Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP 2014-2020

Planowany od 06.06.2016 do 01.07.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP 2014-2020 (RPPM.04.02.00-IZ.00-22-001/16)

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 6 czerwca 2016 roku do 1 lipca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do  1 listopada 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 4.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 4.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.2. przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.


W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 4.2. w SzOOP RPO WP, przy czym pomoc de minimis udzielana będzie wyłącznie w ramach cross-financingu, a jej intensywność nie może być wyższa niż maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstwa o tej samej wielkości (mikro-, małe, średnie albo duże przedsiębiorstwo), co wnioskodawca, udzielanej w Działaniu 4.2 RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 69 535 125 PLN.

Inne ważne informacje

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Natalia Błażowska, tel.: 58 326 81 74, e-mail: n.blazowska@pomorskie.eu

Jacek Jórasz, tel.: 58 326 81 26, e-mail: j.jorasz@pomorskie.eu

 

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. 58 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. 58 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

 

Odpowiedzi na pytania:

  1. W jakich przypadkach w ramach Działania 4.2 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsparcie będzie uznawane za pomoc publiczną?

 

Obowiązkiem każdego wnioskodawcy Działania 4.2 RPO WP 2014-2020 jest  przeanalizowanie w ramach studium wykonalności występowania pomocy publicznej. W analizie może pomóc niniejszy schemat: Analiza pomocy publicznej dla działania 4.2

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie:

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014),

- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U.,Poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).