Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Zakończony 06.06.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.3

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Uaktualniona na dzień 13.09.2016

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Uaktualniona na dzień 05.09.2016

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Wyniki naboru 08.11.2016

Wyniki naboru:
Lista członków KOP 5.3 (docx 143 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 16 maja 2016 roku do 6 czerwca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 18 listopada 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

 • Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 4. przedsiębiorcy,
 5. organizacje pozarządowe,
 6. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 7. regionalne organizacje turystyczne / lokalne organizacje turystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez:
 • tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.:

- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (także do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynikających z koncepcji uniwersalnego projektowania,

- zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki),

- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

- wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,

- modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki  nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,

- inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 • zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,

- pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,

- pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% (środki EFS).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:
55 299 400,00 złotych

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie EFS

Wzór wniosku o dofinansowanie EFS

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu  o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY

1. Ile czasu przysługuje Wnioskodawcy od otrzymania pozytywnej oceny wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie? Pytanie związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, w tym wpisu do ewidencji.

Odp. z dnia 18.05.2016 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na dzień 18 listopada 2016r. i następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały, wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektów dokonanej przez KOP. Następnie Wnioskodawca zostanie wezwany przez IZ RPO do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych - liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia pisma (Regulamin konkursu, rozdziały 4.2 i 5).

2. Jak przebiega podpisanie umowy?

Odp. z dnia 24.05.2016 r.

Zgodnie  z Zasadami Wdrażania RP WP na lata 2014-2012, procedura podpisywania umowy o dofinansowanie jest następująca:
a) w przypadku pozytywnej oceny wniosku, Wnioskodawca wzywany jest pisemnie przez IZ RPO WP/IP do złożenia w terminie 10 dni roboczych (liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia pisma), wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie. Następnie, IZ RPO WP/IP w terminie 20 dni roboczych od dnia wpływu wszystkich wymaganych załączników dokonuje ich weryfikacji pod względem formalno-prawnym, w kolejności zgodnej z terminem ich dostarczenia.
W wypadku pozytywnego zweryfikowania ww. dokumentów to: 
a) W przypadku zawierania umowy w siedzibie IZ RPO WP/IP, w terminie 20 dni roboczych od dnia stwierdzenia poprawności wszystkich przedłożonych dokumentów sporządzana jest umowa i przedkładana do podpisu stronom.
b) W przypadku zawierania umowy w formie korespondencyjnej: w terminie 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia poprawności wszystkich przedłożonych dokumentów, przesyła wnioskodawcy (partnerowi wiodącemu), za potwierdzeniem odbioru, dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o ich podpisanie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy oraz niezwłoczne ich odesłanie do IZ RPO WP/IP. Po otrzymaniu podpisanych dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie, upoważnieni przedstawiciele IZ RPO WP/IP podpisują oba egzemplarze umowy. Za datę podpisania umowy uznaje się dzień podpisania umowy przez przedstawicieli IZ RPO WP/IP. Jeden z egzemplarzy podpisanej umowy wraz z załącznikami przekazywany jest niezwłocznie beneficjentowi.

 

KRYTERIA

1. Czy został określony termin do którego nowo otwarte żłobki musza uzyskać wpis do rejestru? Czy musi się to odbyć np. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? Przy założeniu, że Wnioskodawca prowadzi już inne żłobki dla których jest organem prowadzącym

Odp. z dnia 09.05.2016 r.

Nowo otwarte żłobki muszą być wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego na dzień podpisania umowy zgodnie z podrozdziałem 1.8 Regulaminem Konkursu. Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. W odniesieniu do treści podrozdziału 1.8 regulaminu konkursu w ramach Działania 5.3, który stanowi, że „jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które  na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.", Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że: a) podmiot, który posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych to podmiot, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy pod określonym adresem, zgodnie z wpisem do w/w rejestru. Może on realizować wsparcie w odniesieniu do już funkcjonującego/funkcjonujących żłobków/klubów dziecięcych (obligatoryjnie zwiększenie liczby miejsc w prowadzonym żłobku/klubie dziecięcym) b) W sytuacji gdy ww. podmiot zamierza utworzyć kolejny żłobek/klub dziecięcy w innej miejscowości, lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem jest on rozumiany jako „podmiot, który przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyska wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego " tj. wymagany jest w jego przypadku odrębny wpis w rejestrze lub korekta wpisu. Przedłożenie do IOK zaświadczenia o dokonaniu nowego wpisu, lub jego korekty stanowi w takim przypadku warunek podpisania umowy o dofinansowanie projektu (tj. analogicznie jak w przypadku podmiotów, które nie prowadzą na etapie  złożenia wniosku żadnego żłobka/klubu dziecięcego).

2. Co oznacza termin: "podejście oddolne"?

Odp. z dnia 09.05.2016 r. 

W celu weryfikacji spełnienia powyższego (przedmiotowego) kryterium wnioskodawca obowiązany jest zawrzeć w adekwatnym miejscu wniosku o dofinansowanie projektu następujące informacje:

 • wskazanie, iż projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie podlegającym ocenie wynika z konkretnej strategii działania dla danego obszaru, poprzez odniesienie do tytułu/nazwy tej strategii, daty jej przyjęcia/zatwierdzenia przez opracowujący ją podmiot, oraz konkretnych jej zapisów, które potwierdzają, że dany projekt jest w niej ujęty, w szczególności w sposób pozwalający na ocenę zgodności jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów z daną strategią;
 • deklarację, iż strategia działania, na którą powołuje się wnioskodawca  została przyjęta i jest wdrażana z zaangażowaniem lokalnej społeczności przez konkretny podmiot funkcjonujący stale i formalnie w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy;
 • deklarację potwierdzającą, iż projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie jest projektem integrującym aktywność wielu podmiotów na poziomie jego identyfikacji i realizacji (w szczególności poprzez partnerstwo projektowe).

3. W nawiązaniu do spotkania informacyjnego w ramach Działania 5.3, które odbyło się w dniu 10.05.2016 r. IZ RPO WP:

W ramach kryterium dopuszczalności specyficznego  B.1. Rezultaty bezpośrednie projektu obligatoryjna jest realizacja dwóch wymienionych w ramach kryterium wskaźników, tzn:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu

oraz

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu

Przy czym każdy z nich musi być realizowany na poziomie co najmniej 45% w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu.

Mając powyższe na uwadze, w ramach projektu należy objąć wsparciem osoby należące do obydwu wskazanych w regulaminie konkursu grup docelowych, tzn.:

a)osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

b) osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

4. Czy są ograniczenia czasu trwania danego wniosku oprócz podanych dat granicznych (od 15 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2023 r., przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie najpóźniej w I półroczu 2017 r)? Czyli czy to oznacza, że projekt może być realizowany np przez 6 lat?

Odp. z dnia 18.05.2016 r. 

Na podstawie podrozdziału 1.7 Regulaminu Konkursu, projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 15 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2023 r., przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie najpóźniej w I półroczu 2017 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że  weryfikowany będzie zakres rzeczowy zaplanowanych zadań z harmonogramem.

5. Czy możliwe jest utworzenie punktu opieki dziennej dla dzieci do lat 3 w ramach tego konkursu? Jeśli tak to, czy również muszę uzyskać wpis do rejestru?

Odp. z dnia 18.05.2016 r. 

Wsparcie w ramach tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje żłobki, kluby dziecięce i punkty dziennej opieki, z zastrzeżeniem postanowień i warunków zawartych w regulaminie konkursu.
Zgodnie z podrozdziałem 1.8 Regulaminu konkursu w przypadku realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie projektu wsparcia w postaci prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które  na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
W przypadku utworzenia w ramach projektu nowych miejsc w punkcie dziennej opieki należy postępować zgodnie Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.).

6. Proszę o wyjaśnienie okresu 2 lat, w przeciągu których sfinansowane jest zatrudnienie pracowników (opiekunów) oraz innych zobowiązań np. opłaty za media, prąd, czynsz. Od kiedy liczony jest ten okres 2 letni. Na spotkaniu powiedziano że od momentu zakończenia projektu, czyli wypłacenia kwoty otrzymanej w ramach tego konkursu? 

Odp. z dnia 18.05.2016 r.

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.3 stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS może być finansowana przez okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące. Okres ten liczony jest w ramach okresu trwania projektu. Natomiast po zakończeniu jego realizacji Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Należy mieć na uwadze, że koszty związane z zachowaniem trwałości ponoszone są ze środków własnych Beneficjenta.

7. Czy przez 24 miesiące bieżącego funkcjonowania, jedno miejsce żłobkowe może być zajmowane przez jedno dziecko/rodzica? Sytuacja gdy przyjmujemy roczne dziecko, które będzie w żłobku przez 2 lata.

Odp. z dnia 18.05.2016 r.

Tak, jedno miejsce żłobkowe może być zajmowane przez jedno dziecko przez okres bieżącego funkcjonowania tj. 24 miesiące.

8. Czy czesne pobierane od uczestników projektu za opiekę nad ich dziećmi stanowią dochód w projekcie?

Odp. z dnia 24.05.2016 r.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności za dochód nie uznaje się wadium wpłacanego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp, zatrzymanego w przypadku wycofania oferty, kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar  za opóźnienie), zatrzymanych kaucji zwrotnych oraz ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez beneficjenta w powyższych przypadkach nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 
Czesne nie stanowi dochodu, może stanowić wkład własny. Należy jednak pamiętać, żeby w budżecie projektu wybrać jedną formę źródła finansowania tego wydatku (wkład własny lub dofinansowanie) aby uniknąć podwójnego finansowania. 

9. Czy można pobierać od uczestników projektu opłatę za wyżywienie, mając na uwadze kwalifikowanie w projekcie wyżywienia?

Odp. z dnia 24.05.2016 r.

Jest możliwe pobieranie od uczestników opłat za wyżywienie dzieci. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że w budżecie projektu należy wybrać jedną formę źródła finansowania tego wydatku(wkład własny lub dofinansowanie) celem uniknięcia podwójnego finansowania. 

TYP OPERACJI

1. Czy w ramach konkursu można zrobić dla dzieci zajęcia dodatkowe np: taneczne, rytmiczne, umuzykalniające itp.?

Odp. z dnia 09.05.2016 r. 

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.Należy mieć na uwadze, że wsparcie w ramach tworzenia nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna ma przede wszystkim gwarantować zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Ponadto, zgodnie z w/wym. ustawą art. 10 mówi, iż:konkursu, w którym projekty ukierunkowane są na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki na dziećmi w wieku do lat 3 kwalifikowalne jest m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. Jednocześnie, zgodnie ze „Regulaminem Konkursu… [Odwołanie do RegKon5.3 Roz. 2.2.pkt. a]. Należy mieć na uwadze, że wsparcie w ramach tworzenia nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna ma przede wszystkim gwarantować zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję. W ramach przedmiotowego konkursu, w którym projekty ukierunkowane są na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki na dziećmi w wieku do lat 3 kwalifikowalne jest m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. Czy zakup samochodu osobowego 7-9 osobowego, w celu dowożenia dzieci do punktu opieki dziennej jest możliwym do sfinansowania w ramach tego projektu? Zaznaczam, iż punkt opieki dziennej będzie mieścić się na terenie wiejskim (gmina) a dowóz dzieciaczków byłby z ościennych (przylegających) wiosek.

Odp. z dnia 18.05.2016 r.

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.3 stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 kwalifikowalne są w szczególności następujące kategorie wydatki:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, w tym dostosowanie do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.,
b) zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe dla dzieci, wyposażenie sanitarne, zabawki,
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku do lat 3, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci w wieku do lat 3,
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, koszty żywienia dzieci w wieku do lat 3,
g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2. Czy wynajem lokalu, w którym prowadzony będzie nowy żłobek oraz koszty takie jak środki czystości oraz ubezpieczenie dzieci są kosztem kwalifikowalnym bezpośrednim?

Odp. z dnia 18.05.2016 r.

Wydatki związane z wynajmem lokalu, ubezpieczeniem dzieci oraz środkami czystości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.07.2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy są kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich. Niemniej jednak należy pamiętać aby wydatki spełniały zasady określone w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

POMOC PUBLICZNA

1. Czy w czasie realizacji projektu można pobierać subwencję gminną/dotację z programu Maluch?

Odp. z dnia 18.05.2016 r.

Zgodnie z rozdziałem 6.7 p. a) „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" („Wytyczne…" stanowią załącznik do „Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"): Podwójne finansowanie oznacza w szczególności: a) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz krajowych środków publicznych.  W związku z powyższym samo pobieranie dotacji z programu „Maluch" bądź innych dotacji/subwencji gminnych nie spełnia jeszcze przesłanki do uznania wydatku za podwójne finansowanie.  Podwójne finansowanie będzie miało miejsce tylko w przypadku przeznaczenia  środków finansowych pochodzących z kilku różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków. 

PARTNERSTWO

1. Czy projekt może być realizowany przez partnerstwo dwóch podmiotów, z których wnioskodawca i partner prowadzą żłobki  (dwa organy prowadzące dla różnych żłobków)?

Odp. z dnia 09.05.2016 r.

Projekty w konkursie mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa na podstawie umowy o partnerstwie, która powinna określać w szczególności:
a) przedmiot umowy,
b) prawa i obowiązki stron,
c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień tej umowy.
Zasady realizacji projektów partnerskich wraz ze wzorem umowy o partnerstwie stanowią załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.
Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. W celu wypełnienia warunków tworzenia partnerstwa istotne jest zatem, aby przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu partnerskiego miało taki charakter, że jego wykonanie przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy dotyczący doświadczenia). Oznacza to, że nie będzie oceniane jako projekt partnerski przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywne bez udziału partnerów. Zaznaczyć należy również, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie 10.05.2016 r. Weź udział. 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 10.05.2016 r.