwalifikacji przez osobę pozostającą bez pracy oraz zwiększa jej szanse na zatrudnienie i nie podlega przepisom pomocy publicznej bądź pomocy de minimis. 
Natomiast w przypadku, gdy przeprowadzone szkolenie przygotowywałoby bezrobotnego do pracy na konkretnym stanowisku pracy u pracodawcy, który zobowiązał się poprzez zawarcie umowy do zatrudnienia przeszklonych osób, dofinansowanie takiego szkolenia stanowi korzyść dla przedsiębiorcy i podlega przepisom pomocy publicznej bądź pomocy de minimis. W związku z powyższym w celu stwierdzenia czy wsparcie powinno być objęte regułami pomocy publicznej należy stwierdzić w szczególności, czy:
- pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkoleń oferowanych w ramach projektu na własny koszt,
- pozyskanie pracowników o określonych kwalifikacjach jest bardzo trudne lub niemożliwe na otwartym rynku pracy, 
- kwalifikacje uzyskane w wyniku szkolenia będą niezbędne do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku tego pracodawcy,
-zatrudnienie uczestnika projektu przez pracodawcę jest uzależnione od nabycia przez niego konkretnych kwalifikacji wskazanych przez pracodawcę, wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. 

Udzielenie pomocy publicznej wystąpi na pewno na etapie subsydiowanego zatrudnienia, gdzie będzie podpisana umowa z Realizatorem projektu a Przedsiębiorcą. 

4. Czy w przypadku wynagrodzenia wypłacanego w ramach zatrudnienia subsydiowanego ze środków EFS z kwoty brutto pracownika potrąca się należne składki na ubezpieczenie oraz podatek dochodowy z całości wynagrodzenia czy tylko jedynie od kwoty nie pochodzącej ze środków pomocowych UE?                      Proszę o wskazanie podstawy oskładkowania i czy w tym przypadku należy potrącić składki oraz podatek dochodowy od całości wynagrodzenia nie dzieląc go na źródła pochodzenia mając na uwadze, iż zgodnie z rozporządzeniem przywołanym w poprzednim pytaniu intensywność pomocy na subsydiowane zatrudnienie może wynieść maksymalnie 50% lub 75 % w przypadku osób niepełnosprawnych?

Odp.: Kosztem kwalifikowalnym są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

PARTNERSTWO

1. W ramach działania 5.2.2. RPOWP planujemy złożyć, w odpowiedzi na konkurs, projekt który byłby realizowany w partnerstwie. Nasz partner rozważa również złożenie wniosku w ramach działania 1.2.1. POWER. Wiemy, że nie ma możliwości zlecania działań pomiędzy partnerami w ramach jednego projektu. Rozumiemy jednak, iż nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy mogli startować w przetargach, zamówieniach (w tym zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku) ogłaszanych przez naszego partnera w ramach innych działań, w tym działania 1.2.1 (gdzie nie jesteśmy partnerem).

Odp.: Nie ma przeszkód, aby Projektodawca mógł startować w przetargach, zamówieniach ogłaszanych przez podmiot, którego nie jest partnerem w projekcie. 

2. Powiatowy Urząd Pracy zamierza realizować projekt w partnerstwie. Zgodnie z dokumentacją konkursową: 
– projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:
a) organizacje pozarządowe,
b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
c) pracodawcy,
d) IOB,
Jak rozumieć to partnerstwo:  czy ma to być partnerstwo powiatowego urzędu pracy obowiązkowo z instytucją integracji społecznej oraz jednym z podmiotów wymienionych a)-d),  czy  wystarczy tylko partnerstwo powiatowego urzędu pracy  z jednym podmiotem  wym. w pkt a) do d), pomijając instytucję integracji społecznej?

Odp.: Zgodnie z treścią ww. kryterium projekt powinien być realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów, tj. instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz z jednym lub kilkoma podmiotami z listy. Jednakże ilość partnerów jest tylko jednym z elementów ocenianych w kryterium. Partnerstwo musi się również przyczynić do osiągnięcia odpowiednio większości (1 pkt) czy wszystkich (2 pkt) rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

3. Czy w części E1, E2 uproszczonego wniosku w przypadku realizacji projektu w partnerstwie  należy opisać zarówno profil wnioskodawcy i partnera tj. 1. instytucję integracji społecznej oraz  partnera 2. podmiot wymieniony w pkt.  a)-d. 

Odp.: Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 części: E.1 Należy przedstawić informacje na temat zakresu i głównych obszarów działalności Wnioskodawcy (i/lub Partnera/-ów) w kontekście zapewnienia właściwej realizacji wskazanej koncepcji i uzyskania założonych w niej rezultatów wyrażonych w postaci określonych w projekcie wskaźników monitorowania.

W ramach opisu najważniejszych elementów dotyczących zakresu i głównych obszarów działalności Wnioskodawcy/Partnera/-ów należy obligatoryjnie zawrzeć syntetyczne i konkretne informacje dotyczące:
- prowadzonej działalności wnioskodawcy/ partnera/-ów w kontekście jej zgodności z koncepcją projektu,
- skali i zakresu realizowanych lub zrealizowanych inicjatyw/przedsięwzięć w ramach dotychczasowej działalności (bieżącej i/lub projektowej) wnioskodawcy/ partnera/-ów w kontekście uzyskania założonych w koncepcji projektu rezultatów, wyrażonych w postaci wskaźników monitorowania,
- co najmniej jednej inicjatywy/ przedsięwzięcia zrealizowanego wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami na obszarze realizacji projektu, którego dotyczy koncepcja.
E.2 Należy przedstawić informacje na temat potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy (i/lub Partnera/-ów) w kontekście zapewnienia właściwej realizacji wskazanej koncepcji i uzyskania założonych w niej rezultatów wyrażonych w postaci określonych w projekcie wskaźników monitorowania. 

W ramach opisu najważniejszych elementów dotyczących potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy/Partnera/-ów należy obligatoryjnie zawrzeć syntetyczne i konkretne informacje dotyczące:
- zasobów kadrowych wnioskodawcy/ partnera/-ów planowanych do zaangażowania w realizację projektu (ich liczebności oraz doświadczenia, kwalifikacji i kompetencji) w kontekście adekwatności do zakresu merytorycznego koncepcji projektu,
- zaplecza technicznego wnioskodawcy/ partnera/-ów (w postaci lokali, pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia) planowanego do zaangażowania w realizację projektu w kontekście adekwatności do zakresu merytorycznego koncepcji projektu.

4. Czy  może zostać utworzone partnerstwo powiatowego urzędu pracy z drugim powiatowym urzędem pracy?

Odp.: Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP 2014-2020 jednostki sektora finansów publicznych, jako beneficjenci środków RPO WP 2014-2020, mogą realizować projekty w partnerstwie z innymi jednostkami z sektora finansów publicznych lub podmiotami spoza sektora finansów publicznych. Wybór partnera zaliczanego do sektora finansów publicznych nie wymaga zastosowania procedury konkurencyjnej. W ramach sektora finansów publicznych partnerstwa zawierane są na podstawie porozumień. Sposób wyboru partnerów, należących do sektora finansów publicznych, przez beneficjenta, będącego jst lub innym podmiotem publicznym, stanowi zgodną decyzję organów lub władz beneficjenta i partnerów, które podejmują porozumienie o zawarciu partnerstwa. Nie ma natomiast możliwości zawarcia partnerstwa z jednostką podległą. Poszczególni partnerzy muszą być podmiotami od siebie niezależnymi i odrębnymi (tj. żaden z podmiotów nie może mieć realnego wpływu na decyzje podejmowane przez drugi podmiot), tym samym za partnerstwo nie będą uznawane porozumienia jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami i zakładami budżetowymi, które zostały przez nie utworzone. Szczegółowe zasady zawierania partnerstw zawarte są w rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

5. Czy urząd pracy jako potencjalny wnioskodawca w jednym projekcie, może wystąpić w drugim projekcie składanym przez inny podmiot w ramach tego samego konkursu jako  partner?

Odp.: Tak, jednakże każdorazowo należy mieć na uwadze zasadność tworzenia danego partnerstwa. Partnerstwo oznacza zaangażowanie we wspólną realizację projektu co najmniej dwóch samodzielnych, niezależnych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, gdyż może przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię albo umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Szczegółowe zasady zawierania partnerstw zawarte są w rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

6. Czy każdy z partnerów musi być odpowiedzialny osobno za inne zadanie czy partnerzy mogą wspólnie realizować jedno zadanie za podziałem, np.: na powiaty (biorąc pod uwagę, iż będą 3 powiaty i 3 partnerów)?

Czy każdy z partnerów musi być odpowiedzialny osobno za inne zadanie czy partnerzy mogą wspólnie realizować jedno zadanie za podziałem, np.: na powiaty (biorąc pod uwagę, iż będą 3 powiaty i 3 partnerów)? Czy partner/ partnerzy muszą zrealizować całe zadanie czy mogą zrealizować kilka bądź większość działań w danym zadaniu?

Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w sekcji E.1 odpowiedzialność za dane zadanie może być przypisana tylko do jednego podmiotu (Wnioskodawcy lub Partnera). Nie należy utożsamiać odpowiedzialności za realizację zadania z faktycznym jego wykonywaniem przez dany podmiot (czy osobę), składających się na nie (w ramach podzadań) konkretnych czynności realizacyjnych (np. przeprowadzenie pojedynczego szkolenia przez trenera). W takim przypadku zakres odpowiedzialności za zadanie dotyczy odpowiedzialności za osiągnięcie efektów końcowych danego zadania i nadzoru nad przebiegiem wszystkich podzadań i czynności składających się na dane zadanie. Zatem jeżeli każdy z Partnerów ma być odpowiedzialny za realizację powierzonego mu zadania, zadania te należy rozpisać osobno. Możliwa jest również sytuacja, że tylko jeden z Partnerów (ew. Wnioskodawca) będzie odpowiadał za dane zadanie, natomiast pozostali Partnerzy zostaną wykazani w tym zadaniu jako podmioty realizujące konkretne czynności (nie ponoszące odpowiedzialności za zadanie). Ponadto Partner nie musi realizować większości czy wszystkich działań w zadaniu za które odpowiada – nie należy bowiem utożsamiać odpowiedzialności za realizację zadania z faktycznym jego wykonywaniem przez dany podmiot.

7. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób długotrwale bezrobotnych w jednym z powiatów województwa pomorskiego o wysokiej stopie bezrobocia. Wnioskodawcą byłaby polska spółka z.o.o, będąca jednocześnie spółką powiązaną osobowo ze spółką w Hiszpanii, która to wielokrotnie przeprowadzała szkolenia dla osób bezrobotnych m.in w Hiszpanii, Chile i Brazylii. Chcielibyśmy z tą zagraniczną spółką stworzyć partnerstwo na rzecz projektu, żeby skorzystać z ich doświadczenia, zasobów i szeroko rozumianego know-how. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy takie partnerstwo jest dopuszczalne, zakładając, że polska spółka byłaby liderem projektu?

Odp.: W ramach RPO WP nie można realizować projektu we współpracy ponadnarodowej, tj. z partnerami zagranicznymi. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020,  w ramach RPO WP nie są realizowane projekty ponadnarodowe. W 2016 roku Centrum Projektów Europejskich – Jednostka Organizacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju planuje ogłosić dwa konkursy z Działania 4.3 Programu Wiedza Edukacja Rozwój „Współpraca ponadnarodowa". W konkursach tych będzie można uzyskać dofinansowanie na rozszerzenie projektu już realizowanego o komponent ponadnarodowy.

8. Pytania do konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia:
1) Czy partnerstwo w ramach projektu jest obligatoryjne?
2) Jeśli projekt nie będzie realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów czy zostanie odrzucony nie spełniając kryteriów formalnych (dostępu) czy jedynie nie otrzyma wskazanej w załączniki nr 1 punktacji? 
3) A co w przypadku jeśli będzie realizowany w partnerstwie jedynie 2 podmiotów (instytucja szkoleniowa+agencja zatrudnienia)

Odp.: 

Ad. 1) W przedmiotowym konkursie partnerstwo nie jest obowiązkowe tzn. nie jest to nabór z określonym wymogiem partnerstwa o którym mowa w kryterium formalnym A.4 Partnerstwo.

Ad. 2 ) projekt nierealizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów nie zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej zgodnie z powyższą informacją. Jednocześnie projekt nie otrzyma dodatkowych punktów za spełnienie kryterium C. Specyficzne uwarunkowanie projektu C.2 Partnerstwo.

Ad. 3 ) Zgodnie z treścią ww. kryterium projekt powinien być realizowany w partnerstwie co najmniej 3 podmiotów, tj. instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz z jednym lub kilkoma podmiotami z listy. Jednakże ilość partnerów jest tylko jednym z elementów ocenianych w kryterium. Partnerstwo musi się również przyczynić do osiągnięcia odpowiednio większości (1 pkt) czy wszystkich (2 pkt) rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. Uwzględniając powyższe, realizacja projektu w partnerstwie 2 podmiotów (instytucja szkoleniowa + agencja zatrudnienia) nie będzie punktowana zgodnie z brzmieniem powyższego kryterium.

9. czy partnerstwo w ramach konkursu jest obowiązkowe, ponieważ ten fakt  nie wynika jasno z dokumentacji i FAQ-ów.  Czy niespełnienie tego kryterium może skutkować odrzuceniem projektu? Czy jest to niespełnienie jednego z  kryteriów strategicznych I stopnia i w konsekwencji przyczyni się do mniejszej ilości punktów w tym zakresie (minimalny próg 61 punktów-50%), ale nie do definitywnego odrzucenia?

Odp.:  W przedmiotowym konkursie partnerstwo nie jest obowiązkowe tzn. nie jest to nabór z określonym wymogiem partnerstwa, o którym mowa w kryterium formalnym A.4 Partnerstwo. Brak realizacji projektu w partnerstwie oznacza, że wniosek o dofinansowanie uzyska 0 punktów za kryterium strategiczne I stopnia (C.2 Partnerstwo). Jak zauważono w pytaniu nie spełnienie kryterium przyczyni się do mniejszej ilości punktów w tym zakresie (minimalny próg 61 punktów-50%), ale nie do definitywnego odrzucenia wniosku. Podkreślić jednak należy, że realizowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, ze wniosek automatycznie uzyska punkty w kryterium C.2.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANSA

1. Czy w uproszczonym wniosku  o dofinansowanie należy zawrzeć informacje o zasadzie równości szans?

Odp.: Instrukcja wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nie wskazuje na konieczność zawarcia informacji o zasadzie równości szans.                     Niemniej jednak informację w powyższym zakresie (zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) należy ująć w treści wniosku standardowego o czym mówi Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu  z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

1. Czy w pkt. D.2 uproszczonego wniosku o dofinansowanie „Opis koncepcji projektu w kontekście jej kompleksowości" należy wskazać związek koncepcji projektu z innymi projektami i przedsięwzięciami realizowanymi przez Wnioskodawcę w odniesieniu do problemów gr. docelowej, czy też realizowanymi przez inne podmioty? Czy projekty i przedsięwzięcia powinny dotyczyć wyłącznie obszaru województwa pomorskiego?

Odp.: W sekcji D.2 uproszczonego wniosku o dofinansowanie należy opisać najważniejsze elementy i założenia koncepcji projektu, które będą wskazywać na komplementarność z innymi przedsięwzięciami i projektami w postaci występowania związku z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła ich finansowania) w odniesieniu do problemów grupy docelowej.  Opisane projekty/przedsięwzięcia  mogą mieć szerszy obszar realizacji niż województwo pomorskie, natomiast z uwagi na fakt, iż grupa docelowa będzie rekrutowana z terenu tego województwa, przywołane przedsięwzięcia nie powinny być realizowane w całości poza terenem województwa pomorskiego. Wykazywany przez projektodawcę projekt komplementarny może być realizowany zarówno przez niego, jaki i przez inny podmiot. Kluczowe jednak dla wykazania komplementarności w tym przypadku jest jasne i logiczne wykazanie merytorycznego związku koncepcji z przywoływanym projektem, tzn. koncepcja powinna wskazywać na wzmocnienie lub uzupełnienie efektów/rezultatów osiągniętych w ramach przywoływanego projektu lub nawet (głównie w przypadku projektów zrealizowanych przez wnioskodawcę) zakładać kontynuację/rozwinięcie działań w nim podejmowanych.

2. W których punktach w formularzy uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu ograniczona jest liczba znaków, a w których nie? jaki jest limit znaków?

Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ograniczenie znaków obowiązuje w wybranych punktach sekcji B i C wniosku.  W sekcji D i E wniosku nie przewidziano ograniczenia znaków. Jednakże pomimo braku limitu znaków w sekcji D i E, należy pamiętać o tym, że jest to wniosek uproszczony. 

3. Czy mając zarejestrowaną filię/oddział wraz z wpisem do KRS w Gdańsku na ul. Grunwaldzkiej 345  w  Generatorze Wniosków Aplikacyjnych Sekcja B.2 Dane Wnioskodawcy możemy wpisać adres fili Fundacji  w Gdańsku? czy musimy bazować na adresie siedziby głównej w Toruniu?

Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu w EFS w ramach RPO WP 2014-2020 w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w Sekcji B.2 Dane wnioskodawcy w polu Dane teleadresowe wnioskodawcy należy wskazać dane teleadresowe wnioskodawcy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy. Wnioskodawca w polu Dane teleadresowe wnioskodawcy wpisuje adres siedziby (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy), natomiast w polu Adres korespondencyjny wnioskodawcy, jeśli inny niż siedziby dane teleadresowe oddziału/filii (korespondencja z wnioskodawcą będzie kierowana na adres oddziału/filii). 

4.  Zwracam się prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące definicji obrotu, który należy podać przy potencjale wnioskodawcy /partnera.W szczególności chodzi mi o to czy kapitał początkowy Fundacji jest wg. IP uznawany jako przychód Fundacji.

Odp. Obrót to kwota uzyskana ze sprzedaży towarów bądź świadczonych usług. W przypadku fundacji non-profit, obrót należy rozumieć  jako wartość przychodów otrzymanych w wyniku otrzymanych dotacji, datków, darowizn, itp. (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania projektu) w toku prowadzonej działalności. W związku z powyższym, kapitał początkowy fundacji nie może być traktowany jako jej przychód.

5. Czy jeżeli wynajmujemy sale od instytucji, z którą współpracujemy i mamy w szczegółowym budżecie pozycję „Zapewnienie sal na szkolenie…"  to czy w punkcie G3 opisuje zasoby techniczne jako Posiadane zasoby techniczne czy jako Zasoby techniczne nabywane/wynajmowane/adaptowane w ramach projektu?

Odp. W opisanym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z „zasobami technicznymi nabywanymi/wynajmowanymi/adaptowanymi w ramach projektu". 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 października. Agenda spotkania dostępna jest w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Prezentacje ze spotkania informacyjengo z dnia 12 października